دانشگاه مراغه در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه مراغه

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

ریاضی محض

ریاضی

1

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه مراغه

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

فیزیولوژی گیاهان زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

1

حشره شناسی کشاورزی (کنه شناسی و سیستماتیک حشرات)

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

2