صفحه اصلی/آگروتکنولوژی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری/حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری آگروتکنولوژی (کد 2432)