• مشاوره و اخبار آزمون دکتری 98 - 99 و دکتری بدون کنکور استعداد درخشان

 •   مدرسان شریف

  منابع کنکور دکتری علوم سیاسی

  مطالعه کتاب ها و منابع زير از سوي دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتري سراسري مجموعه علوم سیاسی پيشنهاد شده است. شما نيز مي توانيد نظرات خود را در زمينه منابع دکترا مجموعه علوم سیاسی مطرح نماييد.

   

  فهرست منابع پیشنهادی

  مواد امتحانی

  برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

  زبان انگلیسی

  برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

  استعداد تحصیلی

  – بنياد هاي علم سياست؛ عبدالرحمان ، نشر نی

  – مباني علم سياست؛ دکتر عبدالحميد ابوالحمد، طوس

  – اصول علم سياست؛ موريس دورژه ، ترجمه قاضی، میزان

  – آموزش دانش سياسي؛ دکتر حسين بشريه ، نگاه معاصر

  – سیاست و حکومت جدید،  دکتر عالم ، قومس

  – سیاست به مثابه علم،  دکتر صلاحی، انتشارات سمت

  – مقدمه نظریه سیاسی ،  دکتر عالم ، انتشارات قومس

  – حکومت محلي و عدم تمرکز؛ دکتر طاهري

  – درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی . دکتر احمد نقیب زاده . نشر سمت .

  – بایسته های جامعه شناسی سیاسی . موریس دورژه . ترجمه ابوالفضل قاضی . نشر میزان .

  – جامعه شناسی سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نی .

  – نگرشهای جامعه شناسی سیاسی . اندرو افریت . ترجمه سید رحیم ابوالحسنی . نشر میزان .

  – روش و نظريه در علوم سياسي؛ دکتر حاجي يوسفي

  – جامعه شناسی سیاسی . تام باتامور . ترجمه دکتر حریری اکبری . نشر قطره .

  – جامعه و سیاست . مایکل راش . ترجمه منوچهر صبوری . نشر سمت .

  – درآمدی بر جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی . داریوش آشوری . نشر مروارید .

  – جامعه شناسی سیاسی معاصر . کیت نش . ترجمه محمد تقی دلفروز . نشر کویر .

  – عقل در سیاست . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .

  – دولت و جامعه مدنی . دکتر حسین بشیریه

  – جامعه شناسی تجدد . . دکتر حسین بشیریه

  – خاستگاههای جامعه شناسی . جی اچ آّراهام . ترجمعه احمد کریمی . نشر پاپیروس .

  – توسعه سیاسی . برتران بدیع . ترجمه دکتر نقیب زاده . نشر قومس .

  – کنش اجتماعی . گی روشه . ترجمه منصور وثوقی . نشر نی .

  – کالبد شکافی قدرت . جان گنت کالبرایت . احمد شهسا . نشر مترجم .

  – سیاست و جامعه شناسی در اندیشه ماکس وبر . آنتونی گیدنز . ترجمه مجید محمدی . نشر قطره .

  – سیاست جامعه شناسی و نظریه اجتماعی . آنتونی گیدنز . ترجمه منوچهر صبوری . نشر نی .

  – ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی . برینگتون مور . ترجمه دکتر بشیریه . نشر دانشگاهی .

  – نظریه های دولت . اندرو وینست . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر نی .

  – سامان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی . ساموئل هانتیگتون . نشر علمی .

  – راهنمای جامعه شناسی سیاسی . مجموعه مقالات تدوین کیت نش . ترجمه دکتر محمد علی قاسمی . نشر پژوهشکده راهبردی .

  – نظریه پردازی انقلابها . جان فوران . ترجمه فرهنگ ارشاد .  نشر نی .

  – تئوریهای انقلاب . کوهن استانفورد . ترجمه علیرضا طیب . نشر قومس .

  – انقلاب و بسیج سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر دانشگاه تهران .

  – جامعه شناسی احزاب سیاسی . روبرت میخلز . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده .  نشر قومس .

  – جامعه شناسی دولت . برتران بدیع . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده .  نشر قومس .

  – بنیادهای علم سیاست . دکتر عبدالرحمن عالم . نشر نی .

  – آموزش دانش سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .

  – مقدمه نظریه سیاسی . اندرو هیوود . ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم . نشر قومس .

  – سیاست و حکومت جدید . آلن  بال . ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم . نشر قومس .

  – گذار به دموکراسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .

  – گذار به مردم سالاری . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .

  – سیاست های مقایسه ای، دکتر قوام ، سمت

  – نظام های سیاسی تطبیقی ، دکتر مصفا

  – چالش های توسعه سیاسی، دکتر قوام، قومس

  – توسعه سیاسی، دکتر نقیب زاده

  – چهارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه طیب ، مرکز اموزش

  – نقد نظریه نوسازی و توسعه، دکتر قوام

  سیاست شناسی (مبانی علم سیاست، جامعه شناسی سیاسی، اندیشه های سیاسی، سیاست های تطبیقی)

  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

  – اصول سياست خارجي و روابط بين الملل؛ دکتر قوام

  – اصول روابط بين الملل و سياست خارجي (الف و ب در يک جلد )؛ دکتر سيف زاده

  – روابط بين الملل ( نظريه ها و رويکرد ها)؛ دکتر قوام

  – تاريخ روابط بين الملل؛ دکتر نقيب زاده

  – هزار نکته هزار سوال روابط بین الملل، دکتر آقایی

  – روابط خارجی ایران . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .

  – تاریخ روابط خارجی ایران . عبدالرضا هوشنگ مهدوی . نشر امیر کبیر .

  –  تاریخ روابط خارجی پهلوی . موچهر محمدی . نشر میزان .

  – سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .

  – تاریخ روابط خارجی جمهوری اسلامی . منوچهر محمدی . نشر میزان .

  – سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران   . روح الله رمضانی  . نشر نی .

  – سیاست خارجی ایران  ( چندگفتار در عرصه های نظری و عملی ) . سید محمد کاظم سجادپور . نشر وزارت امورخارجه .

  – سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای . امیر حاجی یوسفی . نشر وزارت امورخارجه .

  – نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران . نسرین مصفا و حسین نوروزی . . نشر وزارت امورخارجه

  – اصول سياست خارجي و روابط بين الملل؛ دکتر قوام

  – اصول روابط بين الملل و سياست خارجي (الف و ب در يک جلد )؛ دکتر سيف زاده

  – ماهيت سياست گذاري خارجي؛ ترجمه دکتر سيف زاده

  – رضا رئيس‌طوسي. نفت و بحران انرژي. كيهان.

  – رضا رئيس‌طوسي. مقالات مربوط به دورة مشروطيت. تاريخ معاصر ايران.

  – رضا رئيس‌طوسي. «استراتژي آمريكا، تضعيف امنيت ملي ايران». ايران فردا.

  – رضا رئيس‌طوسي. «فرایند نادیده ­گرفتن سیاستگذاری خارجی». در سعید مدنی (گردآورنده) مجلس ششم؛ بیم­ ها و امیدها­ (تهران: مؤسسة خدمات فرهنگی رسا، 1379) صص 146-111.

  – رضا رئيس‌طوسي. «پيشنهاد بانك جهاني». چشم‌انداز ايران.

  – هادي سمتي. «بحران تصميم‌گيري در سياست خارجي آمريكا در رويارويي با جمهوري اسلامي ايران». مجلة دانشكدة حقوق و علوم سياسي. و همچنين، ديگر مقالات ايشان در اين مجله.

  – منوچهر محمدي. سياست خارجي ايران در دوران پهلوي. نشر دادگستر.

  – منوچهر محمدي. سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران. نشر دادگستر.

  – منوچهر محمدي. استراتژي نظامي آمريكا بعد از 11 سپتامبر. سروش.

  – منوچهر محمدي و ابراهیم متقی. «دکترین تعامل سازنده در سیاست خارجی کشور» (قسمت 1، 2، 3، و 4). فصلنامة راهبرد یاس، ش 2، 3 ، 4  و 5 (تابستان 1384 و به بعد).

  – منوچهر محمدي. مقالات مربوط به سياست خارجي ايران در مجلة دانشكدة حقوق و علوم سياسي.

  – مطالب مربوط به سياست خارجي ايران در بولتن مركز مطالعات بين‌المللي.

   اصول روابط بین الملل

  سیاست خارجی جمهوری اسلامی

  – تاريخ انديشه هاي سياسي در غرب؛ دکتر طاهري،نشر قومس

  – تاريخ فلسفه سياسي غرب ( 2 جلدي)؛ دکتر عالم، نشر وزارت امورخارجه

  – تاريخ انديشه سياسي در قرن بيستم؛ حاتم قادري

  – انديشه سياسي  غرب در قرن بيستم؛ دکتر صلاحي،نشر قومس

  – نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم . موری فورت و دیگران . ترجمه  دکتر عبدالرحمن عالم . نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

  – بنیاد اندیشه سیاسی در غرب . دکتر حمید عنایت . نشر زمستان .

  – تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از افلاطون تا ماکیاولی ) . کمال پولادی . نشر مرکز .

  – تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از ماکیاولی تا مارکس ) . کمال پولادی . نشر مرکز .

  – خداوندان اندیشه سیاسی ( مجموعه کامل ) . ویلیام جونز . توماس فاستر . ترجمه جواد شیخ الاسلامی . علی رامین . نشر امیرکبیر .

  – جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشه غرب . بومر . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر مرکز بازشناسی اسلام و ایران

  – تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ( 2 جلدی ) . دکتر حسین بشیریه . نشر نی

  – اندیشه سیاسی در قرن بیستم .دکتر حاتم قادری . نشر سمت .

  – تاریخ اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم .  کمال پولادی . نشر مرکز .

  – مدرنیته سیاسی . موریس بارنیه . ترجمه عبدالوهاب احمدی . نشر آینه پویان .

  – مردان اندیشه . برایان مگی . ترجمه عزت الله فولادوند . نشر طرح نو .

  –  فیلسوفان سیاسی قرن بیستم . مایکل ایچ لسناف . ترجمه خشایار دیهیمی . نشر کوچک

  – نظریه های فرهنگ در قرن بیستم . دکتر حسین بشیریه . نشر آینه پویان .

  – فلسفه سیاسی چیست ؟ لئو اشتراوس . ترجمه فرهنگ رجائی . نشر علمی فرهنگی .

  – مدرنیته واندیشه انتقادی . بابک احمدی . نشر مرکز .

  – نظریه کنش . پی یر بوردیو . ترجمه مرتضی مردیها . نشر نقش و نگار .

  – علم هرمنوتیک . ریچارد یالمر . ترجمه سعید حنای کاشانی . نشر هرمس .

  – صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته ( مدرنیسم و پست مدرنیسم ) . گروهی از مولفین . ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری . نشر نقش جهان .

  – اسطوره چارچوب. کارل پوپر . ترجمه علی پایا . نشر طرح نو

  – علم سیاست و سیاست علم . ماری هاکس ورث . ترجمه علیرضا کاهه . نشر دفتر پژوهش و تدوین انقلاب اسلامی .

  – نظریه های نظام سیاسی . ویلیام بلوم . ترجمه احمد تدین . نشر آران .

  – فلسفه روشنگری . ارنست کاسیرر . ترجمه یدالله موقن . نشر نیلوفر .

  – جدال قدیم و جدید . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر نگاه معاصر .

  – اندیشه های سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . نشر امیرکبیر .

  – اندیشه های سیاسی در اسلام وایران . دکتر حاتم قادری . نشر سمت .

  – نظام سیاسی دولت در اسلام و ایران . دکتر داوود فیرحی . نشر سمت و دانشگاه مفید .

  – قدرت دانش و مشروعیت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر نی

  – تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر دانشگاه مفید .

  – تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر ابراهیم برزگر . نشر سمت .

  – تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام  . کمال پولادی . نشر مرکز .

  – تاریخ فلسفه اسلامی . هانری کربن  . ترجمه دکتر سید جواد طباطبایی . نشر کویر.

  – اندیشه سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . ترجمه خرمشاهی . نشر خوارزمی .

  – سیری در اندیشه سیاسی عرب . دکتر حمید عنایت . نشر امیر کبیر .

  – اندیشه سیاسی معتزله . نجاح محسن . ترجمه صدری نیا . نشر علمی و فرهنگی .

  –  فقه سیاسی . عمید زنجانی . نشر امیرکبیر .

  – اندیشه سیاسی  اسلام . آروین روزنتال . نشر قومس .

  – تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان . دکتر فرهنگ رجایی .  نشر قومس .

  – درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .

  – در آمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .

  – زوال اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .

  – تاملی درباره ایران ( دیباچه بر نظریه انحطاط ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی. نشرنگاه معاصر .

  – تاملی درباره ایران ( نظریه حکومت قانون در ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی .  نشر ستوده .

  – تاملی درباره ایران ( مکتب تبریز ) . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر ستوده .

