صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, جغرافیای سیاسی/نکات مهم انتخاب رشته دکتری جغرافیای سیاسی