مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون 94 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 95-94 اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان می نماید.

به گزارش پی اچ دی تست ، به اطلاع مي رساند دانشگاه شهيد باهنر كرمان در نظر دارد براساس آئين نامه شماره 21/67272  مورخ 1393/04/18 و اصلاحيه شماره 21/237200  مورخ 93/12/16  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مصوبات مورخ 1394/02/15  شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه از طريق ارزيابي سوابق علمي، پژوهشي و انجام مصاحبه از متقاضيان واجد شرايط ، براي سال تحصيلي -95 د 94 ر رشته/گرايش هاي روزانهاي كه در دفترچه انتخاب رشته اعلام شده است اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع دكتري نمايد.

شرايط داوطلبان به شرح ذيل مي باشد :
الف – شرايط عمومي :

 1. اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 2. متعهد به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران.
 3.  نداشتن ممنوعیت تحصيل به تشخيص مراجع ذيصلاح .
 4. دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد معتبر و مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از يكي از دانشگاه هاي داخل كشور .

تبصره  1:  دانش آموختگان دانشگاه هاي آزاد اسلامي، موسسات آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي، پيام نور، جامع علمي – كاربردي و همچنين دانش آموختگان دوره هاي مجازي، نيمه حضوري، بين الملل، پرديس بين الملل و پرديس خودگردان، مجاز به ورود در دوره هاي دكتري بدون آزمون نمي باشند .

تبصره 2:  دانش آموختگان اتباع خارجي و فارغ التحصيلان دانشگاه هاي خارج از كشور، مجاز به استفاده از اين آيين نامه براي ورود بدون آزمون به دوره دكتري نيستند .

ب – شرايط اختصاصي :

 1.  دارا بودن حداقل ميانگين كل 16 در مقطع كارشناسي و يا قرار گرفتن رتبه متقاضي جزء 10 درصد اول هم ورودي رشته خود در دانشگاه محل تحصيل .
 2. دارا بودن حداقل ميانگين كل 17 بدون احتساب نمره پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد و يا قرار گرفتن رتبه متقاضي جزء 10 درصد اول هم ورودي رشته خود در دانشگاه محل تحصيل
 3. تاريخ فراغت از تحصيل متقاضي در مقطع كارشناسي ارشد 1392/02/05  به بعد باشد.
 4. دانشجويان نيمسال آخر، چنانچه تا قبل از 31 شهريور 94 بتوانند از پايان نامه خود دفاع نمايند، مجاز خواهند بود با رعايت ساير شرايط و با ارائه مدارك لازم در اين فراخوان شركت نمايند .
 5.  دارا بودن يكي از شرايط زير :

الف .  حداقل 2 مقاله علمي – پژوهشي معتبر كه مستخرج از پايان نامه بوده و به تاييد استا د راهنماي اصلي داوطلب رسيده باشد.
ب.  حداقل يك مقاله علمي – پژوهشي معتبر كه مستخرج از پايان نامه بوده و به تاييد استاد راهنماي اصلي داوطلب رسيده باشد. همراه با ارائه گواهي حداقل يك ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران يا ارائه گواهي برگزيدگي درحداقل يك جشنواره علمي معتبر مورد تاييد مراجع ذيصلاح .
ج . گواهي ثبت حداقل دو اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي.
د . گواهي ثبت حداقل يك اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران همراه با ارائه گواهي برگزيده گي در حداقل يك جشنواره علمي معتبر مورد تاييد مراجع ذيصلاح.
6. کسب حداقل 70 امتياز از فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه مطابق با جداول ارزشيابي پيوست ( كسب حداقل 7 امتياز از رديف شماره 1 بخش امتيازات پژوهشي الزامی است .)

ج – نحوه ثبت نام و ارسال مدارك

 1.  مهلت ارسال مدارك حداكثر تا دهم خرداد ماه سال 1394 ميباشد .
 2. به مدارك ناقص و يا ارسال شده بعد از مهلت مقرر، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 3. زمان و مكان برگزاري مصاحبه متعاقبا” از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد .

داوطلبان بايستي فرم تقاضا را بطور دقيق و كامل در سامانه تكميل نموده و پس از چاپ و امضاء آن به همراه كليه مدارك لازم از طريق پست سفارشي به نشاني كرمان – بزرگراه امام خميني (ره) – ميدان افضلي پور – دانشگاه شهيد باهنر – دفتر هدايت استعدادهاي درخشان– كد پستي 7616914111 ارسال و رسيد پستي آن را جهت پيگيري هاي احتمالي نزد خود نگه دارند .

لازم به ذكر است كه روي پاكت قيد شود : متقاضي پذيرش بدون آزمون ( سهميه استعداد درخشان ) در رشته / گرايش ……………

د-  نكات مهــم

 1. مقالات ارائه شده طبق آيين نامه ارتق اء مورد ارزيابي قرار گرفته و بايد چاپ شده يا داراي گواهي پذيرش چاپ باشد . در صورتيكه مقاله داراي گواهي پذيرش باشد بايستي تا قبل از آزمون جامع يك نسخه چاپي آن را به دفتر استعدادهاي درخشان تحويل دهد در غيراينصورت قبولي وي لغو خواهد شد .
 2. برگزيدگان جشنواره هاي علمي معتبر ( خوارزمي، فارابي، رازي و يا ابن سينا) بايد تأييد دبيرخانه جشنواره را كسب و ارائه نمايند .
 3. برگزيدگان المپياد هاي علمي دانشجويي بايد تأييد دبيرخانه المپياد را كسب و ارائه نمايند.
 4. مقاله، اختراع و يا كتابي مورد پذيرش قرار خواهد گرفت كه داوطلب در آن نفر اول بوده و يا نام وي بلافاصله بعد از استاد راهنما يا مشاور و يا يكي از اعضاي هيئت علمي ذكر ش ده و يا مخترع اصلي اختراع، نويسنده مسئول كتاب و يا ارائه دهنده اصلي در كنفرانس علمي باشد، در غير اين صورت به آن امتيازي تعلق نخواهد گرفت.
 5. هرگونه اطلاع رساني به داوطلبان منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني talent.fa.uk.ac.ir صورت ميپذيرد. لذا به داوطلبان توصيه مي شود به منظور اطلاع از زمان و مكان برگزاري مصاحبه و غيره ، اطلاعيه هاي مربوطه را از طريق سامانه گروه استعداد هاي درخشان بطور منظم پيگيري نمايند.
 6. متقاضي بايد حد نصاب لازم را در يكي از آزمون هاي زبان ( مطابق با جدول شماره 4) را تا قبل از آزمون جامع كسب و ارائه نمايد لازم به ذكر است گواهي زبان حداكثر تا دو سال معتبر است.
 7. اولويت ادامه تحصيل دانشجو در همان رشته تحصيلي مرتبط در دوره كارشناسي ارشد، مطابق با جدول رشته ها مي باشد .
 8. داوطلبان رشته هايي كه سنوات مجاز تحصيل آن ها ، طبق مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در مقطع كارشناسي، 9 نيمسال و كارشناسي ارشد ناپيوسته، 5 نيمسال تصويب شده اند، بايستي امتيازات لازم را مطابق با جدول شماره 2 كسب نمايند .
 9. در صورت انصراف فرد پذيرفته شده، جايگزيني پذيرش نخواهد شد .
 10.  تغيير رشته و گرايش بعد از قبولي و كسب پذيرش، به هيچ عنوان امكان پذير نخواهد بود .
 11. مدارك داوطلبان، به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد . لذا به داوطلبان توصيه مي شود با دقت لازم، مفاد آگهي را مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرايط مربوطه، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمايند .
 12. ارائه يك نسخه از پايان نامه و كليه مقالات، كتب، تأليفات و ساير فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي داوطلب در زمان مصاحبه الزامي است .
 13. دانشگاه در رد يا قبول تقاضاي داوطلب از اختيارات لازم برخوردار بوده و ملزم به تكميل ظرفيت دوره دكتري نخواهد بود .
 14. با توجه به اين كه ادامه تحصيل در مقطع دكتري به صورت تمام وقت مي باشد ا لذ ، داوطلبان شاغل در وزارت خانه ها، سازمان ها و نهاد هاي دولتي بايد قبل از ثبت نام موافقت كتبي و بدون قيد و شرط محل كار خود را مبني بر ادامه تحصيل كسب نمايند .
 15. افرادي كه در دوره كارشناسي ارشد خود از سهميه بدون آزمون استفاده كرده اند، مي توانند از اين سهميه در دوره دكتري نيز استفاده نمايند .

