مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد
و حسابداری کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و
مهندسی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات موسسه ابن یمین استاد پرچ کتابخانه فرهنگ

پذیرش بدون آزمون دکتری ۱۳۹۵ دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهرکرد از میان واجدین شرایط پذیرش استعداد درخشان در مقطع دکتری برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشجـو می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست،  به اطلاع دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای (از دانشگاه شھرکرد و نیز سایر دانشگاھ ھا) رشته ھای تحصیلی مندرج درانتھای این اطلاعیه برای نیمسال اول ۹۵-۹۶  که متقاضی پذیرش در مقطع دکتری (Ph.D) باشند، می رساند ضمن مطالعه دقیق موارد ذیل ورعایت آنھا، نسبت به تکمیل مدارک لازم و ارسال پستی آنھا و یا تحویل مستقیم به کارشناس دفتر استعدادھای درخشان دانشگاه شھرکرد اقدام نمایند. فقط مدارک کاملی که تا تاریخ ۹۵/۱/۲۸ دریافت شوند قابل بررسی خواھند بود و پس از آن امکان تحویل و بررسی درخواست متقاضیان  وجود نخواھد داشت.

آیین نامه دکتری بدون آزمون ۹۵

رشته های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهرکرد در سال ۹۵

شرایط ثبت نام:

۱٫ احراز صلاحیت عمومی مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عدم منع قانونی برای ادامه تحصیل
۲٫ رشته تحصیلی مورد تقاضا با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای داوطلب مرتبط بوده (به تشخیص گروه آموزشی مربوطه) و در فھرست رشته ھای آزمون دکتری سال تحصیلی جاری باشد.
۳٫ دانشجویان نیمسال چھارم کارشناسی ارشد و یا نیمسال دوازدھم دکتری حرفه ای دانشگاھ ھا نیز که تا ۹۵/۶/۳۱ از پایان نامه خود دفاع نمایند، به شرط برخورداری از شرایط الزامی جداول امتیازات، می توانند ثبت نام نمایند.
۴٫ زمان سپری شده از تاریخ دانش آموختگی کارشناسی ارشد تا تاریخ ۹۵/۶/۳۱ حداکثر ٢سال باشد (تاریخ فراغت از تحصیل آنھا در محدوده ۹۳/۶/۳۱ تا ۹۵/۶/۳۱ باشد).
۵٫ لازم به ذکر است از دانش آموختگان با شیوه آموزش محور و نیز دانشگاھ ھای پیام نور، غیرانتفاعی، جامع علمی کاربردی، مجازی، دانشگاه فرھنگیان، مؤسسات آموزشی وابسته به وزارتخانه ھا و مؤسسات و پردیس ھای بین الملل (خودگردان) پذیرش بدون آزمون به عمل نمی آید. لذا دانشجویان دانشگاه ھای مذکور از ارسال مدارک یا پرداخت وجه ثبت نام جداً خود داری نمایند، امکان عودت مدارک و وجه وجود نخواھد داشت (این گروه می توانند برای مؤسسات آموزشی غیر دولتی و در مجموعه ھای فوق الذکر و مشابه اقدام نمایند).
۶٫ پرونده داوطلبانی که شرایط لازم را دارا باشند، جھت اعلام نظر تخصصی گروه آموزشی به معاونت پژوھشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ذیربط ارسال خواھد شد. واجدین شرایط علمی اعلامی دانشکده، در اواخر اردیبھشت ۹۵ از طریق وب سایت دانشگاه (و یا به صورت تلفنی) جھت مصاحبه دعوت خواھند شد. دعوت شدگان در صورتی که  مدارک و امتیازات علمی و پژوھشی اضافی تا زمان مصاحبه نیز بدست آورند، برای ارائه در مصاحبه به ھمراه داشته باشند.

۷٫ به مدارک ناقص و یا دریافت شده پس از مھلت مقرر، ترتیب اثر داده نمی شود و مدارک ارسالی و وجه ثبت نام مسترد نخواھد شد.
۸٫ داشتن حداقل معدل کل ھمتراز شده بدون احتساب پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد (و یا دکتری حرفه ای) و معدل کل کارشناسی مطابق گروه بندی به شرح ذیل:

 • رشته ھای کارشناسی ارشد با زیرگروه رشته ھای علوم انسانی و ھنر در آزمون سراسری، به میزان حداقل ١٧ در کارشناسی ارشد و حداقل ١۶ در دوره کارشناسی.
 • رشته ھای کارشناسی ارشد (و یا دکتری حرفه ای) با زیرگروه ھای علوم تجربی و ریاضی فیزیک در آزمون سراسری، به میزان حداقل ۱۶/۵ کارشناسی ارشد و حداقل ١۵ در دوره کارشناسی.

۹٫ کسب حداقل ٧٠ امتیاز از مجموع جداول فعالیت ھای آموزشی پژوھشی و مصاحبه تخصصی مصوب در آیین نامه وزارتی.

