موسسه آموزشی نگاره
دوره نگاره

ویرایش معدل کنکور دکتری ۱۴۰۲ + نکات مهم

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

در صورتی که در هنگام ثبت نام آزمون دکتری معدل خود را دقیق وارد نکرده‌اید و یا معدل شما بعد از ثبت نام تا قبل از برگزاری کنکور دکتری تغییر کرده، لازم است حتما نسبت به ویرایش معدل کنکور دکتری اقدام کنید.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، داوﻃﻠﺒﺎن آزمون دکتری ۱۴۰۲ لازم است در هنگام ثبت نام نسبت به درج معدل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود در فرم ثبت نام اقدام نمایند.

قابل توجه است که داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﻌﺪل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

آیا معدل در آزمون کتبی دکتری موثر است؟

معدل مقطع دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تاثیری در آزمون کتبی دکترا ندارد؛ اما ممکن است در مصاحبه دکتری اساتید مصاحبه کننده برای آن امتیازی در نظر بگیرند.

به همین علت، ضروری است که معدل به طور دقیق در هنگام ثبت نام آزمون دکتری در سایت سازمان سنجش ثبت شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص تاثیر معدل در کنکور دکتری کلیک کنید.

چه کسانی باید معدل خود را برای آزمون دکتری ۱۴۰۲ ویرایش کنند؟

ویرایش معدل دکتری ۱۴۰۲در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت آزمون دکتری ۱۴۰۲، داوطلبان میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ و ﻳﺎ درج ﻣﻌﺪل ﻓﺎرغ التحصیلی (ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ۱۴۰۱/۱۱/۳۰) و ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی درسی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪهﺧﻮد ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ (ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۴۰۲/۶/۳۱)  اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

  • آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ میﺷﻮﻧﺪ:

لازم است نسبت به ویرایش معدل کنکور دکتری و درج آخرین معدل کسب‌شده تا قبل از آزمون اقدام نمایند.

  • آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۱۴۰۲/۶/۳۱ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ میﺷﻮﻧﺪ:

داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۴۰۲/۶/۳۱ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی درسی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ درج نمایند.

همچنین لازم است ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮم ﻣﻌﺪل دﻓﺘﺮﭼﻪ ثبت نام دکتری ۱۴۰۲ از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و آن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮلی ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮلی اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

  • داوطلبانی که در وارد کردن معدل خود در هنگام ثبت نام اشتباه کرده اند:

این داوطلبان نیز می‌توانند همزمان با انتشار کارت دکتری نسبت به اصلاح معدل خود اقدام کنند.

اگر در هنگام ثبت نام آزمون دکتری فارغ‌التحصیل شده‌ایدباید معدل نهایی مقطع ارشد خود را موقع ثبت نام وارد کنید.
اگر در هنگام ثبت نام آزمون دکتری دانشجو هستید، اما در بهمن ماه فارغ‌التحصیل می‌شویددر هنگام ثبت نام معدل کل تا پایان شهریورماه را وارد کنید و در هنگام دریافت کارت آزمون دکتری ویرایش کنید و معدل نهایی مقطع ارشد خود را وارد کنید.
اگر در هنگام ثبت نام آزمون دکتری دانشجو هستید و در بهمن ماه هم فارغ‌التحصیل نشدید، اما تا پایان شهریورماه سال بعد فارغ التحصیل می‌شوید

در هنگام ثبت نام معدل کل تا پایان شهریورماه را وارد کنید و در هنگام دریافت کارت آزمون دکتری ویرایش کنید و معدل کل تا پایان ترم بهمن را وارد کنید.

مهم: این دسته از داوطلبان لازم است فرم معدل را هم تکمیل کنند و بعدا به دانشگاه محل قبولی در مقطع دکتری ارائه نمایند.

اگر در هنگام ثبت نام آزمون دکتری دانشجو هستید و تا پایان شهریورماه سال بعد فارغ التحصیل نمی‌شویدطبق اعلام سازمان سنجش امکان شرکت در آزمون دکتری را ندارید. اما ممکن است در صورت شرکت در کنکور دکتری و قبولی در دانشگاه آزاد، همکاری با شما صورت گیرد.

زمان ویرایش معدل دکتری

از زمان شروع تا پایان مهلت ثبت نام دکتری ۱۴۰۲ همزمان با امکان ثبت نام و وارد کردن اطلاعات، امکان ویرایش معدل ازمون دکتری هم در سایت سازمان سنجش وجود دارد.