ه- فرآيند اجرا

 1. پس از بررسي كليه امتيازات آموزشي و پژوهشي داوطلب بر اساس جداول شماره 4 1و 2، ، كه توسط كميته علمي رشته ذيربط صورت ميگيرد، فقط از داوطلباني كه مجموع امتيازات آن ها حداقل 40 باشد، براي مصاحبه علمي از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه دعوت به عمل خواهد آمد .
 2. داوطلباني كه حداقل 70 امتياز از فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و مصاحبه را مطابق با جداول شماره 2و 3 1و كسب نمايند، به ترتيب امتياز در اولويت بررسي مجدد قرار خواهند گرفت .
 3. پس از بررسي نهايي، اسامي پذيرفته شدگان اوليه در موعد مقرر از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه اعلام خواهد شد .
 4. پذيرش نهايي و قطعي داوطلبان منحصراً پس از تأييد سازمان سنجش آموزش كشور و هيأت مركزي گزينش دانشجو وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صورت خواهد گرفت .

مدارك لازم :

 • تكميل فرم تقاضا توسط متقاضي (. فرم تقاضا را متقاضي بايد در سامانه تكميل نمايد)
 • تكميل و امضا ء فرم تعهد توسط متقاضي.
 • یک نسخه تصوير شناسنامه و كارت ملي.
 •  دو قطعه عكس كه مشخصات داوطلب در آن پشت نويسي شده باشد.
 •  تصوير مدرك نظام وظيفه براي داوطلبان ذكور.
 •  تصوير گواهينامه و ريزنمرات تأييد شده در دوره كارشناسي ارشد كه نمره پايان نامه در آن درج شده باشد. لازم به ذكر است
 • معدل دوره كارشناسي ارشد بدون احتساب و با احتساب نمره پايان نامه بايد به تفكيك ارائه شود.
 •  گواهي مبني بر فارغ التحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل كارشناسي ارشد تا تاريخ 21 شهريور ماه 1394
 •  براي آن دسته از متقاضياني كه معدل كارشناسي ارشد آنها كمتر از 17 مي باشد ارائه گواهي مبني بر قرار گرفتن رتبه كارشناسي ارشد متقاضي در بين 10 درصد اول هم ورودي رشته خود در دانشگاه محل تحصيل كه به تاييد آموزش دانشگاه مربوطه رسيده باشد الزامي است.
 • تصوير گواهي نامه و ريزنمرات تاييد شده در دوره كارشناسي.
 • برای آن دسته از متقاضياني كه معدل كارشناسي آنها كمتر از 16 مي باشد. ارائه گواهي مبني بر قرار گرفتن رتبه كارشناسي متقاضي در بين 10 درصد اول هم ورودي رشته خود در دانشگاه محل تحصيل كه به تاييد آموزش دانشگاه مربوطه رسيده باشد الزامي است.
 • معرفي نامه از دبيرخانه المپياد دانشجويي براي دانشجويان المپيادي در مقطع كارشناسي ارشد.
 •  معرفي نامه از دبيرخانه جشنواره معتبر علمي (خوارزمي، فارابي، رازي، ابن سينا) براي برگزيدگان جشنواره ها در مقطع كارشناسي ارشد.
 • تصوير كامل كليه مقالات علمي ترويجي، علمي پژوهشي، ISI, ISC ، كه منتشر شده باشد. ( در صورت انتشار مقاله، تصوير جلد مجله حتماً ضميمه شود .)
 •  گواهي اعتبار درجه علمي – ترويجي ، علمي – پژوهشي ، ISC ،ISI، مجلات داخلي و خارجي كه مقالات متقاضي در آن چاپ شده و يا خواهد شد .
 • تصوير كليه مقالات ارائه شده در كنفرانس ها، كليه تأليفات، كتب و فعاليت هاي پژوهشي داوطلب.
 • گواهي پذيرش چاپ مقاله براي آن دسته از مقالاتي كه در زمان تقاضا به چاپ نرسيده باشند. ( نسخه كامل مقاله نيز ضميمه شود .)
 • گواهي استاد راهنماي اول مبني بر استخراج مقاله ها از پايان نامه.
 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. مهراد گفت:

  من دانشجوی خود دانشگام منتها مقاله isi ندارم امکان داره پذیرفته شم رتبه اول ارشد حسابداری : معدل 19/…

 2. alireza گفت:

  با سلام دوستان من 3 روز پیش رفتم نزد رئیس استعداد در خشان دانشگاه باهنر دکتر علوی و همچنین معاون آموزشی مثل اینکه در حدود 100 نفر برای رشته های مختلف دانشگاه باهنر برای استعداد درخشان درخواست داده اند اما بعد از بررسی یا شرایط اولیه را نداشتند یا مچموع امتیازهای آنها به 40 نرسیده تا برای مصاحبه دعوت شوند البته به جز بخش شیمی که هنوز بخش امتیاز دهی نکرده. دلیل اینکه چرا امتیاز هیچ کسی به 40 نرسیده را پرسیده گفتند ما طبق آیین نامه ارتقاع اساتید نمره دادیم و کسی 40 نشده من با 4 تا ای اس سی و 8 تا کنفرانسی و رتبه اولی کارشناسی و ارشد شدم 34 تازه دانشجوی باهنر هم بودم. به هر حال چکار میشه کرد آیا اعتراض تاثیر دارد!! آیا همه دانشگاه ها ای که دعوت به مصاحبه کردند و دانشچو گرفتند همین طور نمره دادند!!!!

  • سارا گفت:

   یعنی نمیخان دانشجو بگیرن؟منم با 3 تا آی ای آی و 5 تا مقاله کنفرانسی حتما امتیاز لازم رو نداشتم.پس کی امتیازش میشه 40؟ ما بزور این همه مقاله دادیم باید چکار کنیم؟ چقدر وضع امتیاز دهی شون افتضاحه. منم دانشگاه باهنر بودم. وقتی میریم دانشگاهای دیگه اونا جوری امتیاز میدن که دانشجوهای خودشونو بگیرن. دانشگاه خودمونم که اینجوری

 3. فرزانه گفت:

  سلام
  دوستان عزیز لطفا برای دکتری رشته روانشناسی عمومی بدون آزمون اصلا دلخوش نکنید!!!!!!!
  چون اصلا قرار نیست استعداد درخشان بپذیرن!!!!
  من خودم خیلی منتظرم بودم خیلی دلخوش و خیلی تلاش کردم
  اما متاسفانه دانشگاه باهنر همیشه همینطور بوده است!!!!!!

 4. سارا گفت:

  بعد از اینکه کد رهگیری گرفتیم چکار کنیم؟ چطور فرم تقاضا رو پرینت کنم؟

 5. فاطمه گفت:

  سلام دوستان
  فرم تعهد را از کجا دانلود کنم؟؟؟ داخل سایت فقط فرم تقاضا هست. لطفاً راهنمایی کنید. متشکرم

 6. سارا گفت:

  سلام.فرم تعهد رو از کجا یاید بگیریم؟یا اینکه حتما استاد راهنما گواهی بده که مقالات از پایان نامه استخراج شده من الان نمتونم به استاد راهنماک دسترسی داشته باشم

 7. سارا گفت:

  سلام. بچه ها کسی شماره دانشگاه باهنر رو داره؟ من یک شماره دارم که اونم اشتباست.