 • تبصره مھم: کسب حداقل ٧ امتیاز از ردیف (۱-۱) جداول امتیازات پژوھشی مربوط به مقالات کامل علمی - پژوھشی (داخلی و یا خارجی با نمایه معتبر ISI  یا ISC دارای IF) مرتبط با پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای الزامی است. ( لذا ارائه گواھی چاپ و یا گواھی پذیرش معتبر برای چاپ - بدون قید و شرط –  در مدارک ارسالی ضروری بوده و در غیر این صورت پرونده بررسی نخواھد شد).
 • لازم است در مقالات مستخرج از پایان نامه، نام دانشجو نفر اول و یا بلافاصله پس از نام استاد یا استادان راھنما و مشاور باشد.
 • کسب حداقل ۶٠ امتیاز از مجموع جداول امتیازات، برای مراحل بعدی ارزیابی الزامی خواھد بود.
 • ملاک تعیین اولویت داوطلبان برای پذیرش مجموع کل امتیازات از جداول ٢،١ و ٣ ارزشیابی است و در شرایطی که امتیاز کل اکتسابی چند داوطلب در یک رشته برابر باشد، اولویت بندی این افراد براساس امتیاز ردیف (۱-۱) از جدول امتیازات پژوھشی تعیین می شود.

۱۰٫ به دانش آموختگان کارشناسی ارشد با بیش از ۵ نیمسال تحصیلی ، دکتری حرفه ای با بیش از ١٣ نیمسال تحصیلی و کارشناسی با بیش از ٨ نیمسال تحصیلی، از ردیف ھای ٨ و ٩ جدول (امتیازات آموزشی) امتیازی تعلق نمی گیرد. اما مجاز به ثبت نام و کسب سایر امتیازات ھستند.

 مدارک لازم:

 1. تکمیل فرم درخواست با دقت کامل. تأکید می شود که فرم ھای ناقص، مخدوش و غیر مستند بررسی نخواھد شد.
 2. تکمیل فرم گواھی وضعیت تحصیلی کارشناسی ارشد و یا گواھی معتبر در بردارنده - مفاد فرم مذکور از دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد و گواھی فارغ التحصیلی با مشخصات دوره کارشناسی.
 3. مستندات کافی و رسمی مربوط به بندھای فوق الاشاره در خصوص شرایط و ضوابط ضروری (آموزشی ، پژوهشی)
 4. معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد (برای دانشجویان المپیادی) و معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره ھای معتبر علمی خوارزمی، فارابی، رازی، ابن سینا (برای برگزیدگان جشنواره ھا)
 5. تصویر کامل کلیه مقالات علمی ترویجی، علمی پژوھشی، ISC ،ISI که دارای پذیرش قطعی باشند. (در صورت انتشار مقاله، تصویر جلد مجله حتماً ضمیمه شود) و تصویر کلیه مقالات ارائه شده در کنفرانس ھا، کلیه تألیفات، کتب و فعالیت ھای پژوھشی داوطلب.
 6. یک قطعه عکس پشت نویسی شده الصاق شده بر روی فرم تقاضا، ھمراه با تصویرصفحه اول شناسنامه و کارت ملی.
 7. ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد و دوره کارشناسی (با تائید دانشگاه و در غیر این صورت شخص متقاضی صحت نمرات را امضاء و تعھد نماید.)
 8. تصویر چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد و گواھی مستند نمره آزمون زبان انگلیسی استاندارد (الزامی نیست اما در صورت برخورداری ار آن، مطابق جدول ارزیابی وزارتی امتیاز دارد).
 9. اصل رسید بانکی به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال (شصت ھزار تومان) به حساب شماره ٧٨٧١٩١۵٠٢٨ بانک تجارت شعبه دانشگاه شھرکرد به نام تمرکز درآمدھای اختصاصی دانشگاه شھرکرد.

توجه فرمایید:

 • دانشگاه در رد یا پذیرش درخواست داوطلبان بر اساس مفاد آئین نامه ھا و شیوه نامه مصوب دانشگاه،از اختیار لازم برخوردار بوده و ارسال مدارک حق خاصی را برای داوطلبان ایجاد نمی نماید. ھمچنین مدارک و ھزینه ثبت نام مسترد نخواھد شد.
 • تحصیل پذیرفته شدگان از طریق این دستورالعمل به صورت رایگان و تابع مقررات و ضوابط تحصیل دوره ھای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.

 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۲۲)

 1. .......... می‌گه:

  دوستان اعلام نتایج بدون ازمون دانشگاه شهرکرد چ تاریخیه کسی میدونه؟ ممنون

 2. فرانک می‌گه:

  دوستان کسی هم دعوت شده؟ من که مطمنم ۷۰ امتیازو داشتم ولی هنوز ک ۵ شنبه هست دعوت نشدم دوستان امکانش هس بسته پستی ام بدستشون نرسیده باشه از طریق اینترنت کاستعلام گرفتم رسیده بود ولی من روز اخر فرستادم ینی ۲۵ام با پست پیشتاز فرستادم استعلام ک گرفتم شنبه ۲۸ ام به دانشگاه رسیده بود. لطفا کمک کنیدنظر دهید ممنون بنظرتون چیکا کنم؟؟؟؟؟؟؟

 3. منصوریاری کامرانی مدیریت دولتی می‌گه:

  سلام من در اردیبهشت ماه سال جاری با شماره پرونده ۴۰۵۳۶۰تاریخ ۸/۲/۹۵برای دکتری بدون آزمون دررشته مدیریت دولتی ثبت نام نموده ام برحسب اطلاعیع دانشگاه شهرکرد لطفا اعلام فرمائید که وظایف بعدی ما چیست وچگونه باید مطلع شویم با سپاس

 4. عاطفه می‌گه:

  سلام
  یه سوال برام پیش امده، من سهمیه استعداد درخشان دارم، آزمون هم دادم رتبه م هم بد نشده، حالا که باید انتخاب شهر رو انجام بدیم آیا جایی گزینه ای چیزی وجود داره که مشخص کنم که استعداد درخشان هستم؟
  ممنون میشم اگه راهنماییم کنید..

 5. سپیده می‌گه:

  سلام دوستان، میشه لطفا راهنمایی کنید؟
  اگه کارشناسی ناپیوسته در علوم پزشکی خونده باشیم و ارشد هم از علوم پزشکی روزانه باشه میتونیم دکتری بدون آزمون وزارت علوم شرکت کنیم؟

 6. ardashir می‌گه:

  سلام
  کاردانی دانشگاه آزاد خوندم ولی کارشناسی دانشگاه شیراز معدلم ۱۴/۹۷ میشه شرکت کرد؟
  نحوی تراز بندی معدل دانشگاه چطوریمحاسبه میشه؟

 7. ebi می‌گه:

  البته منظورم توی پذیرش بقیه دانشگاه ها ک حداقل معدل را ۱۶ اعلام میکنن

 8. ebi می‌گه:

  سلام دوستان
  یه سوالی داشتم، اگر معدل کارشناسی ۱۵٫۵۷ باشه نمیشه توی پذیرش شرکت کرد؟

 9. حامد می‌گه:

  مرسی مهسا خانم

 10. ایران می‌گه:

  فکر کنم که مدرک ارشد باید دولتی باشه و کارشناسی میتونه پیام نور آزاد و… باشه

 11. ............... می‌گه:

  من معدل کارشناسیم ۱۴/۹۳ هسته می تونم شرکت کنم؟

 12. یک داوطلب می‌گه:

  دوستان سلام . لطفا با مراجعه به سایت سنجش و قسمت پاسخگویی به نحوه برگزاری امتحان دکتری اعتراض کنید.حتما اثر داره.من وارد شدم و اعتراض خودم را گذاشتم:
  اعتراض به نحوه گزینش دانشجو در مقطع دکتری
  با سلام و تهیت
  احتراما ، هدف از طراحی و اجرای آزمون دکتری یکسان کردن شرایط برای تمامی داوطلبان و کاهش هزینه های سفرهای متعدد و خرید منابع متعدد و ….غیره بوده که در جای خود قابل تقدیر و تشکر است .اما متاسفانه امسال متاسفانه نه تنها شرایط به سنوات قبل از اجرای آزمون بازگشته بلکه گره دیگری نیز به نام سنجش آموزش به آن اضافه شده است.در نتیجه سردرگمی و تنش و اضطراب تمامی داوطلبان را درگیر نموده که باطبع دارای طبعات نامطلوب به قشر تحصیلکرده می باشد. لذا خواهشمند است با تجدید نظر امتحانی استاندارد همانند دانشگاه علوم پزشکی و یا دانشگاه آزاد طراحی و از آشفته کردن داوطلبان جلوگیری بعمل آید. قبلا از حسن توجه و حسن ظن مقام محترم وزارت علوم و ریاست محترم سازمان سنجش کمال تشکر را دارم . با تقدیم احترام

 13. حامد می‌گه:

  نازنین منم همین شرایط تورو دارم کاش یکی باشه جواب بده

 14. بیوتکنولوژی می‌گه:

  بچه ها اگه رزومه خیلی خوب باشه، ولی بیش از ۲ سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد گذشته باشه، میتونن بپذیرن؟ ۵ تا مقاله ISI دارم، که یکیش ایمپکت ۸ چاپ شده… رتبه دو هم بودم بین فارغ التحصیلای کارشناسی و کارشناسی ارشد. البته نمیدینم این رزومه خیلی خوب محسوب میشه یا نه!!!

  • طیبه می‌گه:

   رزومتون که خوبه به شرطی که همه مقالات مستخرج از پایانامتون باشه (البته بستگی به رشته هم داره چون تو بعضی رشته ها راحت میشه مقاله داد و تو بعضی دیگه نه)….ولی از زمان فارغ التحصیلیتون نباید بیش از ۲ سال گذشته باشه چون این مورد رو علاوه بر دانشگاه خود سنجش هم بررسی می کنه

 15. نازنین می‌گه:

  کارشناسی آزاد کارشناسی ارشد دولتی شیراز میتونه شرکت کنه؟

  • مهسا می‌گه:

   سلام
   بله عموما ملاک مدرک ارشد هستش و کسانی که کارشناسی ازاد بودن میتونن در صورتی که مقطع ارشدشون دولتیه، در فراخوان بدون ازمون شرکت کنن.

درج نظر