دانشگاه گلستان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه گلستان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

تکتونیک

زمین شناسی

1