• مشاوره و اخبار آزمون دکتری 98 - 99 و دکتری بدون کنکور استعداد درخشان

 •   مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری

  انجمن آزمون دکتری مجموعه شیمی

  2211

  ‌رشته و گرایش

  شیمی

  شیمی فیزیک

  عناوین دروس امتحانی

  ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی فیزیک – ترمودینامیک آماری ۱ – شیمی کوآنتومی)

  ۲- استعداد تحصیلی

  ۳- زبان انگلیسی

  رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

  تمامی رشته‌ها

  سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی – شیمی فیزیک

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی فیزیک

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی فیزیک

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی فیزیک

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی فیزیک

  2212

  ‌رشته و گرایش

  شیمی

  شیمی آلی

  عناوین دروس امتحانی

  ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی آلی پیشرفته – طیف‌سنجی در شیمی آلی – سنتز ترکیبات آلی)

  ۲- استعداد تحصیلی

  ۳- زبان انگلیسی

  رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

  تمامی رشته‌ها

  سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی – شیمی آلی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی آلی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی آلی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی آلی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی آلی

  2213

  ‌رشته و گرایش

  شیمی

  شیمی تجزیه

  عناوین دروس امتحانی

  ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی تجزیه پیشرفته – اسپکتروسکوپی تجزیه‌ای ۱ – الکتروشیمی تجزیه‌ای)

  ۲- استعداد تحصیلی

  ۳- زبان انگلیسی

  رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

  تمامی رشته‌ها

  سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی – شیمی تجزیه

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی تجزیه

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی تجزیه

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی تجزیه

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی تجزیه

  2214

  ‌رشته و گرایش

  شیمی

  شیمی معدنی

  عناوین دروس امتحانی

  ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی معدنی پیشرفته – سینیتیک – ترمودینامیک و مکانیزم واکنش‌های معدنی – طیف‌سنجی در شیمی معدنی)

  ۲- استعداد تحصیلی

  ۳- زبان انگلیسی

  رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

  تمامی رشته‌ها

  سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی – شیمی معدنی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی معدنی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی معدنی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی معدنی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی معدنی

  2215

  ‌رشته و گرایش

  شیمی کاربردی

  عناوین دروس امتحانی

  ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (کنترل دستگاه‌ها و گسترش شیمی از آزمایشگاه به صنعت – واکنش‌گاه‌های شیمیایی – شیمی تجزیه پیشرفته)

  ۲- استعداد تحصیلی

  ۳- زبان انگلیسی

  رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

  تمامی رشته‌ها

  سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی کاربردی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی کاربردی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی کاربردی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی کاربردی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی کاربردی

  2216

  ‌رشته و گرایش

  شیمی

  شیمی پلیمر

  عناوین دروس امتحانی

  ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی فیزیک پلیمرها – شناسایی و تکنولوژی پلیمر – شیمی و سینتیک پلیمر شدن)

  ۲- استعداد تحصیلی

  ۳- زبان انگلیسی

  رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

  تمامی رشته‌ها

  سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی – شیمی پلیمر

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی پلیمر

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی پلیمر

  2218

  ‌رشته و گرایش

  فیتوشیمی

  عناوین دروس امتحانی

  ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی آلی پیشرفته – شیمی ترکیبات طبیعی – جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی)

  ۲- استعداد تحصیلی

  ۳- زبان انگلیسی

  رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

  تمامی رشته‌ها

  سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فیتوشیمی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فیتوشیمی 

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فیتوشیمی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فیتوشیمی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فیتوشیمی

  2244

  ‌رشته و گرایش

  علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

  ۱) نانوشیمی نظری

  ۲) نانوپلیمر

  ۳) نانومواد معدنی

  ۴) نانوسوپرا مولکول

  عناوین دروس امتحانی

  ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات عمومی – شیمی پایه (شیمی آلی، معدنی، تجزیه و شیمی فیزیک)) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی نانوتکنولوژی)

  ۲- استعداد تحصیلی

  ۳- زبان انگلیسی

  رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

  تمامی رشته‌ها

  سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته نانوشیمی

  دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته نانوشیمی

  مطالب مرتبط

  یک روز دلنشین امروز آخرین روز قبل از آزمون دکتری تخصصی ۹۶ است. روزی که زیبا گذراندن آن هم خستگی‌های روزهای قبل را از تن بیرون می‌کند و هم بر موفقیت در آزمون فردا مو...
  وزن سنگین آزمون کتبی دکتری تخصصی به ۶ آبان ماه رسیدیم و امروز دقیقاً در فاصله‌ای ۴ ماهه نسبت به آزمون دکتری قرار گرفته‌ایم؛ فاصله‌ای کوتاه اما سرنوشت‌ساز. بسیاری داوطلبان مطالعه برای...
  ۵ ماه تا آزمون دکتری تخصصی ۱۳۹۶ امروز ششم مهر ماه است و تا آزمون دکتری تخصصی سال ۹۶ پنج ماه زمان باقی است؛ بی‌کم و کاست. شاید تعداد افرادی که هنوز مطالعه جدی برای آزمون دکتری را شرو...
  انجمن آزمون دکتری مجموعه مالی ۱) مالی: ۱) مهندسی مالی ۲) بانکداری ۳) مالی بین‌الملل ۴) بیمه ۵) حقوق مالی ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در ...
  انجمن آزمون دکتری مجموعه مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی... مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ معماری و هنر ایران و جهان  - مبانی نظ...
  کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
  avatar
  یک نفر
  یک نفر

  سلام دوستان. رشته من شیمی نیست. سوالی خدمتتون دارم در مورد تفاوت ساختار یون هیدروکسیل و رادیکال هیدروکسیل. با اینکه در رادیکال هیدروکسیل یک الکترون جفت نشده وجود داره و در یون هیدروکسیل هم یک الکترونی که آزاد هست وجود داره، ولی چرا یون هیدروکسیل بار منفی داره و رادیکالش بدون باره؟ چرا در رادیکال وجود الکترون جفت نشده باعث بار منفی نمیشه؟ اگر لطف کنین توضیح بدین ممنون میشم.

  ............
  ............

  سلام
  بار منفی بخاطر جفت الکترون میباشد و رادیکال الکترون فرد دارد
  در یون هیدروکسیل در لایه ظرفیت اکسیژن ۷ تا الکترون وجود دارد یعنی یک الکترون بیشتر از الکترونهای لایه ظرفیت اکسیژن و این بار منفی نشان دهنده این موضوع هست اکسیژن یه الکترون در پیوند با هیدروژن دارد و سه تا هم جفت الکترون دارد

  یک نفر
  یک نفر

  از پاسخگوییتون بسیار ممنونم دوست گرامی. برقرار باشید.

