صفحه اصلی/رشته های مجاز به ثبت نام, علوم اعصاب شناختی/رشته های مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری علوم شناختی (کد 2248)
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
کافه تدریس