موسسه آموزشی نگاره
دوره نگاره

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ۱۴۰۳ 

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

جزئیات پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ برای سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آیین نامه دکتری استعداد درخشان و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد، از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻋﺘﻒ ﺑﺮای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ ﺑﺮای دوره‌ی روزاﻧﻪ ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ

ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮای ارائه درﺧﻮاﺳﺖ

– داشتن میانگین کل ۱۶ در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ (بدون احتساب نمره پایان‌نامه) در دوره‌ی کارشناسی ارشد (تعدیل معدل در هر یک از دوره‌های مذکور با اعمال ضریب همترازی دانشگاه‌ها در رشته‌ی مربوطه طبق نظر گروه آموزشی امکان‌پذیر است)

– ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

– ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ۶۰ اﻣﺘﯿﺎز از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ «ﺟﺪول ارزﺷﯿﺎﺑﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن دﮐﺘﺮی» ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

– ﭘﺬﯾﺮش اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ، در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره‌یﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻓﺮاد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

– ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﺨﺪوش، ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

زمان و شرایط دکتری بدون آزمون دانشگاه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ

مدارک ثبت نام دکتری استعداد درخشان دانشگاه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ۱۴۰۳

۱. ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی (ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﯾﮏ)

۲. رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

۳. ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ و ﭼﮑﯿﺪه ﭘﺎﯾﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ)

۴. ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ (فرم ﺷﻤﺎره دو) اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات برای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺿﺮوری اﺳﺖ.

۵. ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻗﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ و ﺷﻤﺎره رﺳﻤﯽ

۶. اراﺋﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک اﻣﺘﯿﺎزآور ﺑﺮای داوﻃﻠﺐ ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن دﮐﺘﺮی

۷. ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

۸. تصویر از ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ

۹. اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮدن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﻣﺮد

۱۰. ﺗﺼﻮﯾﺮ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ (داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ) ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

۱۱. ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ)

۱۲. اﺻﻞ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۱.۵۰۰.۰۰۰ رﯾﺎل (ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد) وارﯾﺰ به حساب بانک ملی مرکزی ﺑﻨﺎم درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ: ﻣﺪارک ارﺳﺎﻟﯽ و وﺟﻪ وارﯾﺰی ﺑﻪﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا ﻗﺒﻞ از اراﯾﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و وارﯾﺰ وﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش دﻗﺖ ﻻزم را ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

نحوه و زمان ثبت نام دکتری بدون کنکور ۱۴۰۳ دانشگاه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ

۱. ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ آدرس ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ، ﺳﺎختمان ﻣﺮﮐﺰی، ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ۶۶۹، آﻣﻮزش ﮐﻞ (جناب آﻗﺎی ﻋﺒﺪﻋﻠﯽ ﺑﭽﺎری) ارﺳﺎل نمایند. ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﺨﺪوش، ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۲. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺑﺮ اﺳﺎس آیین نامه دکتری استعداد درخشان اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۳. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

۴. ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ و ﻟﯿﺴﺖ اوﻟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۵. ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮمﻫﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ و آﻣﻮزش ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای داوﻃﻠﺐ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

رشته‌های دکتری بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ

رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح زیر هستند:

دانشکدهرشتهگرایش
منابع طبیعیعلوم و مهندسی شیلاتتکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان
تغذیه آبزیان
علوم دریاییزیست شناسی دریابوم شناسی دریا
جانوران دریا

 

جداول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری موضوع بند ۳-۳ ماده ۳ آیین نامه جدید

جدول ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

ردیفنوع فعالیت حداقل امتیاز حداکثر امتیازنحوه ارزیابیامتیاز مکتسبه
۱

۱-۱- مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان‌نامه

۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید  سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران 

۱-۳- برگزیدگی در جشنواره‌های علمی معتبر بین‌المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

۷ امتیاز۴۰ امتیاز

– هر مقاله تا ۷ امتیاز

– گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

– برگزیدگی داخلی تا ۳ و بین‌المللی تا ۷ امتیاز

 
۲مقالات علمی – ترویجی مرتبط با پایان‌نامه ۶ امتیازهر مقاله تا ۳ امتیاز 
۳مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی)۴ امتیازخارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز 
۴تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی۴ امتیاز  
۵کیفیت پایان‌نامه کارشناسی ارشد۴ امتیازعالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز 
حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه ۷۴۰ 
  • ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ ۹۹/۴/۲ در خصوص جدول ۱ برای دریافت کنندگان ابلاغیه به قوت خود باقی است.

جدول ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی

ردیفنوع فعالیت حداکثر امتیازنحوه ارزیابیامتیاز مکتسبه
۶معدل کل نمرات و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)۶ امتیازمطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
۷معدل کل نمرات و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون احتساب نمره پایان‌نامه)۵ امتیازمطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
۸طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی*۳ امتیازبیش از ۸ نیمسال کارشناسی طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پیوسته و بیش از ۴ نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد.  
۹طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته *۳ امتیازامتیاز بیش از ۴ نیمسال امتیازی ندارد. 
۱۰برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی۵ امتیاز رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز، رتبه ۴ تا ۶،  ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز 
۱۱داشتن توانمندی زبان خارجی۸ امتیازمطابق شیوه نامه ارزیابی توانمندی زبان خارجی دانشگاه مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه **  
جمع ۳۰  

* رشته‌هایی که برنامه درسی آن‌ها طبق مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی در دوره کارشناسی پیوسته بیش از ۸ نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته بیش از ۴ نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی ارشد پیوسته بیش از ۱۲ نیمسال تحصیلی تصویب شده‌اند، با نظر کمیته مصاحبه‌کننده می‌توانند از امتیاز بندهای ۸ و ۹ بهره‌مند شوند.

** دانشگاه موظف است در فراخوان پذیرش خود بر اساس شیوه‌نامه ارزیابی توانمندی زبان خارجی دانشگاه (مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه) موارد مرتبط با ارزیابی توانمندی زبان خارجی و تعیین نمره را به متقاضیان اطلاع دهد.

جدول شماره ۳- امتیازات مصاحبه

ردیفشاخص ارزیابیحداکثر امتیاز امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه کننده
۱۲تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات ۳ امتیاز 
۱۳وسعت نظر نوآوری و کارآفرینی۳ امتیاز 
۱۴شخصیت، متانت و نحوه تعامل۳ امتیاز 
۱۵نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی۳ امتیاز 
۱۶توانایی فن بیان و انتقال مطالب۳ امتیاز 
۱۷هم‌راستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه 
۱۵ امتیاز 
جمع۳۰ 

 

جدول ۴- همترازی نمرات آزمون های مللی و بین المللی زبان انگلیسی 

MSRT (MCHE)IELTS EquivalentTOEFL IBTTOEFL Computer+ TOEFL PAPER
TOLIMO
حداکثر نمره
90-1007-9/096-120250-300600-6808
85-896/5-6/986-95232-249575-5997
80-846-6/476-85213-231550-5746
75-795/5-5/966-75196-212525-5495
70-745-5/456-65173-195500-5244
65-694/5-4/946-55152-172475-4993
60-644-4/436-45133-151450-4742
50-593/5-3/929-35113-132425-4491

 

ثبت‌نام
باخبرم کن!

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها