صفحه اصلی/حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, سازه های هوائی/حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هوافضا – سازه‌های هوایی (کد 2333)