دانشگاه گیلان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه گیلان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

روابط بین الملل

علوم سیاسی

1

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه گیلان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی فیزیک

شیمی

1

شیمی آلی

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

شیمی معدنی

شیمی

4

پلیمر

شیمی

5

بیوشیمی

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

6

ریاضی محض

ریاضی

7

ریاضی کاربردی

ریاضی

8

جانوران دریا

علوم دریایی و اقیانوسی

 (زیست شناسی دریا)

9

فیزیک

فیزیک

10

 

رشته های گروه علوم پایه پردیس بین الملل دانشگاه

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی فیزیک

شیمی

1

شیمی آلی

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

شیمی معدنی

شیمی

4

پلیمر

شیمی

5

ریاضی محض

ریاضی

6

ریاضی کاربردی

ریاضی

7

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه گیلان

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

سازه

مهندسی عمران

1

مکانیک خاک و پی

مهندسی عمران

2

طراحی کاربردی(دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

3

طراحی کاربردی(دینامیک-کنترل و ارتعاشات)

مهندسی مکانیک

4

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

5

شیمی نساجی و علوم الیاف

مهندسی نساجی

6

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گیلان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

تغذیه دام

علوم دامی

1

اصلاح نژاد دام

علوم دامی

2

اصلاح نباتات

زراعت- اصلاح نباتات

3

زراعت

زراعت- اصلاح نباتات

4

بیوتکنولوژی کشاورزی گیاهی

زراعت- اصلاح نباتات

5

حشره شناسی کشاورزی (کنه شناسی و سیستماتیک حشرات)

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

6

جنگل داری و علوم جنگل

جنگل داری

7

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی پردیس بین الملل دانشگاه

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

سبزی کاری

علوم باغبانی و فضای سبز

1

میوه کاری

علوم باغبانی و فضای سبز

2

گیاهان زینتی

علوم باغبانی و فضای سبز

3

گیاهان دارویی

علوم باغبانی و فضای سبز

4

بیوتکنولوژی کشاورزی گیاهی

زراعت- اصلاح نباتات

5

 

رشته های گروه زبان دانشگاه گیلان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2