صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, سازه های هوائی/نکات مهم انتخاب رشته دکتری هوافضا – ﺳﺎزهﻫﺎی هوایی