صفحه اصلی/حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, علوم علف های هرز/حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری آگروتکنولوژی – علوم علف‌های هرز (کد 2434)