کلید سوالات بخش تخصصی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز 1393  بر روی سایت پی اچ دی تست قرار گرفت.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

این کلیدها از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.
با تشکر از توجه شما عزیزان

1- گروه علوم انسانی

کلید آزمون دکتری 93 علوم جغرافیایی (1) کد 2101

کلید آزمون دکتری 93 علوم جغرافیایی (2) کد 2102

کلید آزمون دکتری 93 علوم جغرافیایی (3) کد 2103

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم جغرافیایی (4) کد 2104

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم جغرافیایی (5) کد 2105

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم اقتصادی کد 2106

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تاریخی (1)  کد 2107

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تاریخی (2)  کد 2108

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تاریخی (3)  کد 2109

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم اجتماعی (1) کد 2110

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم اجتماعی (2) کد 2111

کلید آزمون دکتری 93حقوق عمومی کد 2113

کلید آزمون دکتری 93حقوق جزا و جرم شناسی فقه و حقوق جزا کد 2114

کلید آزمون دکتری 93حقوق بین الملل عمومی  کد 2115

کلید آزمون دکتری 93حقوق خصوصی فقه و حقوق خصوصی   کد 2116

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم سیاسی کد 2117

کلید آزمون دکتری 93مجموعه مدیریت  کد 2118

کلید آزمون دکتری 93حسابداری  کد 2119

کلید آزمون دکتری 93علم اطلاعات و دانش شناسی  کد 2120

کلید آزمون دکتری 93مجموعه فلسفه  کد 2121

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (1)  کد 2122

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (2)  کد 2123

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (3)  کد 2124

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (4)  کد 2125

کلید آزمون دکتری 93مجموعه روانشناسی کد 2133

کلید آزمون دکتری 93مجموعه باستان شناسی کد 2134

کلید آزمون دکتری 93محیط زیست کد 2135

کلید آزمون دکتری 93مجموعه کارآفرینی کد 2136

کلید آزمون دکتری 93آینده پژوهی کد 2137

کلید آزمون دکتری 93مجموعه الهیات (1) کد 2138

کلید آزمون دکتری 93مجموعه الهیات (2) کد 2139

کلید آزمون دکتری 93مجموعه الهیات (3) کد 2140

کلید آزمون دکتری 93مجموعه الهیات (4) کد 2141

کلید آزمون دکتری 93مجموعه کلام کد 2143

کلید آزمون دکتری 93فقه شافعی کد 2144

کلید آزمون دکتری 93مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز کد 2145

کلید آزمون دکتری 93حقوق نفت و گاز کد 2146

کلید آزمون دکتری 93اقتصاد نفت و گاز کد 2147

کلید آزمون دکتری 93سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی کد 2148

