مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

پذیرش بدون آزمون دکتری 1395 دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهرکرد از میان واجدین شرایط پذیرش استعداد درخشان در مقطع دکتری برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشجـو می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست،  به اطلاع دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه اي (از دانشگاه شھركرد و نیز ساير دانشگاھ ھا) رشته ھاي تحصیلي مندرج درانتھاي اين اطلاعیه براي نیمسال اول 95-96  كه متقاضي پذيرش در مقطع دكتري (Ph.D) باشند، مي رساند ضمن مطالعه دقیق موارد ذيل ورعايت آنھا، نسبت به تكمیل مدارك لازم و ارسال پستي آنھا و يا تحويل مستقیم به كارشناس دفتر استعدادھاي درخشان دانشگاه شھركرد اقدام نمايند. فقط مدارك كاملي كه تا تاريخ 95/1/28 دريافت شوند قابل بررسي خواھند بود و پس از آن امكان تحويل و بررسي درخواست متقاضیان  وجود نخواھد داشت.

آیین نامه دکتری بدون آزمون 95

رشته های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهرکرد در سال 95

شرایط ثبت نام:

1. احراز صلاحیت عمومي مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوري و عدم منع قانوني براي ادامه تحصیل
2. رشته تحصیلي مورد تقاضا با رشته تحصیلي دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي داوطلب مرتبط بوده (به تشخیص گروه آموزشي مربوطه) و در فھرست رشته ھاي آزمون دكتري سال تحصیلي جاري باشد.
3. دانشجويان نیمسال چھارم كارشناسي ارشد و يا نیمسال دوازدھم دكتري حرفه اي دانشگاھ ھا نیز كه تا 95/6/31 از پايان نامه خود دفاع نمايند، به شرط برخورداري از شرايط الزامي جداول امتیازات، مي توانند ثبت نام نمايند.
4. زمان سپري شده از تاريخ دانش آموختگي كارشناسي ارشد تا تاريخ 95/6/31 حداكثر ٢سال باشد (تاريخ فراغت از تحصیل آنھا در محدوده 93/6/31 تا 95/6/31 باشد).
5. لازم به ذکر است از دانش آموختگان با شیوه آموزش محور و نیز دانشگاھ ھای پیام نور، غیرانتفاعی، جامع علمی کاربردی، مجازی، دانشگاه فرھنگیان، مؤسسات آموزشي وابسته به وزارتخانه ھا و مؤسسات و پردیس ھای بین الملل (خودگردان) پذیرش بدون آزمون به عمل نمی آید. لذا دانشجویان دانشگاه ھای مذکور از ارسال مدارک یا پرداخت وجه ثبت نام جداً خود داری نمایند، امكان عودت مدارك و وجه وجود نخواھد داشت (اين گروه مي توانند براي مؤسسات آموزشي غیر دولتي و در مجموعه ھاي فوق الذكر و مشابه اقدام نمايند).
6. پرونده داوطلباني كه شرايط لازم را دارا باشند، جھت اعلام نظر تخصصي گروه آموزشي به معاونت پژوھشي و تحصیلات تكمیلي دانشكده ذيربط ارسال خواھد شد. واجدين شرايط علمي اعلامي دانشكده، در اواخر ارديبھشت 95 از طريق وب سايت دانشگاه (و يا به صورت تلفني) جھت مصاحبه دعوت خواھند شد. دعوت شدگان در صورتي كه  مدارك و امتیازات علمي و پژوھشي اضافي تا زمان مصاحبه نیز بدست آورند، براي ارائه در مصاحبه به ھمراه داشته باشند.

7. به مدارك ناقص و يا دريافت شده پس از مھلت مقرر، ترتیب اثر داده نمي شود و مدارك ارسالي و وجه ثبت نام مسترد نخواھد شد.
8. داشتن حداقل معدل كل ھمتراز شده بدون احتساب پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد (و يا دكتري حرفه اي) و معدل كل كارشناسي مطابق گروه بندي به شرح ذيل:

 • رشته ھاي كارشناسي ارشد با زيرگروه رشته ھاي علوم انساني و ھنر در آزمون سراسري، به میزان حداقل ١٧ در كارشناسي ارشد و حداقل ١٦ در دوره كارشناسي.
 • رشته ھاي كارشناسي ارشد (و يا دكتري حرفه اي) با زيرگروه ھاي علوم تجربي و رياضي فیزيك در آزمون سراسري، به میزان حداقل 16/5 كارشناسي ارشد و حداقل ١٥ در دوره كارشناسي.

9. كسب حداقل ٧٠ امتیاز از مجموع جداول فعالیت ھاي آموزشي پژوھشي و مصاحبه تخصصي مصوب در آيین نامه وزارتي.

