دانشگاه محقق اردبیلی در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علوم جغرافیایی

1

جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی

علوم جغرافیایی

2

جغرافیای طبیعی- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

علوم جغرافیایی

3

روان شناسی عمومی

روان شناسی عمومی

4

باستان شناسی

باستان شناسی

5

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه محقق اردبیلی

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی فیزیک

شیمی

1

شیمی آلی

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

فیزیولوژی گیاهی

زیست شناسی- علوم گیاهی

4

سلولی و ملکولی

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

5

ریاضی محض

ریاضی

6

ریاضی کاربردی

ریاضی

7

فیزیک

فیزیک

8

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

قدرت

مهندسی برق

1

سازه

مهندسی عمران

2

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

3

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک ماشین های کشاورزی

1

تغذیه نشخوارکنندگان

علوم دامی

2

اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)

زراعت- اصلاح نباتات

3

فیزیولوژی گیاهان زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

4

علوم و تکنولوژی بذر

زراعت- اصلاح نباتات

5

اصلاح نباتات (ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیک)

زراعت- اصلاح نباتات

6

بیوتکنولوژی کشاورزی

زراعت- اصلاح نباتات

7

علوم علف های هرز

زراعت- اصلاح نباتات

8

اکولوژی گیاهان زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

9

حشره شناسی کشاورزی (کنه شناسی و سیستماتیک حشرات)

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

10

علوم مرتع، مرتعداری

مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی

11

 

رشته های گروه زبان دانشگاه محقق اردبیلی

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1