  شیمی الی
  شیمی الی

  سلام دوستان من به کمک منابع زیر که خیلی مفید بودند و البته رزومه خوب تونستم دانشگاه شیراز قبول بشم.امیدوارم شما هم بتونید هرجا دوس دارید قبول بشین
  طیف سنجی روزنانس مغناطیسی هورست فریبولین و طیف سنجی پاویا و لمپمن
  سنتز دکتر زلفی گل و سنتز به روش گسستن استوارت وارن
  الی پیشرفته کری

  آلی
  آلی

  سلام دوستان اینجا کسی هست یا میشناسین که زنجان آلی قبول شده باشه ولی نخواد بره؟؟؟

  تجزیه
  تجزیه

  تجزیه گیلان روزانه

  شیمی
  شیمی

  سلام.
  لیسانس و ارشد رو کجا بودید؟

  تجزیه
  تجزیه

  سلام. اصفهان و کاشان

  شیمی تجزیه
  شیمی تجزیه

  مبارکه.من هم شیمی تجزیه قبول شدم.

  تجزیه
  تجزیه

  همچنین موفق باشین

  آلی
  آلی

  دانشگاه زنجان، روزانه

  نانوشیمی
  نانوشیمی

  دانشگاه کردستان-روزانه

  دکتری معدنی
  دکتری معدنی

  منم دانشگاه کردستان روزانه قبول شدم

  نانوشیمی
  نانوشیمی

  موفق و پیروز باشید

  دکتری معدنی
  دکتری معدنی

  و همچنین

  آتوسا
  آتوسا

  سلام دوستان، کسی اطلاعی درمورد وضعیت و امکانات آزمایشگاهی دانشگاه الزهرا در مقطع ارشد و دکتری رشته شیمی نداره ؟ممنون میشم راهنمایی کنید

  شیمی الی
  شیمی الی

  دانشگاه شیراز_روزانه

  شیمی تجزیه
  شیمی تجزیه

  تبریک

  شیمی دان ها
  شیمی دان ها

  تبریک میگم بهتون.میشه درصدتون در دروس اختصاصی و زبان رو بگید؟ و اینکه چه منابعی رو برای امتحان مطالعه کردید؟

  شیمی فیزیک
  شیمی فیزیک

  دانشگاه تبریز. شیمی فیزیک روزانه . رتبه ۲۵ بود.

  شیمی تجزیه
  شیمی تجزیه

  تبریک

  نانوشیمی
  نانوشیمی

  سلام با آرزوی موفقیت و سلامتی
  میشه لطف کنین درصدها و‌منابعتون رو بفرمایین

  شیمی آلی
  شیمی آلی

  سلام
  کسی اینجا دانشگاه بوعلی همدان قبول شده؟

  شیمی دان ها
  شیمی دان ها

  با سلام
  ضمن تبریک به تمامی پذیرفته شدگان و آرزوی موفقیت بیشتر شما عزیزان.اگر براتون امکان داره دروسی رو که برای گرایش شیمی آلی مطالعه کردید و نقش بسزایی در قبولیتون داشت رو معرفی کنید که افرادی مانند من که پذیرفته نشدند هم بتوانند در سال آینده استفاده کنند.

  ضمن اینکه اگر برای استعداد و زبان هم مطالعه داشتید سپاسگزار خواهم بود منابع مفید را معرفی کنید.

  شیمی
  شیمی

  برای استعداد مطالعه نداشتم و فقط وقت زبان رو به اون اختصاص دادم و با لذت از حل معماهاش کیفور میشدم. حدود 45 درصد زدم. دقت کن که ضریب زبان و استعداد یکسان هست. و تاثیر بسیار بالایی داره .

  شیمی دان ها
  شیمی دان ها

  ممنون از پاسختون

  شیمی تجزیه
  شیمی تجزیه

  شیمی تجزیه صنعتی شاهرود. رزومه ام ۷ مقاله isi و ۳ سال سابقه کار عملی با تجهیزات hplc و icp و دستگاههای تجزیه ارشد دولتی معدل ۱۸.اصفهان لیسانس دولتی فردوسی. علت انتخاب شاهرود نزدیکی به محل زندگی و راحتر بودن برای کارم از دست ندم. سمنان هم همونجا گفتن قبولت میکنبم.انتخاب اولم شاهرود بود. دوستان تنها توصیه ام اینه برای مصاحبه استرس نداشته باشین. فوق العاده مودب باشین و اگر سوالی ازتون پرسیدنبرای اثبات جوابتون سروصدا یا چالش ایجاد نکنید. از رزومه تون با فن بیان قوی دفاع کنین. تلاش کنین توی ایامی که امکان کار عملی ندارین مقالات تئوری… ادامه نظر»

  کنکوری
  کنکوری

  تبریک فراوان و آرزوی موفقیت روزافزون.

  کنکوری
  کنکوری

  سلام دوستان عزیز، برای همه بچه های شیمی آرزوی موفقیت دارم، ببخشید اگه براتون مقدور هست لطف کنید یه کم در مورد رزومتون، گرایش، رتبه و دانشگاه قبولیتون بگید تا راهنمایی واسه بچه هایی که میخوان امسال شرکت کنند باشه. پیشاپیش از لطفتون متشکرم.

  hakim
  hakim

  امیدوارم همه دوستان نتیجه دلخواه رو گرفته باشن.
  باهنر کرمان قبول شدم

  شیمی
  شیمی

  سلام دوستان، امیدوارم بهترین نتیجه براتون رقم بخوره. البته من قبول نشدم ولی خب به دلیل یکسری مسایل که در زندگی شخصی برام پیش اومده فکر میکنم قبول شدن شرایط رو سخت تر می کرد.
  امیدوارم خیر و صلاحتون در آرزوی دلتون باشه و بهش برسید.