کلید آزمون دکتری 93مجموعه مالی کد 2149

کلید آزمون دکتری 93مطالعات زنان کد 2150

کلید آزمون دکتری 93مجموعه مدرسی معارف اسلامی کد 2151

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه تربیت بدنی (1) کد 2152

کلید آزمون دکتری 93  مجموعه تربیت بدنی (2) کد 2153

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه تربیت بدنی (3) کد 2154

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه تربیت بدنی (4) کد 2155

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه تربیت بدنی(5) کد 2156

2- گروه علوم پایه

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (1) کد 2201

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (2) کد 2202

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (3) کد 2203

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (4) کد 2204

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (5) کد 2205

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (6) کد 2206

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (7) کد 2208

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (8) کد 2209

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (9) کد 2210

کلید آزمون دکتری 93مجموعه شیمی (1) کد 2211

کلید آزمون دکتری 93مجموعه شیمی (2) کد 2212

کلید آزمون دکتری 93مجموعه شیمی (3) کد 2213

کلید آزمون دکتری 93مجموعه شیمی (5) کد 2215

کلید آزمون دکتری 93فیتوشیمی کد 2218

کلید آزمون دکتری 93هواشناسی کد 2219

کلید آزمون دکتری 93زیست شناسی (1) کد 2220

کلید آزمون دکتری 93زیست شناسی (2) کد 2221

کلید آزمون دکتری 93زیست شناسی (3) کد 2222

کلید آزمون دکتری 93زیست شناسی (4) کد 2226

کلید آزمون دکتری 93زیست شناسی (5) کد 2228

کلید آزمون دکتری 93زیست شناسی (6) کد 2229

کلید آزمون دکتری 93علوم جانوری (1) کد 2223

کلید آزمون دکتری 93علوم جانوری (2) کد 2224

کلید آزمون دکتری 93علوم جانوری (3) کد 2225

کلید آزمون دکتری 93بیوشیمی کد 2227

کلید آزمون دکتری 93بیوفیزیک کد 2230

کلید آزمون دکتری 93زیست فناوری میکروبی کد 2231

کلید آزمون دکتری 93آمار کد 2232

کلید آزمون دکتری 93مجموعه ریاضی (1) کد2233

کلید آزمون دکتری 93مجموعه ریاضی (2) کد2234

کلید آزمون دکتری 93فیزیک دریا کد2235

کلید آزمون دکتری 93زیست شناسی دریا کد2236

کلید آزمون دکتری 93نانوفیزیک کد2237

کلید آزمون دکتری 93مجموعه فیزیک کد2238

کلید آزمون دکتری 93فوتونیک کد2239

کلید آزمون دکتری 93ژئوفیزیک (1) کد2240

کلید آزمون دکتری 93ژئوفیزیک (2) کد2241

کلید آزمون دکتری 93ژئوفیزیک (3) کد2242

کلید آزمون دکتری 93ژئوفیزیک (4) کد2243

کلید آزمون دکتری 93نانوشیمی کد2244

کلید آزمون دکتری 93ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) کد2245

کلید آزمون دکتری 93بیوانفورماتیک کد2246

کلید آزمون دکتری 93علوم کامپیوتر کد2247

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم شناختی کد2248

3- گروه فنی و مهندسی

کلید آزمون دکتری 93مجموعه مهندسی برق (1) کد2301

کلید آزمون دکتری 93مجموعه مهندسی برق (2) کد2302

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی برق (3) کد2303

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی برق (4) کد2304

کلید آزمون دکتری 93مجموعه مهندسی برق (5) کد2305

کلید آزمون دکتری 93مجموعه مهندسی برق (6) کد2306

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (1) کد2307

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (2) کد2308

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (3) کد2309

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (4) کد2310

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (5) کد2311

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (6) کد2312

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (7) کد2313

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (8) کد2314

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (9) کد2315

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (10) کد2316

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی نقشه برداری (1) کد2317

کلید آزمون دکتری 93مهندسی نقشه برداری (2) کد2318

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی نقشه برداری (4) کد2320

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (1) کد2321

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (2) کد2322

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (3) کد2323

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (4) کد2324

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (5) کد2325

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (6) کد2326

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (7) کد2327

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (8) کد2328

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (9) کد2329

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی دریا کد2330

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی هوا – فضا (1) کد2331

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی هوا – فضا (2) کد2332

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی هوا – فضا (3) کد2333

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی هوا – فضا (4) کد2334

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی معدن (1) کد2335

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی معدن (2) کد2336

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی معدن (3) کد2337

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی معدن (4) کد2338

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی پلیمر (1) کد2339

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی پلیمر (2) کد2341

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی محیط زیست (1) کد2343

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی محیط زیست (2) کد2344

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی محیط زیست (3) کد2345

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی محیط زیست (4) کد2346

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی پزشکی (1) کد2347

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی پزشکی (2) کد2348

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی پزشکی (3) کد2349

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی صنایع کد2350

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی نفت – مخازن کد2353

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی کامپیوتر (1) کد2354

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی کامپیوتر (2) کد2355

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی کامپیوتر (3) کد2356

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی مواد و متالوژی کد2359

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی شیمی (1) کد2360

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی شیمی (2) کد2361

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی شیمی (3) کد2362

کلید آزمون دکتری 93 علوم و فناوری نانو (1) کد2363

کلید آزمون دکتری 93 علوم و فناوری نانو (2) کد2364

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی هسته ای (1) کد2365

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی هسته ای (2) کد2366

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی هسته ای (3) کد2367

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی هسته ای (4) کد2369

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی نساجی (1) کد2370

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی نساجی (2) کد2371

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی فناوری اطلاعات IT کد2237

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی سیستم های انرژی کد 3237

4- گروه کشاورزی و منابع طبیعی

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه محیط زیست (1) کد 2401

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه محیط زیست (2) کد 2402

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه محیط زیست (3) کد 2403

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم کد 2404

کلید آزمون دکتری 93 مکانیزاسیون کشاورزی کد 2405

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (1) کد 2406

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (2) کد 2407

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (3) کد 2408

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (4) کد 2409

کلید آزمون دکتری 93 بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانی کد 2411

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و صنایع غذایی (1) کد 2412

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و صنایع غذایی (2) کد 2413

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و صنایع غذایی (3) کد 2414

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و صنایع غذایی (4) کد 2415

کلید آزمون دکتری 93 اقتصاد کشاورزی کد 2416

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب (1)کد 2418

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب (2)کد 2419

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم خاک (1)کد 2420

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم خاک (2) کد 2421

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم خاک (3) کد 2422

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم خاک (4) کد 2423

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم دامی (1) کد 2424

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم دامی (2) کد 2425

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم دامی (3) کد 2426

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و مهندسی آب (1) کد 2427

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و مهندسی آب (2) کد 2428

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و مهندسی آب (3) کد 2429

کلید آزمون دکتری 93 هواشناسی کشاورزی کد 2430

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (1) کد 2431

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (2) کد 2432

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (3) کد 2434

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی کد 2435

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (4) کد 2436

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه ترویج و اموزش کشاورزی و توسعه روستایی (1) کد 2437

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه ترویج و اموزش کشاورزی و توسعه روستایی (2) کد 2438

کلید آزمون دکتری 93 حشره شناسی کشاورزی کد 2439

کلید آزمون دکتری 93 بیماری شناسی گیاهی کد 2440

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم جنگل (1) کد 2441

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم جنگل (3) کد 2442

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم جنگل (2) کد 2443

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه شیلات (1) کد 2444

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه شیلات (3) کد 2445

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه شیلات (2) کد 2447

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (1) کد 2448

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (2) کد 2449

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (3) کد 2450

کلید آزمون دکتری 93 کشاورزی هسته ای (کشاورزی هسته ای، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی) کد 2451

کلید آزمون دکتری 93 علوم طیور کد 2452

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب (3)کد 2453

 کلیدرشته زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری 93

کلیدرشته معماری آزمون دکتری 93

اینستاگرام آزمون دکتری