صفحه اصلی/اقتصاد کشاورزی, انجمن دکتری ۱۴۰۲, ترویج آموزش کشاورزی و توسعه روستایی/انجمن آزمون دکتری مجموعه اقتصاد، توسعه و آموزش کشاورزی