  دکتری معدنی
  دکتری معدنی

  سلام دوستان.
  این هفته نتایج نهایی اعلام میشه.من که خیلی استرس دارم.
  کسی خبر نداره دقیقا کی میاد؟

  آلی
  آلی

  پارسال ۴ شهریور اومد

  آلی
  آلی

  امروز اخبار اعلام کرد تا ۵ شهریور میاد

  دکتری معدنی
  دکتری معدنی

  ممنونم

  ندا
  ندا

  سلام
  دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان تا چه رتبهایی به مصاحبه دعوت شدن(گرایش تجزیه.آلی.معدنی.شیمی فیزیک)
  لطفا جواب بدین

  hakim
  hakim

  سلام دوست عزیز
  حد نصاب تراز برا گرایش الی ۲۵۷۹بود امسال

  شیمیست آلی
  شیمیست آلی

  دوستان یه سوال اگه استاد بعد مصاحبه بگه که اسمم جز نفرات اول هست یوقت ممکنه که قبول نشم؟؟ رتبه هم زیر ۱۶۰ هست،توروخدا جواب بدین دارم میمیرم از استرس این روزا هم که چقدر کند میگذره

  organic
  organic

  سلام دوست عزیز
  باید ببینید ظرفیت دانشگاه چند نفره ولی احتمال خیلی خیلی زیاد قبولید

  شیمیست آلی
  شیمیست آلی

  مرسی ازشما، یه سوال دیگه امتیاز مصاحبه و پژوهشی جدا میفرستن،یا با هم حساب می‌کنند می‌فرستن سنجش؟؟

  organic
  organic

  مجموع امتیاز فرستاده میشه

  شیمیست آلی
  شیمیست آلی

  مرسی از شما، یه سوال دیگه امتیاز مصاحبه و پژوهشی جدا می‌فرستن سنجش یا باهم جمع میکنم میفرستن؟

  Inorganic
  Inorganic

  سلام ، شما کدوم دانشگاه بودید ؟ اگر استادتون گفته که مطمئن باشید

  شیمیست آلی
  شیمیست آلی

  سپاسگزارم

  سارا
  سارا

  سلام دوستان سطح دانشگاه قزوین بالاتره یا کرمانشاه؟

  .....
  .....

  سلام.دوست عزیز تو یه سطحن جامع درجه ۳ .فقط قزوین چون نزدیک تهران و کرج هستش متقاضیش زیاده .

  organic
  organic

  سلام دوستان
  کسی دانشگاه شهید باهنر کرمان برا مصاحبه رفته ?

  ،،،
  ،،،

  سلام دوستان، بجز مصاحبه علمی که اساتید نمره میدن برای سوابق پژوهشی و آموزشی هم خود اساتید نمره میدن یا سازمان سنجش ؟؟

  organic
  organic

  سلام دوست عزیز
  اساتید امتیازات رو میدن

  ،،،
  ،،،

  ممنونم

  شیمی آلی
  شیمی آلی

  اساتید نمره میدن. سنجش فقط نمره ازمون سراسری همون تراز رو اعمال میکنه

  ،،،
  ،،،

  ممنونم

  عطیه
  عطیه

  سلام دوستان، ببخشید به نظرتون دانشگاه های تهران و مدرس فردی رو که مقاله نداشته باشته پذیرش میکنن؟ کسی تجربه ای نداره؟

  شیمیی
  شیمیی

  سلام در صورتی ک رتبه زیر ۲۰ و پایانامه عالی مرتبط با فیلد اساتید و رزومه ااموزشی خوب داشته باشید. شما چه گرایشی هستید و چه رتبه ای کسب کردید؟ خودتون از برخورد اساتید نظرشونو متوجه نشدید؟

  عطیه
  عطیه

  ممنون از پاسختون، شرایطی که میفرمایید رو تقریبا دارم، گرایشم تجزیه هستم. ولی چون مقاله چاپ شده ندارم و متاهلم به قبولی در این دانشگاه ها امید چندانی ندارم. برخورد اساتید خوب بود ولی بچه های دیگه هم همین نظر رو داشتن و حتی بعضا به صورت تلویحی از قبولیشون اطمینان داشتن.
  بازم از لطفتون سپاسگزارم.

  دکتری معدنی
  دکتری معدنی

  سلام دوستان
  کسی از بچه های شیمی معدنی از قبولیش اطمینان داره؟
  با کسی تماس نگرفتن؟

  ،،،
  ،،،

  سلام دوستان کسی برای مصاحبه الی دانشگاه زنجان رفته بود؟؟

  شیمی ۹۷
  شیمی ۹۷

  دانشگاه مازندران اعلام کرده که ۷ و ۸ ثبت نام ورودی های جدید دکتری
  پس تا قبل از ۷ ام نتیجه رو اعلام میکنن

  میلاد
  میلاد

  دانشگاه زاهدان با کسی تماس نگرفتن؟ اصفهان و بیرجند چی؟ لطفا با هر کی تماس گرفتن بیاد بگه

  میلاد
  میلاد

  سلام دوستان . نتایج شیمی آلی مصاحبه رو از کجا بفهمیم؟ توسایتشون اعلام میکنن یا زنگ میزنن؟ الانکه خبری نشده!

  الی
  الی

  بستگی به دانشگاه داره ،بعضی دانشگاهها زنگ میزنن،کدوم دانشگاه رفتین مصاحبه؟

  دانشجو
  دانشجو

  سلام دوست عزیز منم مشهد رفتم به ما که زنگ نزدن

  مهدیه
  مهدیه

  ببخشید دوست گرامی، از تهران و مدرس هم اطلاعی دارید؟ تماس گرفتن؟

  دانشجو
  دانشجو

  کدوم دانشگاهها زنگ میزنن؟

  الی
  الی

  گیلان

  سارا۹۶
  سارا۹۶

  واقعا دانشگاه گیلان تماس میگیرن؟با شما تماس گرفتن؟

  الی
  الی

  نمیدونم فکر نکنم گیلان تماس بگیره از طریق سازمان سنجش اعلام میشه

  الی
  الی

  سلام. دانشگاه مدرس و تهران چی. تماس گرفتن؟؟

  الی
  الی

  فقط زنجان می‌دونم تماس نمیگیره

  دانشجو
  دانشجو

  مشهدم که تماس نگرفتن احتمالا همون نتایج با سنجش اعلام میشه.

  الی
  الی

  با سلام
  کسی میدونه نتیجه نهایی مصاحبه دکتری از سازمان سنجش چه تاریخی هست ؟

  زهرا
  زهرا

  اوایل شهریور

  مهرداد
  مهرداد

  دوستان عزیز خواهشا تو این یکماه آینده که همه منتظر نتایج زحماتمون هستیم بهتر نیست که به همدیگه امید بدیم آخه این جمله که دوستان من برای نوشتن پروپوزال دارن آماده میشن با چه منطقی جور در میاد وقتی هنوز بعضی از دانشگاهها مصاحبه هاشون مونده و نتایج را دانشگاهها به سازمان سنجش ندادن و همه میدونیم که مرجع نهایی اعلام نتایج سازمان سنجشه نه اساتید بزرگوار . انتظار میره کسی که قراره بالاترین درجه علمی را بگیره یه مقدار متفکرانه تر کامنت بده و احساسی عمل نکنه که احساسات دیگرون را منقلب کنه

  شیمی آلی
  شیمی آلی

  سلام دوستان. خسته نباشید. کسی اطلاع داره نتایج دکتری شیمی آلی دانشگاه فردوسی مشهد چه زمانی اعلام میشه؟
  سپاس

  شیمی تجزیه
  شیمی تجزیه

  سلام دوستان، شما از نتایج دانشگاه هایی که مصاحبه رفتید، اطلاعی دارید؟ چند نفر از بچه های گرایش ما میدونن کجا قبول شدن و برای نوشتن پروپوزال دارن آماده میشن! حس بلاتکلیفی با چاشنی نا امیدی خیلی بده.

