صفحه اصلی/مصاحبه دکتری, گرانی سنجی/مصاحبه دکتری ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی (راهنما + سؤالات مصاحبه)