  – از بازرگان تا سروش . فروغ جهانبخش . ترجمه سعیده سریانی . نشر کویر .

  اندیشه های سیاسی غرب، اسلام و ایران

  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

  – تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران  (( مقاومت شکننده )) . جان فوران . ترجمه

  – احمد تدین . نشر خدمات فرهنگی رسا .

  – ایران بین دو انقلاب . یرواند آبراهمیان . نشر نی .

  – مقالاتی در جامعه شناسی ایران . یرواند آبراهمیان . ترجمه سهیلا ترابی فارسانی . نشر

  – درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .

  – نخبگان سیاسی بین دو انقلاب . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .

  – سنت و مدرنیته . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .

  – ماچگونه ما شدیم . . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .

  – مقدمه ای بر انقلاب اسلامی . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .

  – موانع توسعه سیاسی در ایران . دکتر حسین بشیریه . نشر گام نو

  – دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .

  – نوسازی و اصلاحات در ایران . دکتر سید احمد موثقی . نشر قومس.

  – نتایج انقلاب ایران . نیکی آر کدی . ترجمه مهدی  حقیقت خواه . نشر ققنوس .

  – ریشه های انقلاب ایران . نیکی آر کدی . ترجمه عبدالرحیم گواهی . نشر قلم

   جامعه شناسی سیاسی (غرب و ایران)

  -مجموعه مقالات ده جلدی اندرو لینک لیتر که توسط انتشارات وزارت امور خارجه ترجمه و منتشر شده است.

  – حمیرا مشيرزاده. تحول در نظریه ­های  روابط بین ­الملل. انتشارات سمت

  – ناصر هاديان. سازه‌انگاري از روابط بين‌الملل تا سياست خارجي. فصلنامه سياست خارجي.

  – جيمز دوئرتي و رابرت فالتزگراف. نظريه‌هاي متعارض در روابط بين‌الملل. ترجمة عليرضا طيب و وحيد بزرگي. نشر قومس.

  – جمعي از نويسندگان. نظريه‌هاي روابط بين‌الملل. ترجمة وحيد بزرگي، انتشارات ماجد.

  – استفان هابدن. جامعه‌شناسي تاريخي و روابط بين‌الملل. ترجمة جمشيد زنگنه، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي.

  – جيمز ديوتیاك و جيمز دردريان. نظريه‌هاي مجازي در روابط بين‌الملل. ترجمة حسين سليمي، گام نو.

  – توماس لارسون و ديويد اسكيدمور. اقتصاد سياسي بين‌الملل: تلاش براي كسب قدرت و ثروت. ترجمة احمد ساعي و مهدي تقوي، نشر قومس.

  – جمعي از نويسندگان. اقتصادسياسي بين‌الملل. ترجمة مهدي تقوي، دانشكدة امور اقتصادي.

  – محمد بهكيش. جهاني شدن و اقتصاد ايران. نشر ني.

  – مقالات مجلة سياست خارجي در تابستان 1379 (ويژة جهاني شدن).

  – مقالات دكتر محمد شيرخاني در مجلة دانشكدة حقوق و علوم سياسي و مطالعات خاورميانه.

  – احمد ساعي. جهاني شدن و جنوب. نشر قومس.

  -احمد ساعي. مسائل  سياسي‌ـ‌اقتصادي جهان سوم. سمت.

  – احمد ساعي. قدرت، سياست، و نابرابري در جهان سوم. نشر قومس.

  – رونالد چيلكوت. نظريه‌هاي توسعه و توسعه نيافتگي. ترجمة احمد ساعي، انتشارت علوم نوين.

  – احمد ساعي. مقالات مجلة اطلاعات سياسي‌ـ‌اقتصادي و مجلة دانشكدة حقوق و علوم سياسي.

   Burchill, Scott and Linklater, Andrew (1996) Theories of International Relations. London: Macmillan. (Chapter 3, pp. 83-90; Chapter 4; Chapter 8; Chapter on Constructivism).

   Little, R. and Smith, M. (1991) Perspectives on World Politics. New York: Rutledge. Chapter 2.7; Chapter 1.8.; and Chapter 1.9

   Griffiths, M. (1999) “Theory of International Society.” and “Alexander Wendt.”In Fifty Key International Thinkers. London: Rutledge.

