صفحه اصلی/بیوتکنولوژی کشاورزی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری/حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی (کد 2435)