دانشگاه اصفهان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه اصفهان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علوم جغرافیایی

1

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

علوم جغرافیایی

2

جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی

علوم جغرافیایی

3

جغرافیای طبیعی- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

علوم جغرافیایی

4

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

5

تاریخ- تاریخ اسلام

تاریخ- تاریخ اسلام

6

تاریخ ایران بعد از اسلام

تاریخ

7

تاریخ محلی

تاریخ

8

جامعه شناسی

علوم اجتماعی

9

فقه و حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

10

علوم سیاسی

علوم سیاسی

11

بازرگانی

مدیریت

12

منابع انسانی

مدیریت

13

حسابداری

حسابداری

14

حکمت متعالیه

فلسفه

15

فلسفه

فلسفه

16

فلسفه تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت

17

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

18

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

19

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

20

مشاوره خانواده

مشاوره و راهنمایی

21

مشاوره شغلی

مشاوره و راهنمایی

22

روان شناسی عمومی

روان شناسی عمومی

23

علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسلامی

24

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه اصفهان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

چینه و فسیل شناسی

زمین شناسی

1

زمین شناسی مهندسی

زمین شناسی

2

پترولوژی

زمین شناسی

3

شیمی فیزیک

شیمی

4

شیمی آلی

شیمی

5

شیمی تجزیه

شیمی

6

شیمی معدنی

شیمی

7

فیزیولوژی گیاهی

زیست شناسی- علوم گیاهی

8

سیستماتیک گیاهی

زیست شناسی- علوم گیاهی

9

ژنتیک

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

10

میکروبیولوژی

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

11

آمار

آمار

12

ریاضی محض

ریاضی

13

فیزیک

فیزیک

14

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

مخابرات (سیستم)

مهندسی برق

1

قدرت

مهندسی برق

2

مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

3

معماری سیستم های کامپیوتری (سخت افزار)

مهندسی کامپیوتر

4

هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر

5

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

6

مهندسی هسته ای- کاربرد پرتوها

مهندسی هسته ای- شکافت

7

مهندسی هسته ای- راکتور

مهندسی هسته ای- شکافت

8

گداخت

مهندسی هسته ای

9

 

رشته های گروه زبان دانشگاه اصفهان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

2

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

3

ترجمه

ترجمه

4

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی

5

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2