   Neumann, Iver B. and Weaver, Ole, eds. (1996) The Future of International Relations: Masters in the Making? London and New York: Rutledge. (Chapters 9, 10)

   نظریه های روابط بین الملل (نظریه های کلاسیک، جدید و اقتصاد سیاسی بین الملل)

  – چيستي علم. آلن چالمرز. ترجمة سعيد زيباكلام، سمت.

  – رهیافت و روش در علوم سیاسی . دکتر عباس منوچهری . نشر سمت

  – روش شناسی نظریه های جدید در سیاست ( اثبات گرایی و فرا اثبات گرایی ) . دکتر جهانگیر معینی علمداری . نشر دانشگاه تهران

  – نظریه و روش در علوم سیاسی . دیوید مارش و جری استوکر . ترجمه دکتر امیر حاجی یوسفی .نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی

  – روش‌هاي تحقيق در علوم سياسي: تحليل تجربي ،یارول مانهايم و ريچارد ريچ، ترجمة ليلا سازگار، مركز نشر دانشگاهي.

  – روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل . دکتر محمود سریع القلم . نشر فرزان روز

  – روش تحقیق در علوم سیاسی . دکتر ابوالقاسم طاهری . نشر قومس

  – پارادایم شناسی علوم انسانی . برایان فی .  ترجمه مرتضی مردیها . نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی

  – روشهای علوم اجتماعی،موریس دوورژه،ترجمه خسرواسدی،چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر

  – روشهای تحقیق در علوم اجتماعی،باقر ساروخانی،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

  – روش تحقیق در علوم اجتماعی،ریمون کیدی،لوک وان کامپنهود،ترجمه دکترعبدالحسین نیک گهر، نشر توتیا

  – جزوه روش‌شناسي در روابط بين‌الملل.  قاسم افتخاري. دورة كارشناسي ارشد

   روش شناسی (سیاسی، بین الملل ومنطقه ای)

   

  مطالب مرتبط

  معرفی آزمون دکتری علوم سیاسی مجموعه علوم سیاسی از جمله رشته های کنکور دکتری سراسری است که دارای گرایش های زیر می باشد: -         روابط بین الملل -         سیاست گذاری عمومی -  ...
  رشته های مجاز به ثبت نام دکتری علوم سیاسی... رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکتری مجموعه علوم سیاسی :  فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد  رشته های زیر می توانند در آزمون دکتری  مجموعه علوم سیاسی شرکت...
  ضرایب دروس آزمون دکتری علوم سیاسی در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته علوم سیاسی به شرح زیر می باشد: زبان انگلیسی با ضریب 2 استعداد تحصیلی با ضریب 1 مجموعه دروس کار...
  ظرفیت پذیرش دکتری علوم سیاسی ظرفیت سال 92 آزمون دکتری مجموعه علوم سیاسی: برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید. دانلود سوالات دکتری علوم سیاسی ۹۲ – ۹۳  دانلود سوالا...
  گرایش های دکتری مجموعه علوم سیاسی مجموعه دکتری علوم سیاسی دارای 13 گرایش زیر است : -         روابط بین الملل -         سیاست گذاری عمومی -         اندیشه سیاسی -         جامعه شناس...
  کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
  avatar
  سپهر راهی
  سپهر راهی

  کسی نبود منابع کلیدی و اصلی رو از میان کتب بالا به ما معرفی کنه ؟

  ایوب
  ایوب

  سلام. با تشکر.لطفا منابع اصلی رو واسم ایمیل بفرما.فرصت کمی باقیمانده

  ليلا
  ليلا

  باسلام.همه این کتابها لازم نیست برای خوندن.برای ارشد هم منابع زیادی معرفی کردن.ولی من بعد ده سال از فارغ التحصیلی دوره کارشناسی برای ارشد از هر منبع فقط دو تا کتاب خوندم همراه با حل تست. خدا رو شکر رتبه خوبی هم آوردم و روزانه قبول شدم. الانم هم برای دکترا دارم آماده میشم .برای دکترا هم تسلط بر چند منبع کافیست به نظرم.

  فاطمه
  فاطمه

  سلام دوست عزیز میشه با توجه به ضیق وقت منابعی که جامع تر هستند و خودتان مطالعه میکنید را بفرمایید تا بقیه دوستان هم استفاده کنند

  حمید
  حمید

  با سلام، خدایی این همه کتاب رو خودتون میتونید بخونید،

  سلمان
  سلمان

  سلام لطف کنید کتابهای که برای آزمون دکترا رشته علوم سیاسی مهمترند برام ایمیل کنید کتابهای بالا خیلی زیادند با تشکر.

