صفحه اصلی/رشته های مجاز به ثبت نام, زمین شناسی اقتصادی/رشته های مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری زمین‌ شناسی اقتصادی (کد 2209)
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
آریادانش
کافه تدریس