دانشگاه یاسوج در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه یاسوج

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جامعه شناسی

علوم اجتماعی

1

علوم سیاسی

علوم سیاسی

2

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات

3

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه یاسوج

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی فیزیک

شیمی

1

شیمی آلی

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

شیمی معدنی

شیمی

4

ریاضی محض

ریاضی

5

فیزیک

فیزیک

6

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

1

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

فیزیولوژی گیاهان زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

1

توسعه کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی

2

 

رشته های گروه زبان دانشگاه یاسوج

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1