آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زبان و ادبیات عرب برگزار شد.