دانشگاه هرمزگان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه هرمزگان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

1

مشاوره خانواده

مشاوره و راهنمایی

2

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه هرمزگان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

رسوب شناسی

زمین شناسی

1

پترولوژی

زمین شناسی

2

هواشناسی

هواشناسی

3

ریاضی محض

ریاضی

4

فیزیک دریا

علوم دریایی و اقیانوسی

5

جانوران دریا

علوم دریایی و اقیانوسی (زیست شناسی دریا)

6

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه هرمزگان

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

سازه

مهندسی عمران

1

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

2

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

تکثیر و پرورش

شیلات

1

تولید و بهره برداری صید

شیلات

2

آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)

مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی

3

 

رشته های گروه زبان دانشگاه هرمزگان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1