مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

آخرین مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه شهرکرد

مهلت ارسال مدارک داوطلبان پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهرکرد فردا دوازدهم خرداد ماه به پایان خواهد رسید.

به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه شهرکرد از دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه اي( از دانشگاه شهركرد و نيز ساير دانشگاهها ) كه متقاضي پذيرش در مقطع دكتري ( Ph.D ) رشته هاي تحصيلي مورد پذیرش خواست  ضمن مطالعه دقيق موارد ذيل ورعايت آنها ، نسبت به تكميل مدارك لازم  و ارسال پستي آنها و يا تحويل مستقيم به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شهركرد ، اقدام نمايند . فقط  مدارك كاملي كه تا تاريخ 12/3/94 دريافت شوند قابل بررسي خواهند بود و پس از آن امكان تحويل و بررسي درخواست متقاضيان وجود نخواهد داشت.

*  فرم درخواست پذيرش نيز ضميمه اين اطلاعيه و قا بل دريافت مي باشد . علاوه براين توجه بر موارد زير ضروري و مهم است :

 1-  احراز صلاحيت عمومي مطابق مقررات وزارت علوم تحقيقات و فناوري و عدم منع قانوني براي ادامه تحصيل

 2-  رشته تحصيلي مورد تقاضا با رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي داوطلب مرتبط بوده( به تشخيص گروه آموزشي مربوطه) و در فهرست رشته هاي آزمون دكتري سال تحصيلي جاري ( پيوست اين اطلاعيه ) باشد.

3- دانشجويان نيمسال چهارم كارشناسي ارشد و يا نيمسال دوازدهم دكتري حرفه اي دانشگاهها نيز به شرط اينكه تا 31/6/94 از پايان نامه خود با درجه عالي دفاع نمايند، مي توانند ثبت نام نمايند.

4-  حداكثر زمان سپري شده از تاريخ دانش آموختگي كارشناسي ارشد 2 سال باشد ( توجه مهم : دانش آموختگان در نيمسال دوم 92-91 و بعد از آن كه تاريخ دفاع از پايان نامه آنها در محدوده 91/11/1 تا 94/6/31 باشد، مشمول اين فراخوان مي باشند ).

5-  لازم به ذکر است از دانش آموختگان با شيوه آموزش محور و نيز دانشگاههای غیر دولتی ، پیام نور ، غیرانتفاعی، آزاد اسلامي، جامع علمی کاربردی، مجازی، دانشگاه فرهنگيان ، مؤسسات آموزشي وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات و پردیس های بین الملل (خودگردان) پذیرش بدون آزمون به عمل نمی آید. لذا دانشجویان دانشگاه های مذکور از ارسال مدارک یا پرداخت وجه ثبت نام جداً خود داری نمایند ، امكان عودت مدارك و وجه وجود نخواهد داشت.

6-   داوطلباني كه شرايط لازم را دارا باشند از طريق وب سايت دانشگاه ( و يا به صورت تلفني ) جهت مصاحبه دعوت  و مدارك آنان جهت مصاحبه و اعلام نظر گروه آموزشي به معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده ذيربط ارسال خواهد شد . دعوت شدگان در صورتي كه مدارك و امتيازات علمي و پژوهشي اضافي تا زمان مصاحبه نيز بدست آورند، براي ارائه در مصاحبه به همراه داشته باشند .

7-  به مدارك ناقص و يا دريافت شده پس از مهلت مقرر، ترتيب اثر داده نمي شود و مدارك ارسالي و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد .

توجه:

براي اطلاع ومطالعه دقيق آئين نامه جديدپذيرش دكتري بدون آزمون و اصلاحيه آن به سايت سازمان سنجش رجوع شود.

شرايط علمي ، آموزشي و تحصيلي داوطلبان :

8- داشتن حداقل معدل كل همتراز شده بدون احتساب پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد ( و يا دكتري حرفه اي)  و معدل كل كارشناسي مطابق گروه بندي به شرح ذيل:

الف) رشته هاي كارشناسي ارشد بازير گروه رشته هاي علوم انساني و هنر در آزمون سراسري، به ميزان حداقل 17 كارشناسي ارشد و حداقل 16 در دوره كارشناسي.