 8. هاشمی گفت:

  سلام دوستان کجای سایت باهنر فرم تقاضا نامه برا وورد به مصاحبه استعداد درخشان رو زده من که کل سایت رو گشتم چیزی ندیدم فقط یه فرم است اونم مال کسانی است که از طریق کنکور دعوت به مصاحبه شدند خواهشا راهنمایی کنید.

 9. شیرین گفت:

  سلام.من خیلی ناراحتم.کلی تلاش کردم که مقالاتم آماده بشه ولی شرط معدل کارشناسی رو ندارم!!!

  • mojtaba گفت:

   سلام اگر رتبه اول کارشناسی باشید مشکلی ندارید نگران هم نباشید خدا بزرگه بفرستید شاید خدا خواست و گشایشی شد سنگ مفت و گنجیشک هم مفت

  • محسن گفت:

   سلام دوستان خواهشا منو راهنمایی کنید، داخل سایت باهنر کرمان هیچ اطلاعیه از مصاحبه بدون کنکور دکتری استعداد درخشان نزده پس شما چطور فرم تقاضای داخل سایت را پر کردید و کد رهگیری گرفتید.

 10. فاطمه گفت:

  سلام دوستان
  فرم تقاضا و فرم تعهد رو باید از چه لینکی دانلود کنیم؟

 11. فاطمه گفت:

  سلام دوستان
  ممنونم از راهنماییتون ، شماره دفتر استعداد درخشان رو کسی نداره؟؟

 12. فاطمه گفت:

  سلام دوستان
  من شهریور دفاع میکنم و دو الی سه مقاله از پایان نامه استخراج میکنم. اما درحال حاضر هیچ مقاله‌ای ندارم میتونم از استاد راهنما ام گواهی بگیرم که از پایان نامه ام مقاله استخراج میکنم.آیا قبول میکنن؟؟
  لطفاً راهنمایی کنید

  • mohamad گفت:

   با سلام
   متاسفانه باید حتما دو مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه که نامه پذیرش قطعی از مجله گرفتند داشته باشید تا وارد مصاحبه شوید.

 13. Ali گفت:

  با سلام آقا محمد
  نگفتید به نظرتون من باید چکار کنم؟

  • mohamad گفت:

   سلام دوست عزیز. رزومه شما خیلی خوبه اما مشکل بیش از حد قانونمند یا به عبارت دیگر عدم انعطافی است که من در استادهای باهنر سراغ دارم. اما به هر حال شما شرکت کنید چون الا هزینه ای فعلا دریافت نمیشه مثلا من خودم مشکل 40 امتیاز را دارم اما شرکت می‌کنم.شاید وقتی ببینن کسی شرایط را کامل نداره کمی شرایط را تعدیل کردند. شما شرکت کنید.

 14. mehdi گفت:

  آخه چه جور میشه 40امتیاز اولیه رو کسی که تازه دفاع کرده بگیره؟

 15. آیلین گفت:

  سلام…
  دوستان من یه مقاله علمی پژوهشی داخلی، 4 تا کنگره، یه ترویجی فارسی و یه ترویجی انگلیسی دارم، به نظرتون ثبت نام کنم؟ مرسی
  تو فرم تکمیلی دانشگاه فقط واسه درج مقاله اولی ستاره گذاشتن که ظاهرا پر کردنش لازمه…

  • mohamad گفت:

   سلام برای بررسی اولیه هزینه ای که دریافت نمیشه پس ثبت نام کنید.

