صفحه اصلی/حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, گرانی سنجی/حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی (کد 2243)