مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم زمین

2201

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – دیرینه‌شناسی و چینه‌شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (میکروفسیل (فرامینیفرها و غیر فرامینیفرها) – چینه‌شناسی (زیست چینه و سنگ چینه))

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته چینه و فسیل شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چینه و فسیل شناسی

2202

‌رشته و گرایش

زمین‌شناسی نفت

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی نفت) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌شناسی نفت پیشرفته – سنگ رسوبی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی نفت

2203

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی و رسوب‌شناسی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – سنگ‌شناسی رسوبی) و کارشناسی ارشد شامل (سنگ رسوبی (کربناته و غیرکربناته) – رسوب‌شناسی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته رسوب شناسی

2204

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی آب‌شناسی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – آب زمین‌شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (هیدروژئولوژی پیشرفته – هیدرولیک آب‌های زیرزمینی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب شناسی

2205

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی زمین‌شناسی مهندسی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی مهندسی) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌شناسی مهندسی پیشرفته – مکانیک خاک و سنگ)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی مهندسی

2206

‌رشته و گرایش

زمین‌شناسی زیست‌محیطی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی زیست‌محیطی) و کارشناسی ارشد شامل (زمین شیمی زیست‌محیطی – زمین‌شناسی پزشکی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست محیطی

2208

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی پترولوژی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – سنگ‌شناسی (آذرین و دگرگونی)) و کارشناسی ارشد شامل (پترولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی- ژئوکروئولوژی(

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته پترولوژی

2209

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی اقتصادی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی اقتصادی) و کارشناسی ارشد شامل (کانسارها (آذرین، دگرگونی، رسوبی) – اکتشافات زمین شیمیایی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی اقتصادی

2210

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی تکتونیک

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی ساختاری) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌ساخت پیشرفته – ژئوتکتونیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکتونیک

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۴۷۵)

 1. خسته می‌گه:

  سلام
  برای مصاحبه دکتری، نیازی به ارائه توصیه نامه از اساتید راهنما دوره ارشد هست؟ چون من این اواخر با اساتید راهنمام دعوای شدیدی داشتم، لطفا اگر کسی اطلاع داره که توصیه نامه لازم هست، بگه که ما هم بدونیم
  در این صورت شاید سر جلسه آزمون برم؟

  • ... می‌گه:

   بله توصیه نامه دو تا از اساتید که یکیش باید حتما استاد راهنما باشه لازمه برا مصاحبه.

   • خسته می‌گه:

    ای وای، ممنون که پاسخ دادید
    اینجوری خیلی بد میشه چون استاد راهنمای من به هیچ وجه برام توصیه نامه نمیده و این خیلی نامردیه
    اگه زودتر این قضیه رو فهمیده بودن اصلا برای ازمون دکتری درس نمیخوندم

 2. خسته می‌گه:

  سلام دوستان
  بچه های پترولوژی برای دکتری ٩۶ درس سنگشناسی رسوبی رو هم باید بخونن؟ سال ٩۴ سوال اومده ازش ولی برای ٩۶ صحبتی از رسوبی نکردن، اگه کسی اطلاع داره لطفا بگه

 3. نگار می‌گه:

  سلام..دوستان….من چطور میتونم سوالان کنکور هاری سالهای قبل پیدا کنم..اخه فقط سوالات سال ۹۱/۹۳روی سایت هستن…ممنون اگر راهنمایی کنید

 4. petrology می‌گه:

  سلام دوستان
  امیدوارم که همه امادگی کافی برای ازمون رو داشته باشین.
  دوستان متاسفانه تاحالا من نتونستم خوب مطالعه کنم.در این مدت کم باقی مانده اگه کتاب یا جزوه بخصوصی رو سراغ دارین که بشه خوندو چنددرصدی بشه از سوالات رو پاسخ داد رو معرفی کنین.ممنون و ارزوی موفقیت برا همه شما عزیزان

 5. نگار به پترولوژیست ها می‌گه:

  سلام.دوستان..من یکبار به طور کامل کتابهارو خوندم..ولی متاسفانه نمیتونم خیلی زیاد به تست ها جواب درست بزنم..برا همین انگیزمو از دست دادم..میخاستم ببینم شما ها به جز..کتاب چه منابع دیگه ای میخونید..لطفا راهنمایی کنید..ممنونم..

