اعلام شرایط پذیرش بورس اعزام به خارج دکتری 97

//اعلام شرایط پذیرش بورس اعزام به خارج دکتری 97

مدرسان شریف

اعلام شرایط پذیرش بورس اعزام به خارج دکتری 97

شرایط اختصاصی متقاضیان بورس خارج از کشور در آزمون دکتری 1397، نحوه پذیرش و اعزام به خارج از کشور اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻮرس اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج، ﺑﻮرﺳﻴﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دکتری 97 و دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ دکتری 97 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺮاز ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﺎ ارﮔﺎن ﺑﻮرس دﻫﻨﺪه و ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داوﻃﻠﺒﺎن وﻳﮋه ﺑﻮرس دکتری ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر 97:

1- ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (ﻣﻌﺪل) ﻧﻤﺮه ﻫﺎی دروس ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 15 و 17 ﺗﺮاز ﺷﺪه و دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای 17 ﺗﺮاز ﺷﺪه.

2- ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ داوﻃﻠﺐ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی (ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ 30 ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ داوﻃﻠﺐ ﺣﺴﺐ ﻣﻮارد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوط زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

  •  اﻳﺜﺎرﮔﺮان: ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا، ﺟﺎﻧﺒﺎزان 25 درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن، آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ 33 ﺳﺎل.
  • ﻣﺮﺑﻴﺎن (رﺳﻤﻲ، رﺳﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ) ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ 34 ﺳﺎل.
  • ﻣﺮﺑﻴﺎن (رﺳﻤﻲ، رﺳﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ) ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻨﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ 36 ﺳﺎل.
  • ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻨﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻮرس اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﻧﺤﻮه ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻮرس و اﻋﺰام به خارج دکتری 97:

1- ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی ( ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ) ﺳﺎل 1397 و ﻛﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه / ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﺑﻮرﺳﻴﻪ.

2- اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻻزم در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ.

3- داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﺑﻮرس ﺧﺎرج ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻬﻤﻴﻪ و ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪه، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﻣ ﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

4- ﻧﺘﺎﻳﺞ (ﮔﺰارش) واﺻﻠﻪ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻮرس ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

5- ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻮرس، داﻧﺸﮕﺎه/ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﺑﻮرﺳﻴﻪ، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺬب ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ را اﻧﺠﺎم داده و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺬب و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻇﺮ را ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

6- ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺷﺘﻪ، ﮔﺮاﻳﺶ و ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد اﻋﺰام ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

7- ﭘﺬﻳﺮش از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرج، اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺎرج، ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮی و اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻇﺮ داﺧﻠﻲ (ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼ ﺺ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ) ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼﻲ اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

8- ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻫﺎی ﺑﻮرس ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺎرت و ﺗﺄﻳﻴﺪ در اﺧﺬ ﭘﺬﻳﺮش، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

9- ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﻋﺰام ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1398/6/31، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه زﺑﺎن، ﭘﺬﻳﺮش از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ و اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺳﭙﺮدن وﺛﻴﻘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎد ﺷﺪه، درﻳﺎﻓﺖ وﻳﺰا و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﻋﺰام اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر، ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻓﺮد «ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ» ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه زﺑﺎن ﺑﺮای اﻋﺰام داوﻃﻠﺒﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻛﺸﺎورزی و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ MSRT=55، رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻫﻨﺮ MSRT=60 و ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن در آزﻣﻮن ﻫﺎی TOEFL ،IELTS ،TOLIMO ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ ﺪه اﺳﺖ. داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻤﺮه ﻣﺬﻛﻮر، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮش دﻫﻨﺪه، ﻗﺒﻮﻟﻲ و ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن زﺑﺎن ﺧﺎﺻﻲ را ﻣﻼک ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ، داوﻃﻠﺐ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آن ﺷﺮط را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﺰام ﺑﺮآورده ﻛﻨﺪ.

