صفحه اصلی/حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, قارچ شناسی/حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری قارچ‌‌شناسی (کد 2717)