  صمد
  صمد

  با سلام، با توجه به فرصت کم باقیمانده تا برگزاری آزمون قصد دارم فقط کتابهای اصلی رو بخونم، دوستان لطف کنند از هر کدام از مباحث امتحانی دو کتاب و منبع اصلی رو معرفی کنند. با تشکر

  کیانا
  کیانا

  سلام به همه… راز موفقیت در آزمون دکترا حجم مطالب نیست بلکه کیفیت مطالب است.. این همه کتاب حتی اگه خونده بشه قطعا تو ذهن نمیمونه. کم خوندن ولی گزیده خوندن شرطه.

  محمد جواد
  محمد جواد

  ایا کتاب های کمک اموزشی مثل مدرسان شریف جای کتب درسی برای ازمون دکتری را مگیرد یانه

  عادل
  عادل

  با سلام.اگه ممکنه مهمترین منابع دکتری علوم سیاسی را ایمیل کنید.با تشکر

  اسماعیلی
  اسماعیلی

  خداوکیلی خود نویسنده هاکه الان دکترهستن این همه کتاب خوندن؟

  زهراسعيد
  زهراسعيد

  سلام
  دنبال منابع دكتري جامعه شناسي سياسي و جامعه شناسي فرهنگي هستم، تگر ممكنه برام ارسال كنيد.
  يك دنيا سپاس

  باران
  باران

  با سلام گفته شدآزمون امسال هم مثل سال 94-95 دروس عمومي در آزمون دوره اول هست و تخصصي در مرحله دوم و در مصاحبه . ميخواستم بدونم دروس عمومي آزمون اول دكتري علوم سياسي چه درس هايي مي باشد . لطفا در اين زمينه راهنمايي فرماييد . باتشكر.

  یاسر
  یاسر

  خداییش کدوم یکی از اساتید حداقل روابط بین الملل دانشگاه تهران، این همه کتاب تو عمرش خونده!!؟؟
  اگه بخایم واسه آزمون این همه کتاب بخونیم که میشیم امانوئل کانت و یا هابرماس و … 🙂

  مهین علی پور
  مهین علی پور

  سلام .ببخشید می خواستم بپرسم ما قبل از آزمون گرایش انتخاب می کنیم و منابع همان گرایش را می خوانیم ؟ .لطفا کمی توضیح دهید همه چیز کلی گفته شده.و منابع مهمتر هر گرایش را معرفی کنید.این کنابها خیلی زیاد هستند چه طوری می توانیم این همه کتاب را تهیه وبخوانیم ؟

  سما
  سما

  سلام لطفامنابع دکتری علوم سیاسی را ایمیل میکنین برایم ببخشید

  امممممم!!!
  امممممم!!!

  این منابع خیلی کلی هستش.خوندن بین 12تا 16 کتاب کلیدی کفایت میکنه.

  ایوب
  ایوب

  سلام
  ممنون به خاطر زحمتاتون
  لطف کنید منابع دکتری علوم سیاسی 95 رو واسم ایمیل کنید.با تشکر

  دانشمند
  دانشمند

  باسلام اگه میشه مهمترین منابع دکتری علوم سیاسی که بشه تو این مدت باقیمانده بخونم روبرام ایمیل کنید .موارد بالا که خیلی زیاده. متشکرم

  مریم
  مریم

  سلام اگر امکانش است منابع اصلی دکترای علوم سیاسی سال ۹۵ رو به ایمیلم ارسال کنید
  تشکر و سپاس

  سجاد
  سجاد

  سلام
  ممنون میشم اگرلطف کنیدومنابع دکترای روابط بین الملل رابرایم ایمیل کنید.
  بازم ممنونم ازلطفتون

  هدی
  هدی

  سلام ببخشید میشه منابع اصلی دکتری علوم سیاسی بگین این ها که خیلی زیادن حتما بعضی کتب اولویت دارند.