  زهرا
  زهرا

  دارن اماده میشن پروپوزال بنویسن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  Chem
  Chem

  دوستان کسی از مصاحبه معدنی شیراز خبر داره؟ مصاحبه ها چطور بود؟

  شیمی 97
  شیمی 97

  سلام دوستان. کسی میدونه چطوری میشه فهمید مصاحبه دانشگاه تهران نتایجش چی شده؟ آیا قراره تماس بگیرن؟ کسی واسه دانشگاه تهران نیست که بتونه از نتایج اطلاع داشته باشه؟

  محنا
  محنا

  سلام، من با تحصیلات تکمیلی تماس گرفتم گفتن سنجش اعلام میکنه. البته گفتن فقط مدیر گروه میدونه چون جمع بندی گروه رو انجام داده و مدیر گروه گرایش ما اصلا روز مصاحبه در جلسه حضور نداشتن. تقریبا نا امید شدم دیگه.امیدوارم برای همه دوستان و من بهترین اتفاق رقم بخوره.

  الی
  الی

  سلام ببخشسد شما گرایشتون چی بوده ؟ تحصیلات تکمیلی اولویت اولتون بود ؟ می دونید چند نفراومده بودن منم اونجا اومدم الویت سومم بود گرایشم الی ممنون م شم از راهنماییتون

  محنا
  محنا

  عزیزم، منظورم معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران هست.گرایشم تجزیه.

  الی
  الی

  مرسی ببخشید من فکر کردم تحصیلات تکمیلی زنجان و می گین

  **
  **

  سلام دوستان از دانشگاه زنجان با کسی تماس گرفتن برای قبولی یا کلا دانشگاه زنجان تماس نمیگیره؟؟

  سارا۹۶
  سارا۹۶

  سلام دوستان اگه استادی جواب قطعی نده که قبول شدیم یا نه، ولی بگه نمره شما باعث امیدواری است. میشه امید قبولی داشت یا نه؟

  ....
  ....

  ان شاالله قبولید نگران نباشید

  شیمی
  شیمی

  از پژوهشگاه شیمی با کسی تماس گرفتن که پذیرفته شده باشه ؟
  خیلی وقته که مصاحبه ها رو انجام دادن

  الی
  الی

  بچه ها کسی از دانشگاه امام خمینی قزوین خبری داره

  .....
  .....

  سلام.دوست عزیز من شیمی فیزیک قزوین بودم و دانشجوی ارشدم هم اونجا بود اونجا به شدت به رتبه و مقاله اهمیت میدن ،من نتیجه رو از استادم پرسیدم ،اونجا کلا نتایج رو نمیگن ،حالا میخواین به مدیر گروه زنگ بزنید چون خبر دارم اسامی رو فرستادن .

  شیمی آلی
  شیمی آلی

  سلام
  دانشگاه تهران برای شیمی آلی چند نفر بودن. کسی خبر نداره از قبولیا.

  محنا
  محنا

  سلام دوست عزیز، من دانشگاه تهران رفتم البته گرایش تجزیه، تو برگه که اسم مینوشتیم برای تحویل مدارک، ساعت 9 صبح 10 تیر تقریبا همه گرایشا تعدادشون از 20 نفر بیشتر بود من خودم فکر کنم نفر 14 یا 15 بود که رفتم داخل برا مصاحبه ساعت یازده و نیم از دانشگاه اومدم بیرون.منم سوال شما رو داشتم برا گرایش تجزیه ولی چون دیدم این صفحه خیلی بازدید نداره نپرسیدم.

  محنا
  محنا

  چهارشنبه گذشته با آموزش دانشکده شیمی دانشگاه تهران تماس گرفتم که گفتن نتایج میره وزارتخونه!! و چون مصاحبه های دانشگاه تهران تا آخر هفته گذشته ادامه داشته، احتمالا هنوز نتایج قطعی مشخص نیست و گفتن از معاون تحصیلات تکمیلی خانم دکتر خویی بپرسم چون نتایج باید به امضای ایشون برسه.

  شیمی االی
  شیمی االی

  ممنون دوست عزیز. یعنی هنوز نمراتو نفرستا ن سنجش

  مرضیه-
  مرضیه-

  حدود 30 نفر بودن

  P شیمی آلی
  P شیمی آلی

  با سلام. منم رفتم مصاحبه الی. حداقل 14-15 نفری بودن. خبر ندارم از قبولی ها

  االی
  االی

  خواهش میکنم جواب بدید. ممنون

  االی
  االی

  سلام.دوستان.
  مصاحبه شیمی االی دانشگاه شیراز چطور بود
  چند نفر اومده بودن و رتبه ها چطور بودن.
  الویت براشون مهم بود.
  به کسی اوکی دادن برا قبولی؟؟؟؟

  سارا۹۶
  سارا۹۶

  سلام دوستان کسی مصاحبه الی دانشگاه گیلان رفته؟ چطور میشه زودتر از نتایج خبردار شد ؟خیلی نگرانم.

  organic
  organic

  دوست عزیز اگه آشنا یا دوستی تو دانشگاه دارید میتونن از اساتید نتایج رو بپرسن واستون

  ندا
  ندا

  عزیز دانشگاه گیلان فقط گیلانی میگیره

  سارا۹۶
  سارا۹۶

  از کجا میدونید؟گیلانی هستید ؟من از تهران اومده بودم برای مصاحبه یعنی هیچ امیدی نیست، اخه من با یکی از اساتید تماس گرفتم گفتن نمرتون باعث امیدواری هست ولی قطعی نگفتن که رد شدم. رزومه خوبی داشتم مصاحبه هم خوب بود

  مرضیه
  مرضیه

  شما دانشجوی دانشگاه گیلانید؟ چه رشته ای؟

  n
  n

  چقدر جالب که بالای 90 درصد از دانشجویان دانشگاه گیلان غیر گیلانی هستند
  شما اگر راستگو هستید با اسم واقعی و مدرک و دلیل این حرف را بزنید کافیه یک سری به دانشگاه بزنند و ببینند ما خودمان با رتبه فوق العاده خوب و رزومه و ثبت اختراع فوق لیسانسم از گیلان گرفتم ولی قبول نشدم به قول دوستان باید جدی شمارا پیدا کرد که چه کسی هستید

  دکتری معدنی
  دکتری معدنی

  دوستان سلام.
  مصاحبه شیمی معدنی تا حالا چطور بوده
  کجاها رفتین؟ کسی هست همدان رفته باشه؟

  زهرا
  زهرا

  سلام دوستان عزیز، بچه ها شما از نتایج مصاحبه هایی که رفتید خبر دارید؟ بعضی بچه ها میدونن که قبول شدن ولی من تماس گرفم میگن روال اینه که اسامی میره وزارتخونه!! این یعنی قبول نشدم؟!

