صفحه اصلی/دانلود سوالات دکتری 1400, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات/دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات (2323)
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
پیشرو
کافه تدریس