  مهدی
  مهدی

  سلام
  یه سوال دارم اینکه برای آزمون دکتری علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل چه منابعی را باید بخونم؟ یا همین منابعی که رو که اعلام کردید همیناست؟؟؟؟
  ممنون میشم پاسخ بدید

  سعید
  سعید

  ممنون از زحمات شما

  محسن
  محسن

  ضمن سلام و درود لطف کنید منابع اصلی دکتری روابط بین الملل را برام ایمیل کنیدچون خیلی وسیع هستند

  ناصر
  ناصر

  سلام
  اگه کسی جزوه روش شناسی در روابط بین الملل دکتر افتخاری رو داره لطفاً یه جورایی به دست ما هم برسونه (از طریق ایمیل یا در سایت منتشر کنه) ممنون می شم. در ضمن این منابع خیلی کلیه فکر کنم امسال از روش شناسی بیشتر از کتاب پارادایم شناسی علوم انسانی و از سیاست شناسی از کتاب سیاست های مقایسه ای قوام و درس جامعه شناسی سیاسی نقیب زاده و اندیشه های سیاسی دکتر عالم بیشتر سوالات رو طرح کرده بودند.

  هادی
  هادی

  باتشکرازمدیریت سایت،من امروز رفتم جهاد دانشگاهی هنوز منابع دکتری94ارسال نشده ،به محض دریافت در سایت قرار خواهم داد.

  فاطمه بهاروند
  فاطمه بهاروند

  سلام لطفا اگرامکان داره منابع اصلی دکترا علوم سیاسی 94سراسری روبفرستید روایمیلم باتشکر

  علی اصغر
  علی اصغر

  سلام اگه منابع دکتری علوم سیاسی مفید و مختصر پیدا کردی برام میل کنید با نشکر

  حاج عمران
  حاج عمران

  بسیار عالی بود ممنون اگه ممکنه فقظ منابع علوم سیاسی در مقظع دکتر به آدرسم میل کنید

  ابراهیم
  ابراهیم

  سلام
  لطفا منابع دکتری علوم سیاسی را با توجه به سولات یکی دوسال اخیر لطف ایمیل کنید. اینها که کل کتابهای رشته علوم سیاسی است به نطر می رسد برای کنکور بایدمنابع اعم از کتب وجزوات مشخصی باشد.

  زینب
  زینب

  باسلام و خسته نباشی اگر امکان داره منابع مربوط به گرایشروابط بین الملل را برام ایمیل کنید

  عباس
  عباس

  بابا اين چه جور منبع دادنه. هر چي كتاب توي رشته علوم سياسي هست اوردي اينجا. درسته بايد يه كسي كه مي خواد دكتراي علوم سياسي بخونه همه اين كتاب ها رو خونده باشه ولي همشون منبع دكترا نيستند. لطفن بچه ها رو هم تو اشتباه نيندازيد

  محمدرضا
  محمدرضا

  سلام لطفا در صورت امکان منابع دکتری علوم سیاسی برام ایمل کنید ممنونم ا زلطف شما

  مهران
  مهران

  به امید موفقیت هر کسی که بیشتر میخواند و بهتر تلاش میکند

  محمدرضا
  محمدرضا

  سلام به شما لطفا در صورت امکان منابع دکتری رشته علوم سیاسی را برام ایمیل کنید. ممنونم

  سعید امینی(استفاده از نظر مریم)
  سعید امینی(استفاده از نظر مریم)

  سلام یه سوال نمیشه منابع علوم سیاسی وروابط ومطالعات منطقه ای جدا شود برای آزمون دکترا مانند ارشد این که همه ی منابع سیاسی وروابط را بخوانیم وبا دیگر گرایش ها ازمون دهیم وهنگام انتخاب رشته انچه دوست داریم انتخاب کنیم به گمانم جالب نیست وفکر نکنم کسی راضی باشد

  مریم
  مریم

  سلام یه سوال نمیشه منابع علوم سیاسی وروابط ومطالعات منطقه ای جدا شود برای آزمون دکترا مانند ارشد این که همه ی منابع سیاسی وروابط را بخوانیم وبا دیگر گرایش ها ازمون دهیم وهنگام انتخاب رشته انچه دوست داریم انتخاب کنیم به گمانم جالب نیست وفکر نکنم کسی راضی باشد

  مهتاب
  مهتاب

  سلام
  کلا هیچی نمی تونم بگم جز اینکه واقعا دستتون درد نکنه.

  امیر
  امیر

  اقا سجاد چطور میشه از تراز دانشگاها مطلع شد؟یه سوال دیگه اقا سجاد مثلا تراز یه نفر 2000 باشه تراز یه دانشگاه 2200 مثلا احتمالش هست واسه خاطر اینکه ترازش فقط 200 تا کم داره به اون دانشگاه دعوت به مصاحبه بشه؟