علاوه بر این، با انتشار کارت ورود به جلسه کنکور دکتری هم می‌توان نبست به ویرایش معدل اقدام کرد.

ویرایش معدل آزمون دکتری ۱۴۰۲

نحوه ویرایش معدل کنکور دکتری 1402

در هنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری، با ورود به سامانه سازمان سنجش، می‌توانید نسبت به ویرایش معدل کنکور دکتری اقدام کنید.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتی در معدل مقطع کارشناسی، تاریخ فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی، موسسه فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی، معدل مقطع کارشناسی ارشد، تاریخ فارغ‌التحصیلی کارشناسی‌ارشد، مؤسسه فارغ‌التحصیلی کارشناسی‌ارشد، هیأت علمی (مربی آموزشی رسمی)، دانشگاه محل خدمت مربیان آموزشی رسمی در کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط منحصراً به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند.

مهم: با توجه به این که کارت شرکت در جلسه کنکور دکتری قبلاً صادر شده است، در صورت ویرایش معدل، در کارت کنکور تغییری ایجاد نخواهد شد. اصلاح معدل بعداً در هنگام اعلام نتایج دکتری ۱۴۰۲ در کارنامه قابل مشاهده خواهد بود.

حداقل معدل لازم برای شرکت در آزمون دکتری

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ و ﻳﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪای (ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، دﻛﺘﺮای عمومی داﻣﭙﺰشکی و دﻛﺘﺮای ﭘﺰشکی)، ﻛﻪ ﻣﻌﺪل آﻧﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ۱۴/۰۰ میﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﻧﺪارﻧﺪ.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص شرط معدل برای شرکت در آزمون دکتری کلیک کنید.

در صورتی که معدلمان در ثبت نام دکتری اشتباه وارد شده باشد، می شود آن را ویرایش نکرد؟

تجربه سال های قبل نشان داده است که در صورت عدم ویرایش معدل کنکور دکتری و درج معدل اشتباه، این مورد پیگیری خواهد شد و در صورت قبولی مشکلاتی برای پذیرفته شدگان ایجاد می شود.

آیا امکان تغییر رشته و یا ویرایش حوزه امتحانی در هنگام انتشار کارت دکتری وجود دارد؟

با مراجعه به باجه رفع نقص آزمون دکتری امکان تغییر رشته و حوزه امتحانی وجود دارد. جهت اطلاع از آدرس باجه های رفع نقص آزمون دکتری کلیک کنید.

در صورتی که معدلمان تغییری نداشته است، لازم است کار خاصی انجام دهیم؟

خیر، فرصت ویرایش معدل تنها برای داوطلبانی است که معدلشان به درستی در هنگام ثبت نام دکتری در سایت سازمان سنجش درج نشده است.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

15 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امیر
اسفند ۷, ۱۴۰۱ ۸:۲۳ ب٫ظ

سلام وقت بخیر معدل کاردانی من رو نزده برای تصحیح فقط کارشناسی و کارشناسی‌ارشد هست در زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور، چکار کنم ؟

بهروز
اسفند ۷, ۱۴۰۱ ۴:۲۴ ب٫ظ

سلام معدل کارشناسی اینجانب ۱۹/۵۲هست که اشتباها ۱۸ثبت شده

P.A
شهریور ۲۱, ۱۳۹۹ ۱:۱۱ ب٫ظ

سلام باآرزوی موفقیت برای همه دعوت به مصاحبه شدگان
منم معدل کارشناسیم ؛ اشتباه شده؛۴۰صدم؛پس وپیش شده.
الان باید چیکارکنم؟

مونا
تیر ۱۷, ۱۴۰۰ ۳:۱۹ ب٫ظ
پاسخ به  P.A

سلام براتون مشکلی پیش اومد.. خواهش میکنم کسی که اطلاعاتی در این زمینه داره راهنمایی کنه

پریشاد
شهریور ۱, ۱۳۹۹ ۱۰:۰۵ ب٫ظ

سلام، کارنامه اولیه ی دکتری من اومده و تازه متوجه شدم معدل کارشناسی رو اشتباه وارد کردم، البته کمتر، چه کنم؟