  شیمی ۹۷
  شیمی ۹۷

  من هم خبر ندارم و با اینکه مصاحبه ام عالی بود و حدس میزنم که قبولم ولی از اساتید هفته بعد پرسیدم فقط گفت انشالله قبولید و هیچ اطلاعات دیگه ای نداد
  نگران نباشید خیلی ها نمیدونن قبول میشن یا نه

  زهرا
  زهرا

  ممنون.موفق باشید.

  organic
  organic

  نگران نباشید دوست عزیز تعداد کمی از بچه ها از نتایج با خبر میشن اونم از طریق واسطه مثلا من خودم چون دوستام تو همون دانشگاه بودن از اساتید پرسیده بودن نتایجم رو.
  هیچ نگران نباشید انشاالله قبولید

  خودم
  خودم

  سلام
  میشه در موردمصاحبه دانشگاه شیراز ,رشته شیمی آلی تظر بدهید
  ممنون

  شیمی الی
  شیمی الی

  سلام لطفا اگه سالهای قبل تجربه ای از مصاحبه دانشگاه شیراز دارین بگین.خیلی استرس دارم

  الی
  الی

  سلام دوستان،مصاحبه الی دانشگاه گیلان چجوریه؟ کسی هست رفته باشه مصاحبه گیلان ؟ خواهش میکنم جواب بدین

  ندا
  ندا

  گیلان فقط گیلانی میگیره حتی اگر رتبه ۱داشته باشی و گیلانی یا دانشجوی خودشون نباشی ردی

  .....
  .....

  شما که با اسم مستعار امدید این حرفا رو میزند ما شخصا پیگری خواهیم کرد که چه کسی هستید به چه دلیل این حرف میزند درصورتی که ما گیلان خوندیم و 7 سال پشت کنکوریم

  رادی
  رادی

  جالب ترین نکته اینجاست که 95 درصد از اساتید و دانشجویان دانشگاه گیلان غیر گیلانی هستند

  محمد
  محمد

  شما حتما باید جواگویی حرفت بشی

  رز
  رز

  من از اصفهان رفتم برای مصاحبه تجزیه و روزانه هم قبول شدم.

  سینا
  سینا

  شیمی آلی
  چالشی زیاد نبود رتبه ام زیاد خوب نبود نزدیک ۲۰۰
  امیدوارم

  ‌‌‌‌‌‌.....‌
  ‌‌‌‌‌‌.....‌

  ان شالله قبول میشید .من شیمی فیزیک بودم رتبه ام ۴۳ ،مقاله اینام داشتم ‌.ولی چالشی نداشت کلا مصاحبه ‌ ،توکل بخدا.

  سینا
  سینا

  مرسی امیدوارم قبول شید
  و باب سلیقه اساتید باشید

  معدنی
  معدنی

  سلام .
  دوستان عزیز مصاحبه هاتون تا حالا چطور بوده؟
  من فقط همدان رفتم تا الان،خیلی خوب نبود.خیلی سوال پرسیدن از پایاننامم.

  شیمی آلی97
  شیمی آلی97

  من نگرانم چرا اساتید ۴ و ۵ سوال فقط پرسیدن

  organic....
  organic....

  هیچ نگران نباشید دوست عزیز
  از منم سوال کم پرسیدن در صورتی که از بقیه حداقل نیم ساعت طول میکشید

  organic....
  organic....

  کدوم دانشگاه رفتید برا مصاحبه?

  شیمی آلی97
  شیمی آلی97

  پژوهشگاه شیمی

  organic....
  organic....

  سلام دوستان
  آیا کسی میدونه امسال امکان تغییر اولویت هست یا نه?

  ....
  ....

  سلام.با ارزوی موفقیت ،دوستان امروز کسی پژوهشگاه مصاحبه اومده بود چطور بود ؟

  سینا
  سینا

  ما بودیم مصاحبه که خوب بود تسلط بر پایان نامه و ارایه مطالب بدون استرس کافی بود برخورد اساتید عالی
  ولی نتیجه چی میشه خدا میدونه

  به سینا
  به سینا

  سلام.میتونم بپرسم شما گرایشتون چی بود ؟
  رتبه تون چند بود ؟
  من شیمی فیزیک رفتم برخوردها خوب بود ،پایان نامه وچند تا سوال ،از این لحاظ میپرسم که همه راضی بودن ،انگار زیاد چالش نبود ،البته سه نفری که من دیدم اوکی کرده بودن با اساتید .
  توکل بخدا ،حالا نتیجه چی بشه .
  شنیدم اساتیدش زنگ میزنن اگه خوششون بیاد
  ورودی های پارسال اینطوری میگفتن

  chem
  chem

  سلام دوستان.اگر اولویت اول بری مصاحبه و نمره خوبی هم از مصاحبه بگیری و رتبه خوبی هم داشته باشی احتمالش هست که یوقت قبول نشی؟؟

  الی
  الی

  سلام دوستانی که مصاحبه آلی دانشگاه زنجان رفتن چطور بود؟

  معدنی
  معدنی

  سلام دوستان عزیز.
  کسی مصاحبه دانشگاه همدان رفته؟رشته معدنی
  نظرتون چی بود؟

  امیدوار
  امیدوار

  سلام.دوستان کسی تجربه پژوهشگاه شیمی تو گرایش شیمی فیزیک رو داره ؟ مصاحبه چطوره ؟ من با رتبه زیر پنجاه و دو مقاله ISI مستخرج از پایان نامه و چندتا کنفرانس و رزومه تدریس و طرح پژوهشی برم نصاحبه میتونم امیدوار باشم .در ضمن پایان نامه ام ازمایشگاهی – اماری هستش .لطفا راهنمایی کنین .

  شیمی
  شیمی

  باسلام . دوستان باید مدارکو برا دانشگاه تهران پست کرد علاوه بر ثبت نام اینترنتی؟ممنون میشم پاسخ بدین

  مهندس
  مهندس

  سلام
  نه نیازی نیست

  شیمی97
  شیمی97

  سلام دوستان کسی میدونه دانشگاه اصفهان هنوز هم میشه ثبت نام کرد؟ چون فایلش باز هست اما تاریخ ثبت نام تموم شده است.

