صفحه اصلی/آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری/کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری آسیب شناسی ورزشی