صفحه اصلی/حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, پترولوژی/حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زمین‌شناسی پترولوژی (کد 2208)