10- ﻣﻴﺰان وﺛﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻮرس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

11- ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوی اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

12- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری (1397/6/31) ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

13- ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1397/6/31 ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺣﺮاز ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮرس و اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج، در ﻫﺮ زﻣﺎن و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻋﻄﺎی ﺑﻮرس «ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ» ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

رشته ظرفیت دانشگاه رشته ظرفیت دانشگاه
روانشناسی ورزشی یک نفر پژوهشکده تربیت بدنی جامعه شناسی یک نفر دانشگاه علامه طباطبایی
سیاستگذاری اجتماعی یک نفر دانشگاه علامه طباطبایی جامعه شناسی ورزشی یک نفر پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
جمعیت شناسی ریاضی یک نفر دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت خدمات اجتماعی یک نفر دانشگاه علامه طباطبایی
روانشناسی مدرسه یک نفر دانشگاه علامه طباطبایی آموزش و پرورش دبستانی یک نفر دانشگاه علامه طباطبایی
روانشناسی صنعتی و سازمانی یک نفر دانشگاه علامه طباطبایی علم اطلاعات یک نفر دانشگاه علامه طباطبایی
جرم یابی دیجیتال یک نفر دانشگاه تربیت مدرس حقوق بین الملل آب یک نفر دانشگاه تربیت مدرس
حقوق مالکیت فکری یک نفر دانشگاه تربیت مدرس کارآفرینی یک نفر دانشگاه بوعلی سینا همدان
آینده پژوهی یک نفر دانشگاه اصفهان رسانه های جدید یک نفر دانشگاه علامه طباطبایی
روزنامه نگاری چند رسانه ای یک نفر دانشگاه علامه طباطبایی باستان شناسی مولکولی یک نفر دانشگاه بوعلی سینا همدان
زیست شناسی جانوری – بیوسیستماتیک یک نفر دانشگاه یزد زیست شناسی سامانه ای – سیستم بایولوژی یک نفر دانشگاه تربیت مدرس
ریاضی کاربردی – رمز یک نفر دانشگاه تربیت مدرس فیزیک دریا یک نفر دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی پلاسما یک نفر دانشگاه صنعتی سهند ریز زیست فناوری یک نفر دانشگاه تربیت مدرس
طراحی الگوریتم و مدل سازی ریاضی یک نفر دانشگاه اصفهان بیوسنسورها یک نفر دانشگاه یزد
ژئوتکنیک یک نفر دانشگاه صنعتی اصفهان ژئوتکنیک لرزه ای یک نفر دانشگاه صنعتی سهند
مکاترونیک یک نفر دانشگاه تربیت مدرس استخراج مواد معدنی یک نفر دانشگاه صنعتی سهند
مهندسی پلیمر – فراورش یک نفر دانشگاه صنعتی سهند مهندسی پلیمر – رنگ یک نفر دانشگاه صنعتی سهند
مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب یک نفر دانشگاه ارومیه مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد یک نفر دانشگاه ارومیه
بیوالکتریک یک نفر دانشگاه صنعتی سهند بیوالکتریک یک نفر دانشگاه صنعتی شاهرود
بیومکانیک یک نفر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر بیومکانیک یک نفر دانشگاه صنعتی سهند
مهندسی کامپیوتر – کلان داده ها یک نفر دانشگاه اصفهان مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم یک نفر دانشگاه خوارزمی
مهندسی کامپیوتر – رایانش امن یک نفر دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی کامپیوتر – شبکه های اجتماعی یک نفر دانشگاه اصفهان
مهندسی فناوری اطلاعات – سیستم های چند رسانه ای یک نفر دانشگاه ارومیه متالورژی جوشکاری و متالورژی استخراجی یک نفر دانشگاه صنعتی سهند
سینتیک و کاتالیست یک نفر دانشگاه صنعتی اصفهان تکنولوژی نساجی یک نفر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شیمی نساجی و علوم الیاف یک نفر دانشگاه صنعتی امیرکبیر فناوری انرژی یک نفر دانشگاه ارومیه
انرژی و محیط زیست یک نفر دانشگاه ارومیه انرژی یک نفر دانشگاه ارومیه
تنوع زیستی یک نفر دانشگاه صنعتی اصفهان زیست فناوری مواد غذایی یک نفر دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیریت و برنامه ریزی منابع آب یک نفر دانشگاه ارومیه حکمرانی آب و انرژی یک نفر دانشگاه تربیت مدرس
هواشناسی کشاورزی یک نفر دانشگاه ارومیه فناوری معماری یک نفر دانشگاه گیلان
فناوری معماری یک نفر دانشگاه یزد معماری دیجیتال یک نفر دانشگاه صنعتی شاهرود
معماری داخلی یک نفر دانشگاه هنر طراحی شهری یک نفر دانشگاه گیلان
برنامه ریزی حمل و نقل یک نفر دانشگاه یزد طراحی صنعتی یک نفر دانشگاه بوعلی سینا همدان
گرافیک یک نفر دانشگاه تربیت مدرس تئاتر یک نفر دانشگاه هنر
سینما داخلی یک نفر دانشگاه هنر تصویر متحرک یک نفر دانشگاه هنر
مهندسی ژنتیک یک نفر دانشگاه ارومیه مهندسی بافت یک نفر دانشگاه ارومیه
زبان چینی یک نفر دانشگاه تربیت مدرس آموزش زبان چینی به غیر چینی زبانان یک نفر دانشگاه علامه طباطبایی
ادبیات چین یک نفر دانشگاه علامه طباطبایی زبان شناسی چینی یک نفر دانشگاه علامه طباطبایی
زبان و ادبیات اسپانیایی یک نفر دانشگاه علامه طباطبایی جمع ۷۳ نفر
۱۳۹۷-۴-۲۶ ۲۳:۳۵:۴۲ +۰۴:۳۰۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷|دکتری سراسری|۱۲ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
پریسا
پریسا

