صفحه اصلی/رشته های مجاز به ثبت نام, شیمی معدنی/رشته های مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری شیمی معدنی (کد 2214)