جهت ثبت نام دکتری 1401 لازم است داوطلبان در زمان ثبت نام آزمون دکتری در ابتدا هزینه ثبت نام د