ب ) رشته هاي كارشناسي ارشد ( و يا دكتري حرفه اي) بازير گروه هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك در آزمون سراسري، به ميزان حداقل 5/16 كارشناسي ارشد و حداقل 15 در دوره كارشناسي.

9- كسب حداقل 70 امتياز از مجموع جداول فعاليت هاي آموزشي پژوهشي و مصاحبه تخصصي مصوب در آيين نامه وزارتي.

 * تبصره مهم: كسب حداقل 7 امتياز از  رديف (1-1) جداول امتيازات پژوهشي مربوط به مقالات كامل علمي – پژوهشي   ( داخلي و يا خارجي با نمايه معتبر ISI   يا ISC  داراي IF  ) مرتبط با پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي الزامي است. ( لذا ارائه گواهي چاپ و يا حداقل گواهي پذيرش معتبر- بدون قيد و شرط – در مدارك ارسالي ضروري بوده و در غير اينصورت پرونده بررسي نخواهد شد ).

 * لازم است در مقالات مستخرج از پايان نامه ، نام دانشجو نفر اول و يا بلافاصله پس از نام استاد يا استادان راهنما و مشاور باشد.

 * ملاك تعيين اولويت داوطلبان براي پذيرش مجموع كل امتيازات از جداول 2،1و3 ارزشيابي است و در شرايطي كه امتياز كل اكتسابي چند داوطلب در يك رشته برابر باشد، اولويت بندي اين افراد براساس امتياز رديف (1-1) از جدول امتيازات پژوهشي تعيين مي شود.

 10- به دانش آموختگان كارشناسي ارشد با بيش از 5 نيمسال تحصيلي ، دكتري حرفه اي با بيش از 13 نيمسال تحصيلي و كارشناسي با بيش از 8 نيمسال تحصيلي از رديف هاي 8 و 9 جدول ( امتيازات آموزشي ) امتيازي تعلق نمي گيرد. اما مجاز به ثبت نام و كسب ساير امتيازات هستند.

مدارك لازم :

1 – تكميل فرم درخواست ( ضميمه اين اطلاعيه و قابل دريافت از سايت دانشگاه ) با دقت كامل. تاكيد مي شود كه فرم هاي ناقص ، مخدوش و غير مستند بررسي نخواهد شد.

2 – تكميل فرم گواهي وضعيت تحصيلي كارشناسي ارشد(قابل دريافت از سايت دانشگاه) و يا گواهي معتبر در بردارنده مفاد فرم مذكور از دانشگاه محل تحصيل كارشناسي ارشد و گواهي فارغ التحصيلي با مشخصات دوره كارشناسي.

3 – مستندات كافي و رسمي مربوط به بند هاي فوق الاشاره در خصوص ضوابط ضروري ( آموزشي ، پژوهشي )

4-  معرفي نامه از دبيرخانه المپياد دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد (براي دانشجويان المپيادي) و معرفي نامه از دبيرخانه جشنواره هاي معتبر علمي خوارزمي ، فارابي ، رازي ، ابن سينا ( براي برگزيدگان جشنواره ها)

 5- تصوير كامل كليه مقالات علمي ترويجي ، علمي پژوهشي  ISI ، ISC  كه داراي پذيرش قطعي باشند . (در صورت انتشار مقاله ، تصوير جلد مجله حتماً ضمیمه شود) و تصوير كليه مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ، كليه تأليفات ، كتب و فعاليت هاي پژوهشي داوطلب.

 6– يك قطعه عكس پشت نويسي شده الصاق شده بر روي فرم تقاضا ، همراه با تصويرصفحه اول شناسنامه و كارت ملي

7 – ريز نمرات دوره كارشناسي ارشد و دوره كارشناسي (با تائيد دانشگاه و در غير اين صورت شخص متقاضي صحت نمرات را امضاء و تعهد نمايد.  )

8 – تصوير چكيده پايان نامه كارشناسي ارشد و گواهي مستند نمره آزمون زبان انگليسي استاندارد ( الزامي نيست اما  مطابق جدول ارزيابي ، امتياز دارد ).

8 – اصل رسيد بانكي به مبلغ 500/000  ريال ( پنجاه هزار تومان ) به حساب شماره 7871915028 بانك تجارت شعبه دانشگاه شهركرد به نام تمركز درآمدهاي اختصاصي دانشگاه شهركرد .

