صفحه اصلی/مصاحبه دکتری/تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری چقدر است؟ نداشتن مقاله در مصاحبه دکتری مهم است؟