دوستان از نظر تعداد کد رشته هایی که برای مصاحبه میشه دعوتمون کنن، محدودیت وجود داره؟ یا هر چندتا که حد نصاب نمرشو به دست آورده باشیم میتونیم برای مصاحبه بریم؟

محمد
محمد

سلام
تا چه ساعتی در روز شنبه می توان انتخاب رشته یا ویرایش اطلاعات انجام داد؟

فاطمه
فاطمه

بچه ها کسی نمیدونه معل چه جوزی تراز میشه؟مثلا معدل ۱۶.۲۵ در کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

فاطمه
فاطمه

سلام من معدل کارشناسی ۱۶.۶۵ و ارشد ۱۶۰۲۵ شده معدل ارشدم به ۱۷ نمیرسه بالبته بدون احتساب پایان نامه،من هم کارشناسی هم ارشد دانشگاه تهران بودم ،من شرط معدل بورس رو دارم؟؟چون میگن تراز شده یعنی چی؟؟

الی
الی

خب الان یعنی فقط این رشته هایی که تو جدول بالا اونده میتونن بورس بشن؟!!! بقیه رشته ها چی پس؟؟؟؟؟؟؟

مهدی
مهدی

همزمان میتونیم هم بورس قبول شیم و هم در اون مدت یکسال دانشجوی روزانه دانشگاه دیگه ای که قبول شدیم باشیم؟ یا فقط قبولی بورس اعلام میشه و انتخاب های دیگه مون حذف میشه.
من میخوام تو اون یکسال دانشجوی روزانه باشم که اگه بورس جور نشد همینجا ادامه بدم

رویا
رویا

خیر

فقط یک قبولی برای شما اعلام میشه که اونم طبق اولویت انتخابتونه

Ksh
Ksh

یه سوال
ظاهرا فرایند بورس یک سال طول می کشه. توی این مدت میشه دوره ی روزانه رو شروع کرد؟ بعدا که نتیجه ی بورس مشخص شد، آیا میتوان راجع به رفتن یا نرفتن به بورس تصمیم گرفت؟

رویا
رویا

سلام

اولا یکسال نیست

در مدت این یکسال شما شروع به تحصیل دروس در همون دانشگاه مبدا میکنید و هر زمان شرایط مهیا شد به فرصت مطالعاتی اعزام میشید و اگر هم نشد در همون دانشگاه مبدا ادامه تحصیل میدهید

Ksh
Ksh

بعید میدونم اینطوری باشه. چون دانشگاه مبدا اصلا اون گرایش رو نداره که بخواد پذیرش داشته باشه و بشه اونجا ادامه تحصیل داد. طبق چیزهایی که شنیدم اینطور هست که اولویت بعدی انتخاب رشته رو شروع به تحصیل میکنی تا نتیجه ی قطعی بورس مشخص بشه.

Chem
Chem

سلام، اگر معدل لیسانس از 15 کمتر باشه دیگه ئمیشه اقدام کرد؟

کاظم
کاظم

خب گفتن تراز شده… ینی برای دانشگاه های سطح ۱ و ۲ و ۳ بصورت جداگانه تراز میکنن… ینی ممکنه معدل ۱۴ پیام نور برابر معدل ۱۵ دانشگاه تبریز باشه… بستگی به روش های محاسباتی خودشون داره… البته اطلاعات بیشتر کسب کنین..