امکان تغییر کد رشته های آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری سال 93 وجود ندارد.
به نظر می رسد حجم بالای درخواست های داوطلبان برای تغییر رشته موجب شده است تا علی رغم اعلام قبلی سازمان سنجش از طریق سامانه پاسخگویی که برای بسیاری از داوطبان نیز ارسال شده بود از عدم امکان تغییر اولویت های داوطلبان خبر دهد.

لذا شایسته است از ارسال فکس به شماره ذکر شده سازمان سنجش آموزش کشور خود داری گردد.

امیدواریم در سالهای آینده روندی مناسب و الکترونیک برای تغییر اولویت داوطلبان درنظر گرفته شود.