در برخی رشته‌های امتحانی آزمون دکتری تخصصی برخلاف کنکور کارشناسی ارشد رشته‌های زیرمجموعه وزارت علوم، لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با رشته باشند.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به نحوی که داوطلبان در صورت عدم توجه به این موضوع، مجاز به ثبت نام در آزمون دکتری نخواهند بود.

البته برخی رشته‌های امتحانی همانند رشته‌های زیرمجموعه گروه فنی و مهندسی، گروه آزمایشی علوم پایه و نیز برخی رشته‌های گروه علوم انسانی نیازی به رعایت شرط تجانس رشته مقطع کارشناسی ارشد با رشته امتحانی آزمون دکتری ندارند. اما باید توجه داشت که عدم شرط تجانس بدین معنا نیست که داوطلبان در مرحله دوم که برگزاری مصاحبه دکتری در دانشگاه‌هاست نیز لزوماً موفق خواهند شد.

در حقیقت افرادی که مایل به تغییر رشته در مقطع دکتری هستند باید توجه کنند که علاوه بر مجاز بودن برای ثبت نام در آزمون کتبی دکتری، لازم است در مصاحبه دانشگاه‌ها، اساتید را برای این تغییر رشته به لحاظ منطقی و نیز علمی قانع کنند تا شانس پذیرش داشته باشند.

رشته‌های مجاز به شرکت در رشته‌های امتحانی آزمون دکتری 99 بر اساس دفترچه آزمون دکتری 99 در جدول زیر ارائه شده است:

رشته‌های مجاز به ثبت‌ نام آزمون دکتری رشته‌های گروه علوم انسانی

رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات فارسیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستاییرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ژئومورفولوژیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات عربرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم اقتصادی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت ورزشیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فیزیولوژی ورزشیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آسیب‌شناسی ورزشی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیومکانیک ورزشیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته تاریخ اسلام
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته تاریخ ایران بعد از اسلام رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته تاریخ ایران قبل از اسلامرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته جمعیت‌شناسیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مددکاری اجتماعیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم قرآن و حدیث
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ادیان و عرفانرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فلسفه و کلام اسلامیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فقه شافعیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فلسفه
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فلسفه منطقرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فلسفه علمرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته برنامه‌ریزی درسیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت آموزشیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته روان‌شناسی تربیتی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته تکنولوژی آموزشیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آموزش عالیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مشاورهرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته سنجش و اندازه‌گیریرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته روان‌شناسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حقوق عمومیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حقوق بین ‌الملل عمومیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حقوق خصوصیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حقوق نفت و گاز
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین‌المللرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت راهبردی و بازرگانیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت دولتی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت صنعتیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت رسانه و اطلاعاترشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعاترشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گازرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته گردشگریرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مالیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حسابداری
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم ارتباطاترشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته باستان‌شناسیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته محیط‌زیست
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مطالعات زنان  

 

رشته‌های مجاز به ثبت‌ نام آزمون دکتری رشته‌های گروه علوم پایه

رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی، فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی نفترشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی آب‌های زیرزمینیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی مهندسیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی زیست‌محیطی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی پترولوژیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی اقتصادیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی تکتونیک
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته شیمی فیزیکرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته شیمی آلیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته شیمی تجزیه
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته شیمی معدنیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته شیمی کاربردیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته شیمی پلیمر
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فیتوشیمیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته هواشناسیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیکرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیوشیمیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ژنتیک مولکولیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته میکروبیولوژی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیوفیزیکرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست فناوری میکروبیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آمار
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ریاضی محضرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ریاضی کاربردیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فیزیک دریا
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی دریارشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و فناوری نانو – نانوفیزیکرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فیزیک
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فوتونیکرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ژئوفیزیک – لرزه‌شناسیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ژئوفیزیک – الکترومغناطیسرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ژئوفیزیک – گرانی‌سنجیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و فناوری نانو- نانوشیمی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ریززیست فناوریرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیوانفورماتیکرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم کامپیوتر
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم شناختی  

 

رشته‌های مجاز به ثبت‌ نام آزمون دکتری رشته‌های گروه فنی مهندسی

رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی برق – الکترونیکرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی برق – مخابراترشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی برق – قدرت
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی برق – کنترلرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – سازهرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – زلزله
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – ژئوتکنیکرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – آب و سازه‎های هیدرولیکی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – راه و ترابری
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آبرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – حمل و نقل
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخترشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – محیط‌زیسترشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتریرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دوررشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی مکانیک – ساخت و تولیدرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی مکانیک – مکانیک جامداترشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی دریارشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی هوافضا – آیرودینامیک
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی هوافضا – جلوبرندگیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی هوافضا – سازه‌های هواییرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – اکتشافرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – استخراجرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی پلیمر – پلیمررشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی پلیمر – رنگ
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی محیط‌‌زیست – منابع آبرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی محیط‌زیست – آب و فاضلابرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی محیط‌زیست – مواد زائد جامد
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی محیط‌زیست – آلودگی هوارشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیوالکترونیکرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیومتریالرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی صنایعرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی نفت – اکتشاف
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی نفترشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار و الگوریتمرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم‌های کامپیوتری
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانشرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی فناوری اطلاعات
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی مواد و متالورژیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی شیمیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فناوری نانو- نانوموادرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فناوری نانو- نانوالکترونیکرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – راکتوررشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – گداخت
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیافرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی سیستم‌های انرژی

 

رشته‌های مجاز به ثبت‌ نام آزمون دکتری رشته‌های گروه کشاورزی و منابع طبیعی

رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی محیط‌زیسترشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستمرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی باغبانیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی صنایع غذاییرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته اقتصاد کشاورزی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – بیولوژی و آناتومیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – کامپوزیت‌های لیگنوسلولزیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – صنایع سلولزی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاکرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت منابع خاکرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم دامی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ژنتیک و به‌نژادی گیاهیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آگروتکنولوژی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آگروتکنولوژی – بذررشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آگروتکنولوژی – علوم علف‌های هرزرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی 
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آگرواکولوژیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایداررشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته توسعه کشاورزی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حشره‌شناسی کشاورزیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیماری‌شناسی گیاهیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره‌برداری جنگلرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگلرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی شیلات – فراوری محصولات شیلاتیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیانرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی مرتع
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت و کنترل بیابانرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیز 

 

رشته‌های مجاز به ثبت‌ نام آزمون دکتری رشته‌های گروه هنر

رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخترشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته معماریرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته شهرسازی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته پژوهش هنررشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته تئاتر
  

 

رشته‌های مجاز به ثبت‌ نام آزمون دکتری رشته‌های گروه دامپزشکی

رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مامائی و بیماری‌های تولیدمثل دامرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته رادیولوژی دامپزشکیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته پاتولوژی دامپزشکیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگانرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیوشیمی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری‌های آّبزیان رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بهداشت مواد غذاییرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بهداشت خوراک دام
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته اپیدمیولوژیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته انگل‌شناسی دامپزشکیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته باکتری‌شناسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ویروس‌شناسیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته قارچ‌شناسیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ایمنی‌شناسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته سم‌شناسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فارماکولوژی دامپزشکیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فیزیولوژیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ایرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی 

 

رشته‌های مجاز به ثبت‌ نام آزمون دکتری رشته‌های گروه زبان

رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آموزش زبان فرانسهرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ادبیات فرانسهرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آموزش زبان روسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آموزش زبان آلمانیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ترجمهرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زبان‌شناسیرشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فرهنگ و زبان ‌های باستانی

 

مطالب مفید برای داوطلبان آزمون دکتری 99

اینستاگرام آزمون دکتری