صفحه اصلی/مصاحبه دکتری, هواشناسی کشاورزی/مصاحبه دکتری علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی (راهنما + سؤالات مصاحبه)