دانشگاه شاهد در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه شاهد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

روان شناسی عمومی

روان شناسی عمومی

1

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه شاهد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

میکروبیولوژی

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

1

ریاضی محض

                    ریاضی

2

ریاضی کاربردی

ریاضی

3

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه شاهد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات (میدان)

مهندسی برق

2

مخابرات (سیستم)

مهندسی برق

3

قدرت

مهندسی برق

4

بیوالکتریک

مهندسی پزشکی

5

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

6

 

رشته های گروه هنر دانشگاه شاهد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

پژوهش هنر

پژوهش هنر تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر

1

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

پژوهش هنر تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر

2