صفحه اصلی/حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, نفت و بهره برداری مخازن/حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نفت (کد 2352)