توجه فرمائيد :

*دانشگاه در رد يا پذيرش درخواست داوطلبان از اختيار لازم برخوردار بوده و ارسال مدارك حق خاصي را براي داوطلبان ايجاد نمي نمايد. همچنين مدارك و هزينه ثبت نام مسترد نخواهد شد .

* ب) تحصيل پذيرفته شدگان از طريق اين دستورالعمل به صورت رايگان و تابع مقررات و ضوابط تحصيل دوره هاي تحصيلات  تكميلي دانشگاه است.

آدرس ارسال فرم درخواست و مدارك :

شهركرد – كيلومتر2 جاده سامان – دانشگاه شهركرد– حوزه معاونت آموزشي– دفتراستعدادهاي د رخشان

*حتماً بر روي پاكت رشته مورد درخواست ، تلفن همراه در دسترس و جمله « پذيرش بدون آزمون مقطع دكتري » نوشته شود.

( متقاضي محترم : هر گونه اطلاع رساني از سوي دانشگاه ،توسط درج اطلاعيه در وب سايت دانشگاه  www.sku.ac.ir  يا بصورت تماس تلفني و يا ارسال پيامك به تلفن همراه متقاضي انجام خواهد شد . در صورت ضرورت فقط از طريق ارسال پيامك به شماره  09372741890  با نوشتن نام ، رشته ، اشاره به مقطع دكتري و پرسش مورد نظر اقدام شود . از تماس تلفني و مراجعه جداً خودداري نمائيد –  با تشكر )

فهرست  رشته گرايش هاي دكتري ( PhD ) دانشگاه شهركرد براي پذيرش بدون آزمون ورودي

 بر اساس آئين نامه و ضوابط استعدادهاي درخشان سال تحصيلي 95 -94

گرایش

رشته

ردیف

بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

1

شیمی تجزیه

شیمی

2

بیوشیمی

3

زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

4

علوم زمین شناسی- پترولوژی

5

قدرت

مهندسی برق

6

طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات

مهندسی مکانیک

7

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

8

زراعت

9

علوم مرتع

10

طراحی ماشین های کشاورزی

مهندسی مکانیک بیوسیستم

11

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

علوم باغبانی

12

آبیاری و زهکشی

13

مهندسی منابع آب

14

پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک

علوم خاک

15

فیزیک و حفاظت خاک

علوم خاک

16

بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک

علوم خاک

17

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم خاک

18

تغذیه دام

19

بیماری های داخلی دام های بزرگ

20

بهداشت و بیماری های طیور

21

زبان و ادبیات فارسی

22

ادبیات عرفانی

زبان و ادبیات فارسی

23

گرایش

رشته

ردیف

بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

1

شیمی تجزیه

شیمی

2

بیوشیمی

3

زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

4

علوم زمین شناسی- پترولوژی

5

قدرت

مهندسی برق

6

طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات

مهندسی مکانیک

7

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

8

زراعت

9

علوم مرتع

10

طراحی ماشین های کشاورزی

مهندسی مکانیک بیوسیستم

11

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

علوم باغبانی

12

آبیاری و زهکشی

13

مهندسی منابع آب

14

پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک

علوم خاک

15

فیزیک و حفاظت خاک

علوم خاک

16

بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک

علوم خاک

17

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم خاک

18

تغذیه دام

19

بیماری های داخلی دام های بزرگ

20

بهداشت و بیماری های طیور

21

زبان و ادبیات فارسی

22

ادبیات عرفانی

زبان و ادبیات فارسی

23

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. محمد گفت:

  دانشگاه پیام نور، آزاد ،علمی کاربردی هم جزو دانشگاههای کشورن. وقتی خودمون واسه دانشگاههای کشورمون ارزش قائل نیستیم چطور میخواین خارجی ها بیان تو کشورمون درس بخونن و اعتبار دانشگاههامون بالا بره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 2. شهامت گفت:

  سلام پس چرا رشته های علوم تربیتی نمیخاد

 3. سارا گفت:

  چرا به این زودی مهلتش تموم میشه؟ من تازه امروز دیدم.چرا رشته های فیزیک رو نداره