در صورت تغییر معدل تا برگزاری آزمون دکتری 99، لازم است داوطلبان نسبت به ویرایش معدل کنکور دکتری اقدام نمایند.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، داوﻃﻠﺒﺎن آزمون دکتری 99 لازم است در هنگام ثبت نام نسبت به درج معدل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود در فرم ثبت نام اقدام نمایند.

قابل توجه است که داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﻌﺪل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

چه کسانی باید معدل خود را برای آزمون دکتری ویرایش کنند؟

ویرایش معدل دکتری 99در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت آزمون دکتری 99، میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ و ﻳﺎ درج ﻣﻌﺪل ﻓﺎرغ التحصیلی (ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن 98/11/30) و ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی درسی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪهﺧﻮد ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1398/11/30 (ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 99/6/31)  اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 98/11/30 در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ میﺷﻮﻧﺪ:

لازم است نسبت به ویرایش معدل کنکور دکتری و درج آخرین معدل کسب‌شده تا قبل از آزمون اقدام نمایند.

آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 99/6/31 در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ میﺷﻮﻧﺪ:

داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1399/6/31 ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی درسی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1398/6/31 در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ درج نمایند.

همچنین لازم است ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮم ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺪرج در ﺻﻔﺤﻪ 39 دﻓﺘﺮﭼﻪ ثبت نام دکتری 99، از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و آن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮلی ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮلی اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

داوطلبانی که در وارد کردن معدل خود در هنگام ثبت نام اشتباه کرده اند:

این داوطلبان نیز می‌توانند همزمان با انتشار کارت دکتری نسبت به اصلاح معدل خود اقدام کنند.

زمان ویرایش معدل دکتری

در سال های گذشته داوطلبان تنها در هنگام توزیع کارت آزمون فرصت اصلاح معدل خود را داشتند. اما در سال جاری با توجه به فرصت ثبت نام مجدد دکتری ۹۹ که البته به صورت غیررسمی در اردیبهشت ماه در نظر گرفته شد، داوطلبان آزمون دکتری فرصت داشتند نسبت به ویرایش معدل خود اقدام کنند.

همچنین در آذر ماه و همزمان با ثبت نام کنکور امکان ویرایش معدل و سایر اطلاعات وجود داشت.

نحوه ویرایش معدل کنکور دکتری 99

در هنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری، با ورود به سامانه سازمان سنجش، می‌توانید نسبت به ویرایش معدل خود اقدام کنید.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتی در نام خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، کدملی، معدل مقطع کارشناسی، تاریخ فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی، موسسه فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی، معدل مقطع کارشناسی ارشد، تاریخ فارغ‌التحصیلی کارشناسی‌ارشد، مؤسسه فارغ‌التحصیلی کارشناسی‌ارشد، هیأت علمی (مربی آموزشی رسمی)، دانشگاه محل خدمت مربیان آموزشی رسمی در کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ 99/05/09 منحصراً به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند.

مهم: با توجه به این که کارت شرکت در جلسه کنکور دکتری قبلاً صادر شده است، در صورت ویرایش معدل، در کارت کنکور تغییری ایجاد نخواهد شد. اصلاح معدل بعداً در هنگام اعلام نتایج دکتری 99 در کارنامه قابل مشاهده خواهد بود.

حداقل معدل لازم برای شرکت در آزمون دکتری

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ و ﻳﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪای (ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، دﻛﺘﺮای عمومی داﻣﭙﺰشکی و دﻛﺘﺮای ﭘﺰشکی)، ﻛﻪ ﻣﻌﺪل آﻧﺎن ﻛﻤﺘﺮ از 14/00 میﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﻧﺪارﻧﺪ.

✔️ در صورتی که معدلمان در ثبت نام دکتری اشتباه وارد شده باشد، می شود آن را ویرایش نکرد؟

تجربه سال های قبل نشان داده است که در صورت عدم ویرایش معدل کنکور دکتری و درج معدل اشتباه، این مورد پیگیری خواهد شد و در صورت قبولی مشکلاتی برای پذیرفته شدگان ایجاد می شود.

✔️ آیا امکان تغییر رشته و یا ویرایش حوزه امتحانی در هنگام انتشار کارت دکتری وجود دارد؟

خیر، ویرایش ثبت نام آزمون دکتری 99 تنها به صورت محدود و شامل مواردی از جمله معدل است.

✔️ در صورتی که معدلمان تغییری نداشته است، لازم است کار خاصی انجام دهیم؟

خیر، فرصت ویرایش معدل تنها برای داوطلبانی است که معدلشان به درستی در هنگام ثبت نام دکتری در سایت سازمان سنجش درج نشده است.

اینستاگرام آزمون دکتری