  شیمی97
  شیمی97

  سلام دوستان کسی میدونه دانشگاه اصفهان هنوز هم میشه ثبت نام کرد؟ چون فایلش باز هست اما تاریخ ثبت نام تموم شده.

  شیمی97
  شیمی97

  سلام دوستان کسی میدونه دانشگاه اصفهان هنوز هم میشه ثبت نام کرد؟چون فایلش باز هست اما تاریخ ثبت نام تموم شده

  دکتری شیمی الی
  دکتری شیمی الی

  سلام دوستان .. کسی در مورد مصاحبه دکتری شیمی آلی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان چیزی می دونه که چی می پرسند… به نظرتون با تراز 1004 میارم …

  دکتری شیمی آلی
  دکتری شیمی آلی

  سلام دوستان در مورد سوالات مصاحبه شیمی آلی صنعتی مالک اشتر اصفهان چیزی می دونید … من با تراز 1004 به نظرتون میارم …

  دکتری معدنی
  دکتری معدنی

  سلام دوستان.
  میشه لطف کنید بگید برا مصاحبه شیمی معدنی چه مطالبی مد نظرتون هست که بخونید؟
  سوالات تخصصی رو میتونید پیش بینی کنید؟

  Chem
  Chem

  پایان نامه و کتاب معدنی پردازش…

  شیمی آلی
  شیمی آلی

  سلام دوستان تجربه مصاحبه دانشگاه شیراز رو دارید؟لطفا بگین

  منا
  منا

  سلام
  واسه قبولی ارشدشیمی کاربردی دانشگاه اصفهان تا چه ربته ای لازمه

  پیام
  پیام

  سلام طاعاتتون قبول.لطفا بفرماییددانشگاه صنعتی اصفهان تا کی وقت داریم برا ثبت نام الکترونیکی چیزی تو سایت نزده لطفا جواب بدید اگر اطلاع دارید

  Chemustry
  Chemustry

  سلام. دوستان. کسی دانشگاه رازی کرمانشاه ثبت نام اینترنتیشو انجام داده؟

  منا
  منا

  سلام به دوستان
  کسی میدونه دانشگاه صنعتی اصفهان تا رتبه چندارشدشیمی کاربردی میگیره

  shimita j
  shimita j

  سلام دوستان کسی مصاحبه دانشگاه کاشان گرایش تجزیه ثبت نام کرده میدونید مصاحبش چه طوری من هنوز ثبت نام الکترونیکی نکردم وقتشم گذشته نمیدونم میتونم ثبت نام کنم یا نه دوستان راهنمایی کنید داشجوی آزاد بودم شانسی دارم ?

  النا
  النا

  دانشگاه کاشان باید خیلی به خودتون مسلط باشید من تجزیه بودم پارسال شرکت کردم. از لحاظ می‌سنجند ممکنه اعصابتان خورد کنن باید خونسرد باشید. مقاله هم میدن ترجمه کنید سوال از پایان نامه و درسی هم میپرسند. موفق باشید.

  امیدوار
  امیدوار

  سلام.با ارزوی موفقیت .من دانشگاه قزوین شیمی فیزیک رفتم مصاحبه با رتبه زیر پنجاه ،اساتیدسردرگم بودن و همش میگفتن سطح مصاحبه خیلی ضعیفه ،تازه شنیدم بعد مصاحبه حدنصاب مصاحبه تعیین کردن .فرم عای امتیاز دهی توی سایت هم که اصلا به روز نشده بود وانگار از همون ها استفاده کردن .الان ۳۰ نمره مصاحبه و۲۰ نمره اموزشی وپژوهشی داره ،حالا چطوری تو اون فرم ها اینا ارزیابی درست کردن من نمیدونم .من به تمام سوالاتشون جواب دادم ولی با چیزی که شنیدم وترازم هم سه برابر تراز اعلام شده اونها بود با مقاله وکنفرانس هبچ امیدی ندارم .ای کاش واقعا… ادامه نظر»

  نانوشیمی
  نانوشیمی

  سلام
  ان شاالله که پذیرفته میشین
  ببخشید میشه لطف کنین درصدهاتونو بفرمایید؟

  امیدوار
  امیدوار

  سلام.ممنونم.تخصصی ۳۷ ،زبان ۱۰ واستعداد ۱۴ درصد زده بودم ،

  سیما
  سیما

  سلام..تجربه ی مصاحبه ی من در قزوین به کنکور 95 برمیگرده… به شدت به رتبه حساسن “اگر رتبه ی خوبی دارید امیدوار باشید”.. به شدت به مقالات و سرتیفیکت ها اهمیت میدن… من فکر میکنم شما قبول میشید… 🙂

  امیدوار
  امیدوار

  سلام.گلم.ممنونم.

  R
  R

  سلام دوستان، مصاحبه شیمی آلی الزهرا چطوره؟ سوالات تخصصی هم زیاد میپرسن؟ ممنون میشم جواب بدین

  سارا ۹۶ به ثمین
  سارا ۹۶ به ثمین

  دانشگاه گیلان میخوام برم اردبیل و شاهرود هم هستم که نمیتونم برم. از دانشگاه گیلان اطلاعی دارید چی میپرسن برا مصاحبه سوال تخصصی مثلا مثه چی ؟ چهارتا مقاله همایشی و isi دارم دیگه رزومه ای ندارم

  ..‌‌‌..
  ..‌‌‌..

  سلام.عزیزم دانشگاه گیلان لز پایان نامه ودرسی میپرسن ،معمولا از مقاله ها وزمینه کاری خود اساتید میپرسن ،ایمپکت مقاله براشون مهمه ،توصیه نامه هم مهمه براشون .موفق باشید .

  samin
  samin

  عزیزم مقاله براشون مهمه و توصیه نامه.
  به پایان نامتون کامل مسلط باشید و اساس و پایه شیمی آلی. ممکنه سوال پایه ای ازتون بپرسن.به نظرم جزوه دکتر اسلامی رو بخونید برا پایه کافیه.انشاالله حتما پذیرش میشید

  سارا۹۶
  سارا۹۶

  کسی مصاحبه برای آلی رفته؟ من اولین باره میخوام برم مصاحبه نمیدونم چطوریه؟ کسی میدونه راهنماییم کنه توروخدا جواب بدین

  samin
  samin

  سلام دوست عزیز
  کجاها میخواید برا مصاحبه برید?