 • تبصره مھم: كسب حداقل ٧ امتیاز از رديف (1-1) جداول امتیازات پژوھشي مربوط به مقالات كامل علمي – پژوھشي (داخلي و يا خارجي با نمايه معتبر ISI  یا ISC داراي IF) مرتبط با پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي الزامي است. ( لذا ارائه گواھي چاپ و يا گواھي پذيرش معتبر براي چاپ – بدون قید و شرط –  در مدارك ارسالي ضروري بوده و در غیر اين صورت پرونده بررسي نخواھد شد).
 • لازم است در مقالات مستخرج از پايان نامه، نام دانشجو نفر اول و يا بلافاصله پس از نام استاد يا استادان راھنما و مشاور باشد.
 • كسب حداقل ٦٠ امتیاز از مجموع جداول امتیازات، براي مراحل بعدي ارزيابي الزامي خواھد بود.
 • ملاك تعیین اولويت داوطلبان براي پذيرش مجموع كل امتیازات از جداول ٢،١ و ٣ ارزشیابي است و در شرايطي كه امتیاز كل اكتسابي چند داوطلب در يك رشته برابر باشد، اولويت بندي اين افراد براساس امتیاز رديف (1-1) از جدول امتیازات پژوھشي تعیین مي شود.

10. به دانش آموختگان كارشناسي ارشد با بیش از ٥ نیمسال تحصیلي ، دكتري حرفه اي با بیش از ١٣ نیمسال تحصیلي و كارشناسي با بیش از ٨ نیمسال تحصیلي، از رديف ھاي ٨ و ٩ جدول (امتیازات آموزشي) امتیازي تعلق نمي گیرد. اما مجاز به ثبت نام و كسب ساير امتیازات ھستند.

 مدارك لازم:

 1. تكمیل فرم درخواست با دقت كامل. تأكید مي شود كه فرم ھاي ناقص، مخدوش و غیر مستند بررسي نخواھد شد.
 2. تكمیل فرم گواھي وضعیت تحصیلي كارشناسي ارشد و يا گواھي معتبر در بردارنده – مفاد فرم مذكور از دانشگاه محل تحصیل كارشناسي ارشد و گواھي فارغ التحصیلي با مشخصات دوره کارشناسی.
 3. مستندات كافي و رسمي مربوط به بندھاي فوق الاشاره در خصوص شرايط و ضوابط ضروري (آموزشي ، پژوهشی)
 4. معرفي نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد (براي دانشجويان المپیادي) و معرفي نامه از دبیرخانه جشنواره ھاي معتبر علمي خوارزمي، فارابي، رازي، ابن سینا (براي برگزيدگان جشنواره ھا)
 5. تصوير كامل كلیه مقالات علمي ترويجي، علمي پژوھشي، ISC ،ISI كه داراي پذيرش قطعي باشند. (در صورت انتشار مقاله، تصوير جلد مجله حتماً ضمیمه شود) و تصوير كلیه مقالات ارائه شده در كنفرانس ھا، كلیه تألیفات، كتب و فعالیت ھاي پژوھشي داوطلب.
 6. يك قطعه عكس پشت نويسي شده الصاق شده بر روي فرم تقاضا، ھمراه با تصويرصفحه اول شناسنامه و كارت ملي.
 7. ريزنمرات دوره كارشناسي ارشد و دوره كارشناسي (با تائید دانشگاه و در غیر اين صورت شخص متقاضي صحت نمرات را امضاء و تعھد نمايد.)
 8. تصوير چكیده پايان نامه كارشناسي ارشد و گواھي مستند نمره آزمون زبان انگلیسي استاندارد (الزامي نیست اما در صورت برخورداري ار آن، مطابق جدول ارزيابي وزارتي امتیاز دارد).
 9. اصل رسید بانكي به مبلغ 600/000 ریال (شصت ھزار تومان) به حساب شماره ٧٨٧١٩١٥٠٢٨ بانك تجارت شعبه دانشگاه شھركرد به نام تمركز درآمدھاي اختصاصي دانشگاه شھركرد.

توجه فرمایید:

 • دانشگاه در رد يا پذيرش درخواست داوطلبان بر اساس مفاد آئین نامه ھا و شیوه نامه مصوب دانشگاه،از اختیار لازم برخوردار بوده و ارسال مدارك حق خاصي را براي داوطلبان ايجاد نمي نمايد. ھمچنین مدارك و ھزينه ثبت نام مسترد نخواھد شد.
 • تحصیل پذيرفته شدگان از طريق اين دستورالعمل به صورت رايگان و تابع مقررات و ضوابط تحصیل دوره ھاي تحصیلات تكمیلي دانشگاه است.

 

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. .......... گفت:

  دوستان اعلام نتایج بدون ازمون دانشگاه شهرکرد چ تاریخیه کسی میدونه؟ ممنون

 2. فرانک گفت:

  دوستان کسی هم دعوت شده؟ من که مطمنم ۷۰ امتیازو داشتم ولی هنوز ک ۵ شنبه هست دعوت نشدم دوستان امکانش هس بسته پستی ام بدستشون نرسیده باشه از طریق اینترنت کاستعلام گرفتم رسیده بود ولی من روز اخر فرستادم ینی ۲۵ام با پست پیشتاز فرستادم استعلام ک گرفتم شنبه ۲۸ ام به دانشگاه رسیده بود. لطفا کمک کنیدنظر دهید ممنون بنظرتون چیکا کنم؟؟؟؟؟؟؟

