دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

اقتصاد

علوم اقتصادی

1

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

2

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

3

جامعه شناسی(فرهنگی)

علوم اجتماعی

4

جامعه شناسی(سیاسی)

علوم اجتماعی

5

مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی

6

حقوق عمومی

حقوق عمومی

7

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل

8

فقه و حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

9

روابط بین الملل

علوم سیاسی

10

اندیشه سیاسی

علوم سیاسی

11

بازرگانی

مدیریت

12

دولتی

مدیریت

13

صنعتی

مدیریت

14

فناوری اطلاعات

مدیریت

15

مالی

مدیریت

16

تحقیق در عملیات

مدیریت

17

حسابداری

حسابداری

18

فلسفه

فلسفه

19

فلسفه تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت

20

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

21

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

22

روان شناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی

23

تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی

24

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

25

مشاوره

مشاوره و راهنمایی

26

علوم ارتباطات

علوم ارتباطات

27

سنجش آموزش

سنجش و اندازه گیری

28

روان شناسی عمومی

روان شناسی عمومی

29

علوم قرآنی- مدرسی معارف اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

30

فلسفه و کلام اسلامی

کلام

31

اقتصاد نفت و گاز

اقتصاد نفت و گاز

32

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه علامه طباطبایی

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

آمار

آمار

1

 

رشته های گروه زبان دانشگاه علامه طباطبایی

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

2

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

3

ترجمه

ترجمه

4

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی

5