   • آیلین گفت:

    ممنونم آقا محمد… با توکل به خدا ثبت نام میکنم، ایشاله هر کس لایقشه و صلاحیت داره پذیرفته شه…
    همگی موفق باشین…

    • آیلین گفت:

     دوستان: واسه توصیه نامه اساتید، توصیه نامه سال قبلی که استاد مشاور و راهنمام گرفتم معتبره؟ یا باید مجدد بگیرم؟
     به نظرتون واسه نوشتن رزومه، عنوان کردن سابقه تدریس و گواهی مدرس کارگاه های آموزشی و اینکه یه مقاله ISI در دست داوری دارم (البته با نامه از استاد راهنما) جدای از عنوان کردن مقاله های اکسپتی و چاپ شده نیازی هست؟ رزومه شلوغ نمیشه؟
     مرسی

     • mohamad گفت:

      عیبی نداره من هم توصیه نامه هام از پارسال است.آیلین، من دانشجوی کرمان بودم پس بهت توصیه میکنم بیشتر چیزهایی را در رزومت بزار که بهت کمک کنه تا 40 امتیاز اولیه را برا ورود به مصاحبه بگیری. سابقه تدریس و… بیشتر به درد مرحله بعد میخوره.

  • mohamad گفت:

   البته یک نکته است که اگر صحیح باشه برای اکثر بچه ها مشکل ساز است و باید بهش اعتراض کنیم و اون نکته ای است که دوستمون ali درباره امتیاز دهی به مقاله ها طبق آیین نامه ارتقا در کامنت های زیر گفته

 16. Ali گفت:

  با سلام
  بچه ها تو رو خدا راهنماییم کنید که چکار کنم. من همه شرایطو دارم به جز اینکه از زمان فارغ التحصيل یم دو سال و خوردی میگذرد. چکار کنم

 17. هانیه گفت:

  بعد از این که کد رهگیری دریافت کردیم چکار کنیم

 18. ali گفت:

  سلام بچه ها اگر تصمیم دارید شرکت کنید میتونم خلاصه رزومتون را بدونم چون من شک دارم بتونم 40 امتیاز مرحله اول را کسب کنم. فقط 4تا علمی پژوهشی داخلی و4تا کنفرانسی دارم با معدل15 کارشناسی و17 ارشد اما رتبه اول بودم

 19. سميه گفت:

  ببخشيد رشته هارو كجا زده كه ميخوان؟ درضمن كلا تو سايت دانشكاه هم چيزي نزده

  • باران گفت:

   توی متن اطلاعیه اومده “……در رشته/گرایش های روزانه ای که در دفترچه انتخاب رشته اعلام شده است اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکترا نماید.”

   پس اگه رشته شما پذیرش از طریق کنکور داره (البته باهنر) پذیرش استعداد درخشان هم داره.

  • ali گفت:

   باید برید سایت استعداد درخشان دانشگاه باهنر آدرسش تو گو گل سرچ کنید میاد.

 20. باران گفت:

  دوستان سلام
  من امروز تقاضانامه را پر کردم و سیستم بهم یه کد رهگیری داد. حالا از کجا پرینت فرم تقاضانامه رو بگیرم؟ در ضمن معلوم نیست چه قدر پول باید بدیم؟
  توی سایت دانشگاه هم هیچ شماره تلفنی نیست که زنگ بزنم بپرسم!

 21. ایمان گفت:

  رشته هاشو نزده؟

 22. استعداد درخشان گفت:

  مرحبابه این دانشگاه که شرط معدل لیسانس رو کاملا عادلانه نوشته.مرحبا

  • ali گفت:

   سلام زیاد خوشحال نباشید یک تفاوت با سایر دانشگاه ها داره که مشکل سازه و اون نمره دهی به مقاله ها بر طبق آیین نامه ارتقا است یعنی iscتا4 وisiتا7که ممکن است کمتر هم در داوری بدهند. حالا بگید بر این اساس چه کسی 40 نمره اولیه را میگیره تا بره مصاحبه

 23. استعداد گفت:

  دوستان هزینه ثبت نام چقدره؟