صفحه اصلی/کارنامه و رتبه قبولی دکتری, گرانی سنجی/کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ژئوفیزیک – گرانی سنجی