سولماز
شهریور ۲, ۱۳۹۹ ۳:۲۵ ق٫ظ
پاسخ به  پریشاد

من هم کارشناسی و ارشد اشتباه زدن کارشناسی ٢۵ صدم بیشتر ارشد و دو دهم کمتر

آناشید
آذر ۱۱, ۱۳۹۷ ۷:۳۳ ب٫ظ

سلام دوستان پدر نبنده هم رزمنده و جانباز زیر ۲۵ درصده ارتش هست ۶۰ ماه هم جبهه داره ،پارسال که شرکت کردم سهمیه فرزند رزمنده رو زدم اما امسال و تمام مشخصات پدرم به همراه کد رهگیری رو وارد کردم ،امسال سهمیه فرزند جانباز زیر ۳۵ رو زدم و هیچ کدوم از اطلاعات پدرم رو نخواست الان دو دل هستم که این سهگیه رو بزنم یا فرزند رزمنده نمیدونم سهمیه فرزند جانباز زیر ۲۵ برام اعمال میشه یا نه از چ طریق پیگیری میکنن سهمیه فرزند جانباز زیر ۲۵ هستم یا خیر در صورتی که اطلاعاتی از پدرم و کد رهگیری وارد نکردم ؟،کسی هست راهنماییم کنه ممنون میشم.

احسان
آذر ۱۱, ۱۳۹۷ ۱۰:۰۱ ق٫ظ

چرا هیچکس جواب نمیده وقت ثبت نام فردا تموم میشه کمک کنید لطفا؟

احسان
آذر ۱۱, ۱۳۹۷ ۹:۴۷ ق٫ظ

سلام کدرشته تحصیلی وکد موسسه محل اخذ مدرک کجای سازمان سنجش زده پیدا نمیکتم؟

مهران
آذر ۱۱, ۱۳۹۷ ۱:۰۵ ق٫ظ

سلام من تا تاریخ ۳۱/۶/۹۸ فارغ التحصیل نمیشم … آیا میتونم امسال به صورت آزمایشی در آزمون شرکت کنم؟

بینام
آذر ۱۰, ۱۳۹۷ ۲:۰۷ ب٫ظ

سلام، دانشجویان دکتری دانشگاه ازاد بدون انصراف حق ثبت نام در دکتری ۹۸رادارند

متاسف
آذر ۱۰, ۱۳۹۷ ۱:۵۷ ب٫ظ

چرا ما جهان سومیا انقد گذشته و دین و مذهب و جنسیت واسمون مهمه. معدلش پایینه شاید یکدوره از زندگیش مشکل داشته شاید یک زلزله زدست که تو یکسال همه چیشو از دست داده. مهم اینه که تو کنکور رتبه خوبی بیاره! اگه به کنکور شک دارید که سطح علمی رو نمیسنجه که سبک کنکور رو عوض کنید وگرنه انقد قانون مسخره که اگه شیمی خوندی نمیتونی ثبت اختراع نانوتکنولوژی ثبت کنی یا معدلت ال اشه و بل اشه وضع نکنید. شاید یکی خرج خانوادشو میده معدلش پائینه عدلی که ازش حرف میزنیم چقد جالب اجراش میکنیم. به نظر من بعضی وقتا کاری انجام ندین بهتره.

@
آذر ۱۰, ۱۳۹۷ ۷:۴۳ ب٫ظ
پاسخ به  متاسف

دوست عزیز این مسائلی که فرمودین به دین و مذهب ربط نداره
مشکل افرادی هستن که قوانین دست و پاگیر وضع میکنن و توان درک شرایط افراد مختلف رو ندارن

هادی
آذر ۱۰, ۱۳۹۷ ۷:۵۰ ب٫ظ
پاسخ به  متاسف

افرین بشما این تفکر بهترین انسانهای خوب به نوع نگاه شما با دید تحسین مینگرند. امیدوارم همچین تفکراتی زیاد بشه شاید دنیای بهتری را شاهد باشیم . هادی عضو هیات علمی دانشگاه

عسل
آذر ۱۱, ۱۳۹۷ ۱۱:۱۲ ق٫ظ
پاسخ به  متاسف

معدل پایین ربطی به جنسیت و دین و مذهب نداره. به طرز فکر اشتباه بعضی از ادما مربوط میشه. کسی که معدلش پایینه شاید یه مشکلی داشته. مثلا توی دبیرستان یه عده ای بودند که خیلی ادعاشون میشد و معدل بالایی هم داشتند ولی در کنکور رتبه ی خوبی نیاوردند و با توجه به ادعاشون دانشگاه خوبی قبول نشدند ولی اونایی که یه کم معدلشون پایین بود برای کنکور درس خوندند و دانشگاههای سطح یک قبول شدند.