  یاشار
  یاشار

  بسته به اینکه کجا دعوت به مصاحبه شدید فرق میکنه. بعضی دانشگاه ها فقط از پایان نامه میپرسند. برخی سوال علمی میپرسند. بعضی جاها انگلیسی میپرسن. بعضی جاها هم اصلا علمی نمیپرسن فقط میخوان نحوه برخورد و رفتار و فن بیان شما رو بسنجن. موفق باشید.

  Chem
  Chem

  رشته معدنی کسی اینجا هست؟ مصاحبه کجا میرید؟

  دکتری معدنی
  دکتری معدنی

  سلام دوست عزیز
  من همدان و کرمانشاه و کردستان میرم.
  شما چطور؟
  میشه لطفا از رزومه و رتبتون بگید؟

  نانوشیمی
  نانوشیمی

  سلام
  با آرزوی موفقیت برای همه شما خوبان
  ببخشید کسی از مصاحبه دانشگاه کاشان اطلاعی داره؟

  دانشگاه رازی
  دانشگاه رازی

  با سلام
  دوستان عزیز کسی اطلاع داره که دانشگاه رازی چه استادهای قرار دانشجو یگیرند.

  الی
  الی

  اون وقت دانشگاه قزوین برا ۲ نفر ۲۲ نفر اومدن مصاحبه

  ل
  ل

  سلام.قزوین منم با رتبه ۴۰ اومدم مصاحبه ،۸ نفر ثبت نام الکترونیکی بودن باقی حضوری ،یعنی ۱۱ برابر ظرفیت توی همه گرایش ها همینطوری ۱۲ یا ۱۳ برابر ظرفیت اومده بودن ،تا ساعت ۳ هم تموم شد .حالا ترازش نسبت به زنجان و گیلان و‌‌‌.‌‌بالا بود .به نظرم باید طبق رتبه ۵ تا دانشگاه معرفی شه ۳ برابر ظرفیت ،اینطوری خیلی بهتر مثل قبل .

  الی
  الی

  بچه ها می دونید هر دانشگاهی چند برابر ظرفیت به سنجش اسامی رو اعلام میکنه

  سارا۹۶
  سارا۹۶

  سلام دوستان با ارزوی موفقیت برای همه
  به نظرتون برای مصاحبه روزانه دانشگاه گیلان و محقق اردبیلی برم رشته شیمی الی. شنیدم پارتی بازی میشه اگه کسی اطلاعی داره خواهشا جواب بده ممنونم

  ....
  ....

  سلام .دوستان کسی مصاحبه شیمی فیزیک دانشگاه امام خمینی قزوین رو رفته بود ؟ نظرتون چی بود ؟

  الی
  الی

  سلام دوستان،کسی رفته بود برای مصاحبه الی دانشگاه زنجان؟ چطور بود بنظرتون؟

  شیمی آلی
  شیمی آلی

  سلام دوستان
  اینجا کسی هست که بخواد مصاحبه دانشگاه باهنر و یا ولیعصر رفسنجانو بره؟ این دانشگاه ها ثبت نام اینترنتی ندارن؟

  samin
  samin

  سلام دوست عزیز
  من میرم برا مصاحبه اگه خدا بخواد.
  ثبت نام اینترنتی ندارن.فقط دانشگاه رفسنجان اسکن مدارک رو به ایمیلی که دادن باید بفرستیم و حضوری هم باید ببریم

  شیمی آلی
  شیمی آلی

  ممنون عزیزم

  samin
  samin

  آرزوی موفقیت براتون دارم دوست عزیز

  نانوشیمی
  نانوشیمی

  سلام بر شما خوبان
  کسی از مصاحبه دانشگاه زاهدان و یا دانشگاه محقق اردبیلی اطلاع داره به نظر شما اگه روزانه نشد شبانه ارزش داره برم

  تشکر موفق باشین

  سوال
  سوال

  با سلام
  دوستان که برای مصاحبه نانوشیمی به دانشگاه کرمان رفته بودند مصاحبه جطور بود و چند نفر برای مصاحبه اومده بودن و بیشتر چه رتبه های بودند.

  Chem
  Chem

  برای صنعتی اصفهان چطور وارد سامانه بشیم

  Chem
  Chem

  کسی میدونه کد کاربری و رمز برای سامانه گلستان دانشگاه صنعتی اصفهان چی هست…لطفا راهنمایی کنید

  دریا
  دریا

  سلام به همه موفق باشین. لطفا راهنمایی کنین . میتونیم توفرم صلاحیت برا معرف ها استاد هامونو بنویسیم ؟؟؟

  مهندس
  مهندس

  سلام بله میشه ولی اول با اساتیدتون هماهنگی کنید و بعد.

  الی
  الی

  سلام.ثبتنام دانشگاه علم و صنعت برای رشته شیمی الی کدوم قسمت سایتش باید رفت؟ کسی ثبتنام کرده از دوستان راهنمایی فرمایید.

  از nano به ثمین
  از nano به ثمین

  سلام. روز یکشنبه رو فراموش نکنید

  samin
  samin

  سلام دوست عزیز.
  چشم حتما خدمت میرسم فقط عذر خواهی میکنم کدوم قسمت بخش ببینمتون?

  از nano به ثمین
  از nano به ثمین

  ساعت ۱۱ بیاین بخش شیمی تا دریه مکان مناسب صحبت کنیم

  از nano به ثمین
  از nano به ثمین

  اتاق ارشد آلی

  nanochem5
  nanochem5

  بخش شیمی. آزمایشگاه شیمی آلی ارشدا

  اف Nano
  اف Nano

  اتاق ارشدای آلی
  ساعت۱۱

  samin
  samin

  ممنونم.ازتون
  چشم حتما مزاحم تون میشم

  اف Nano
  اف Nano

  باکمال میل. در خدمتم

  samin به nano
  samin به nano

  سلام دوست عزیز.
  عذر خواهی میکنم شما دانشجوی کدوم استاد هستین?

  از nano به ثمین
  از nano به ثمین

  دکتر شیبانی

  samin
  samin

  فامیل شریفتون صیادی بود درسته?

  از nano به ثمین
  از nano به ثمین

  بله

  samin
  samin

  بازم بینهایت عذر خواهی میکنم
  خانم یا اقای صیادی ?

  از nano به ثمین
  از nano به ثمین

  آقای صیادی

  از nano به ثمین
  از nano به ثمین

  آقا

  samin
  samin

  بزرگواری کردین.مزاحمتون میشم

  samin
  samin

  ممنون از بزرگواریتون
  مزاحم تون میشم

  از nano به ثمین
  از nano به ثمین

  خواهش

  مهندس
  مهندس

  با سلام
  در فرم دانشگاه رازی نوشته شده اولویّت‌بندی استاد راهنمای پیشنهادی از میان استادان اعلام‌شده توسّط گروه آموزشی ولی در سایت دانشگاه چیزی نیست کسی اطلاع داره چه استادهای قرار امسال دانشجو بگیرند.

