آزمون کتبی مقطع دکتری تخصصی ورودی مهر ماه 95، صبح روز جمعه 14 اسفند ماه 1394 در هفت گروه امتحانی مختلف برگزار گردید.

کانال تلگرام دکتری

در جدول زیر به هر یک از رشته‌ها صفحه جداگانه‌ای اختصاص داده‌ایم تا داوطلبان بتوانند در خصوص سؤالات آزمون به بحث‌و‌گفتگو بپردازند.

با آرزوی موفقیت کاربران عزیز پی اچ دی تست

گروه علوم انسانی

علوم جغرافيايي

علوم اقتصادي

علوم تاريخي

علوم اجتماعي و مددكاري

حقوق

علوم سیاسی

مدیریت

حسابداری و مالی

علم اطلاعات و دانششناسی

فلسفه

علوم تربیتی

مشاوره

الهیات

روانشناسی

علوم ارتباطات

باستانشناسی

تربیت بدنی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عرب

محیطزیست – برنامهریزی

گروه علوم پایه

علوم زمین

شیمی

زیستشناسی گیاهی

زیستشناسی جانوری

زیستشناسی سلولی و مولکولی

علوم ریاضی

علوم کامپیوتر

آمار

فیزیک

ژئوفیزیک

هواشناسی

علوم شناختی

گروه فنی و مهندسی

مهندسی برق

مهندسی عمران

مهندسی عمران-نقشهبرداری

مهندسی مکانیک

مهندسی هوافضا

مهندسی معدن

مهندسی پلیمر

مهندسی پزشکی

مهندسی صنایع

مهندسی نفت

مهندسی شیمی

مهندسی کامپیوتر

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی نساجی

مهندسی هستهای

مهندسی محیطزیست

مهندسی سیستمهای انرژی

مهندسی دریا

فناوری نانو

 

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

محیطزیست

مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون كشاورزي

علوم و مهندسي صنايع غذايي

اقتصاد، توسعه و آموزش كشاورزي

علوم خاک

مهندسي آبوهواشناسي كشاورزي

زراعت و اصلاح نباتات

علوم باغباني

علوم دامي

گیاهپزشکی

مجموعه چوب و جنگل

مجموعه شيلات

مجموعه علوم مرتع، آبخيز و بيابان

 

 

 

گروه هنر

مديريت پروژه

معماری

شهرسازي

پژوهش هنر

مرمت آثار و اشياي تاريخي

مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي

 

 

گروه دامپزشكي

دامپزشکی

 

 

 

گروه زبان

زبان فرانسه

زبان روسي

زبان آلماني

زبان انگليسي

زبانشناسي همگاني

زبانهاي باستاني ايران