//اعلام جزئیات درج معدل در ثبت نام دکتری 98

مدرسان شریف

اعلام جزئیات درج معدل در ثبت نام دکتری 98

داوطلبان آزمون دکتری 98 لازم است نسبت به درج معدل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود در فرم ثبت نام کنکور اقدام نمایند.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، داوﻃﻠﺒﺎن آزمون دکتری 98 ﻛﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی و ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﺧﻮد را در ردﻳﻒﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1398/6/31 ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درج ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی درسی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1397/6/31 در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ درج ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮم ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺪرج در ﺻﻔﺤﻪ 39 دﻓﺘﺮﭼﻪ ثبت نام دکتری 98 ، از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و آن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮلی ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮلی اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 97/11/30 و ﻳﺎ 98/6/31 در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ میﺷﻮﻧﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ، میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ و ﻳﺎ درج ﻣﻌﺪل ﻓﺎرغ التحصیلی (ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن 97/11/30) و ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی درسی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه (ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 98/6/31) ﺧﻮد ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1397/11/30 اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ و ﻳﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪای (ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، دﻛﺘﺮای عمومی داﻣﭙﺰشکی و دﻛﺘﺮای ﭘﺰشکی)، ﻛﻪ ﻣﻌﺪل آﻧﺎن ﻛﻤﺘﺮ از 14/00 میﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﻧﺪارﻧﺪ.

قابل توجه است که داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﻌﺪل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

 

مطالب مفید:

نحوه ثبت نام آزمون دکتری

 

 

اعلام جزئیات درج معدل در ثبت نام دکتری 98
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۹-۸ ۱۷:۴۹:۰۲ +۰۳:۳۰۸ آذر, ۱۳۹۷|دکتری سراسری|۹ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
آناشید
آناشید

سلام دوستان پدر نبنده هم رزمنده و جانباز زیر ۲۵ درصده ارتش هست ۶۰ ماه هم جبهه داره ،پارسال که شرکت کردم سهمیه فرزند رزمنده رو زدم اما امسال و تمام مشخصات پدرم به همراه کد رهگیری رو وارد کردم ،امسال سهمیه فرزند جانباز زیر ۳۵ رو زدم و هیچ کدوم از اطلاعات پدرم رو نخواست الان دو دل هستم که این سهگیه رو بزنم یا فرزند رزمنده نمیدونم سهمیه فرزند جانباز زیر ۲۵ برام اعمال میشه یا نه از چ طریق پیگیری میکنن سهمیه فرزند جانباز زیر ۲۵ هستم یا خیر در صورتی که اطلاعاتی از پدرم و کد… ادامه نظر»

احسان
احسان

چرا هیچکس جواب نمیده وقت ثبت نام فردا تموم میشه کمک کنید لطفا؟

احسان
احسان

سلام کدرشته تحصیلی وکد موسسه محل اخذ مدرک کجای سازمان سنجش زده پیدا نمیکتم؟

مهران
مهران

سلام من تا تاریخ ۳۱/۶/۹۸ فارغ التحصیل نمیشم … آیا میتونم امسال به صورت آزمایشی در آزمون شرکت کنم؟

بینام
بینام

سلام، دانشجویان دکتری دانشگاه ازاد بدون انصراف حق ثبت نام در دکتری ۹۸رادارند

متاسف
متاسف

چرا ما جهان سومیا انقد گذشته و دین و مذهب و جنسیت واسمون مهمه. معدلش پایینه شاید یکدوره از زندگیش مشکل داشته شاید یک زلزله زدست که تو یکسال همه چیشو از دست داده. مهم اینه که تو کنکور رتبه خوبی بیاره! اگه به کنکور شک دارید که سطح علمی رو نمیسنجه که سبک کنکور رو عوض کنید وگرنه انقد قانون مسخره که اگه شیمی خوندی نمیتونی ثبت اختراع نانوتکنولوژی ثبت کنی یا معدلت ال اشه و بل اشه وضع نکنید. شاید یکی خرج خانوادشو میده معدلش پائینه عدلی که ازش حرف میزنیم چقد جالب اجراش میکنیم. به نظر من… ادامه نظر»

@
@

دوست عزیز این مسائلی که فرمودین به دین و مذهب ربط نداره
مشکل افرادی هستن که قوانین دست و پاگیر وضع میکنن و توان درک شرایط افراد مختلف رو ندارن

هادی
هادی

افرین بشما این تفکر بهترین انسانهای خوب به نوع نگاه شما با دید تحسین مینگرند. امیدوارم همچین تفکراتی زیاد بشه شاید دنیای بهتری را شاهد باشیم . هادی عضو هیات علمی دانشگاه

عسل
عسل

معدل پایین ربطی به جنسیت و دین و مذهب نداره. به طرز فکر اشتباه بعضی از ادما مربوط میشه. کسی که معدلش پایینه شاید یه مشکلی داشته. مثلا توی دبیرستان یه عده ای بودند که خیلی ادعاشون میشد و معدل بالایی هم داشتند ولی در کنکور رتبه ی خوبی نیاوردند و با توجه به ادعاشون دانشگاه خوبی قبول نشدند ولی اونایی که یه کم معدلشون پایین بود برای کنکور درس خوندند و دانشگاههای سطح یک قبول شدند.