 3. منصوریاری کامرانی مدیریت دولتی گفت:

  سلام من در اردیبهشت ماه سال جاری با شماره پرونده 405360تاریخ 8/2/95برای دکتری بدون آزمون دررشته مدیریت دولتی ثبت نام نموده ام برحسب اطلاعیع دانشگاه شهرکرد لطفا اعلام فرمائید که وظایف بعدی ما چیست وچگونه باید مطلع شویم با سپاس

 4. عاطفه گفت:

  سلام
  یه سوال برام پیش امده، من سهمیه استعداد درخشان دارم، آزمون هم دادم رتبه م هم بد نشده، حالا که باید انتخاب شهر رو انجام بدیم آیا جایی گزینه ای چیزی وجود داره که مشخص کنم که استعداد درخشان هستم؟
  ممنون میشم اگه راهنماییم کنید..

 5. سپیده گفت:

  سلام دوستان، میشه لطفا راهنمایی کنید؟
  اگه کارشناسی ناپیوسته در علوم پزشکی خونده باشیم و ارشد هم از علوم پزشکی روزانه باشه میتونیم دکتری بدون آزمون وزارت علوم شرکت کنیم؟

 6. ardashir گفت:

  سلام
  کاردانی دانشگاه آزاد خوندم ولی کارشناسی دانشگاه شیراز معدلم 14/97 میشه شرکت کرد؟
  نحوی تراز بندی معدل دانشگاه چطوریمحاسبه میشه؟

 7. ebi گفت:

  البته منظورم توی پذیرش بقیه دانشگاه ها ک حداقل معدل را 16 اعلام میکنن

 8. ebi گفت:

  سلام دوستان
  یه سوالی داشتم، اگر معدل کارشناسی 15.57 باشه نمیشه توی پذیرش شرکت کرد؟

 9. حامد گفت:

  مرسی مهسا خانم

 10. ایران گفت:

  فکر کنم که مدرک ارشد باید دولتی باشه و کارشناسی میتونه پیام نور آزاد و… باشه

 11. ............... گفت:

  من معدل کارشناسیم 14/93 هسته می تونم شرکت کنم؟

 12. یک داوطلب گفت:

  دوستان سلام . لطفا با مراجعه به سایت سنجش و قسمت پاسخگویی به نحوه برگزاری امتحان دکتری اعتراض کنید.حتما اثر داره.من وارد شدم و اعتراض خودم را گذاشتم:
  اعتراض به نحوه گزینش دانشجو در مقطع دکتری
  با سلام و تهیت
  احتراما ، هدف از طراحی و اجرای آزمون دکتری یکسان کردن شرایط برای تمامی داوطلبان و کاهش هزینه های سفرهای متعدد و خرید منابع متعدد و ….غیره بوده که در جای خود قابل تقدیر و تشکر است .اما متاسفانه امسال متاسفانه نه تنها شرایط به سنوات قبل از اجرای آزمون بازگشته بلکه گره دیگری نیز به نام سنجش آموزش به آن اضافه شده است.در نتیجه سردرگمی و تنش و اضطراب تمامی داوطلبان را درگیر نموده که باطبع دارای طبعات نامطلوب به قشر تحصیلکرده می باشد. لذا خواهشمند است با تجدید نظر امتحانی استاندارد همانند دانشگاه علوم پزشکی و یا دانشگاه آزاد طراحی و از آشفته کردن داوطلبان جلوگیری بعمل آید. قبلا از حسن توجه و حسن ظن مقام محترم وزارت علوم و ریاست محترم سازمان سنجش کمال تشکر را دارم . با تقدیم احترام

 13. حامد گفت:

  نازنین منم همین شرایط تورو دارم کاش یکی باشه جواب بده

 14. بیوتکنولوژی گفت:

  بچه ها اگه رزومه خیلی خوب باشه، ولی بیش از ۲ سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد گذشته باشه، میتونن بپذیرن؟ ۵ تا مقاله ISI دارم، که یکیش ایمپکت ۸ چاپ شده… رتبه دو هم بودم بین فارغ التحصیلای کارشناسی و کارشناسی ارشد. البته نمیدینم این رزومه خیلی خوب محسوب میشه یا نه!!!

  • طیبه گفت:

   رزومتون که خوبه به شرطی که همه مقالات مستخرج از پایانامتون باشه (البته بستگی به رشته هم داره چون تو بعضی رشته ها راحت میشه مقاله داد و تو بعضی دیگه نه)….ولی از زمان فارغ التحصیلیتون نباید بیش از 2 سال گذشته باشه چون این مورد رو علاوه بر دانشگاه خود سنجش هم بررسی می کنه

 15. نازنین گفت:

  کارشناسی آزاد کارشناسی ارشد دولتی شیراز میتونه شرکت کنه؟

  • مهسا گفت:

   سلام
   بله عموما ملاک مدرک ارشد هستش و کسانی که کارشناسی ازاد بودن میتونن در صورتی که مقطع ارشدشون دولتیه، در فراخوان بدون ازمون شرکت کنن.