صفحه اصلی/آموزش کشاورزی, ترویج کشاورزی, رشته های مجاز به ثبت نام/رشته های مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار (کد 2437)