صفحه اصلی/رشته های مجاز به ثبت نام, علوم علف های هرز/رشته های مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری آگروتکنولوژی – علوم علف‌ های هرز (کد 2434)