  ل
  ل

  سلام.دوستان مصاحبه عا خیلی بد برنامه ریزی شده مثلا سه شهر قزوین ،زنجان وگیلان که تزدیک تهرانه اژ ۶ تا ۹ خب ختی رتبه های خوب هم میگن اگه تهران ها رو قبول نشن ،خداقل دوتا اازاین شهرها رو برن ،اونم تو ماه رمضان ،ای کاش حداقل یه کدوم اینا تاریخ مصاحبه اش عوض میشد یا مصاحبه مجدد داشت تو اون اخرا میشد تیر اخرمون .

  الی
  الی

  سلام بچه ها کسی دانشگاه زنجان ثبت نام کرده ؟ تو سایت گلستان چجوری الویت پژوهشی و استاد و انتخاب کنیم هیچ استادی گرایشش مشخص نیست

  ....
  ....

  سلام. دوست عزیز منم همین مشکل رو دارم اصلا معلوم نیس کی چه گرایشیه ،به نظرم باید زنگ بزنیم از مسول دفتر بپرسیم حداقل بفهمیم روز مصاحبه باکی مواجه میشیم .

  الی
  الی

  سلام بچه ها کسی دانشگاه زنجان ثبت نام کرده ؟ توی سایت گلستان چجوری الویت پژوهشی را انتخاب کنیم استادها هیچ کدوم معلوم نیست گرایششون چی هست ؟ می شه پر نکنیم

  Chem
  Chem

  چرا صنعتی اصفهان اطلاعیه ای برای دکتری تو سایت نذاشه؟؟

  از شیمی فیزیک به chem
  از شیمی فیزیک به chem

  از ورودی ۹۴ به بعد نمره پایان نامرو تو معدل اثر نمیدن ، یعنی تو مدرک کارشناسی ارشد معدل بدون احتساب پایان نامست

  ....
  ....

  سلام.عزیزم منم شیمی فیزیک هستم میتونی دستی حساب کنی .از ۹۲ به بعد نداره معدل با پایان نامه ،متاسفانه فرم ها به روز رسانی نمیشه ،راستی شما ترازتون چنده کجاها میاین مصاحبه

  آسمان
  آسمان

  سلام. فرم صلاحیت پر کردید؟ اسکن عکس و شناسنامه و کارت ملی می خواد؟ چیز دیگه ای هم می خواد؟ ممنون میشم جواب بدین

  شیمی فیزیک
  شیمی فیزیک

  بله ، اسکن از همین مواردی که گفتید هست. حکم کار گزینی هم بود که نمیدونم چیه ، فک کنم برای افراد شاغل

  آسمان
  آسمان

  مرسی

  الی
  الی

  برای دانشگاه امام خمینی حتما باید از internet explorer استفاده کنید با برنامه دیگه نمی شه

  ....
  ....

  ممنون.منم همین روش رو میرم الان انجام شد .مشکل از سایت بوده انگار.

  الی
  الی

  سلام دوستان یه سوالی داشتم راجع به فرم هایی که باید پر کنیم یه جدولی هست که گفته روی چه موضوعی دوست دارید کار کنید با کدام استاد تو سایت هر دانشگاهی اسم استاد ها و علایق و کاراشون اومده می خواستم ببینم ما علاقمون رو کلی بیان کنیم یا وارد جزییات بشبم مثلا دوستم رو سنتز دارو کار کنم یا نان کار کنم یا بیشتر وارد جزئیات بشیم اگه کسی تجربه ای داره یا اطلاعاتی داره بگه ممنون می شم

  .....
  .....

  سلام.دوست عزیز با تجربه ای که من از مصاحبه ها دارم خیلی از استادا دوست دارن زمینه کاری شبیه باشه ،همون کلی بنویسی خوبه ،وقتی وارد جزییات بشین اونام وارد جزییات میشن .

  آلی
  آلی

  سلام دوستان یه سوالی داشتم راجع به فرم هایی که باید پر کنیم یه جدولی هست که گفته روی چه موضوعی دوست دارید کار کنید با کدام استاد تو سایت هر دانشگاهی اسم استاد ها و علایق و کاراشون اومده می خواستم ببینم ما علاقمون رو کلی بیان کنیم یا وارد جزییات بشبم مثلا دوستم رو سنتز دارو کار کنم یا نان کار کنم یا بیشتر وارد جزئیات بشیم اگه کسی تجربه ای داره یا اطلاعاتی داره بگه ممنون می شم

  ...‌
  ...‌

  سلام .دوستان کسی دانشگاه بین الملل قزوین ثبت نام کرده ،من از صبح دارم برای واریز پولش سعی میکنم با چند تا کارت چند تا سیستم ،حتی چند تا کافی نت مختلف به غیر خونه امتحان کردم همش میگه اطلاعات ورودی را کنترل کنید ،تا شنبه بیشتر وقت نداره میشه کمکم کنید تا به حال چنین چیزی ندیدم

  الی
  الی

  من ثبت نام کردم حتما از internet expolorerاسنفاده کنید با برنامه های دیگه نمیشه

  ..‌‌‌‌‌‌...
  ..‌‌‌‌‌‌...

  سلام.دوستان کسی برای بین الملل قزوین ثبت نام اینترنتی کرده ،برای واریز پول درگاه بانک مشکل داره ،من از صبح با چتد تا کارت وچند تا سیستم امتحان کردم همش پبام میده اطلاعات ورودی رو کنترل کنید ،میشه راهنماییم کنید ،تا شنبه بیشتر وقت نداره ثبت نامش.

  Chem
  Chem

  چرا دانشگاه صنعتی اصفهان اطلاعیه ای برای مصاحبه دکتری نذاشته؟؟؟ کسی از قضیه ثبت نامی برای مصاحبه صنعتی اصفهان چیزی میدونه…لطفا جواب بدید

  شیمی فیزیک
  شیمی فیزیک

  سلام دوستان داخل کارنامه ریز نمرات هیچ نمره ای مبنی بر معدل با احتساب پایان نامه نیست!
  بعضی از دانشگاه ها داخل فرم ثبت نامشون ، معدل با احتساب پایان نامرو لحاظ کردن ، خودمون باید معدل گیری کنیم؟؟؟؟؟؟

  Chem
  Chem

  معدل با احتساب پایان نامه که همون معدلی هست که در مدرک شما قید شده…معدل بدون احتساب پایان نامه معدل کل شما قبل از دفاع پایان نامه یعنی معدل ترم 3 شما هست..

  1 25 26 27