 6. زمین شناس می‌گه:

  باسلام ببخشید کتاب ژیوکرونولوژی اصلا گیر نمیاد چیکارباید کرد

  • 123 می‌گه:

   سلام.به خیابان انقلاب تهران مراجعه کنید دارن..و یا اینکه میتونید اسم این کتاب سرچ کنید در کتاب فروشی های اینترنتی خریداری کنید..قیمتشم شده چهل و دو هزار تومان ..موفق باشید

  • arman می‌گه:

   جزوه درسی ژئوکرونولوژی دانشگاه اصفهان جناب دکتر ترابی رو بخونید،چون ایشون هم طراح سوالات هستن و جزوه خوبی دارند. باتشکر.

 7. پترولوژی.. می‌گه:

  سلام
  لطفا من رو راهنمایی کنن..دوستان پترولوژی به عنوان منبع دگرگون مقطع ارشد کتاب کدوم مولف میخونن برای ازمون ؟
  اخه من تو دوره ارشد کتاب دگرگون بوخر خوندم..ولی این چند سال ازش سوال نیومده…ممنون میشم اگر لطف کنید و بگید که کتاب کدوم مولف بهتر خونده بشه…

 8. یه زمین شناس می‌گه:

  به نظرتون زمین شناسی زیست محیطی که نسبت به گرایش های دیگر زمین شناسی جدید تر است میتونه آینده کاری مناسب مانند هیئت علمی یا حداقل حق التدریس در بعضی از واحدهای درسی و داشته باشه؟

 9. . می‌گه:

  سلام دوستان شاهرود تراز آخرین نفر دعوت به مصاحبه تکمیل ظرفیت رو واقعا ۹۹ گذاشته یعنی چند نفر به مصاحبه برای یک نفر ظرفیت دعوت کرده؟

 10. Neda می‌گه:

  مثل سال قبل ظرفیت اعلام میکنن ولی بعد میگن کسی واجد شرایط نبوده. نمیدونم تکلیف بچه های شیراز که نمیتونن برن شهرهای دیگه چیه

 11. آنی می‌گه:

  منم قبلا شنیدم اسآید دانشگاه شیراز پارسال هم که نگرفتن گفته بودن سال آینده هم نمیگیرن. اگه نمیخوان بگیرن پس ظرفیت هم اعلام نکنن.

 12. یه زمین شناس می‌گه:

  از کجا مطمئن هستید که شیراز در ۹۶ هم نمی خواهد دانشجو برداره؟

 13. Neda می‌گه:

  دانشگاه شیراز برای سال ۹۶ هم نمیخواد دانشجو بگیره. یعنی روال سال ۹۵ ادامه داره.

 14. آنی می‌گه:

  سلام من الان متوجه شدم که رشته سنجش از دور هم به گرایش ها اضافه شده ولی اینجا منابع امتحانیشو نمیبینم! برای سنجش ازدور چه کتابهایی باید خونده بشه؟

 15. صادشین می‌گه:

  سلام دوستان. بنظرتون مطمین باشم برا دکترای آبشناسی دیگه نیازی نیست سنگ شناسی و رسوب شناسی بخونم؟؟؟؟ اخه میترسم که نخونم و تو کنکور ازشون سوال بیا.

 16. petrology می‌گه:

  سلام دوستان.برای پترولوژی کدوم کتاب و منبع رو توصیه میکنید؟

 17. مهسا می‌گه:

  سلام…دوستان برای درس کانسارهای آذرین رسوب دگرگونی ازمون دکتری کتاب کانسارهای گیلبرت و پارک رو بخونیم یا مقدمه ای بر فرایندهای کانه ساز راب رو و یا اینکه باید منبع دیگری رو مطالعه کرد ؟؟؟؟برای درس اصول اکتشافات ژئوشیمیایی چه منبعی را باید خوند؟؟؟؟
  درس زبان چ منبعی رو بخونم بهتره و مفید؟؟زبان‌عمومیه یا تخصصی؟؟؟
  اگر کتابی سراغ دارید که سوالات کنکوری سالهای گذشته باشه خواهشا معرفی کنید..
  دوستان خواهشا راهنمایی کنید..خیلی استرس دارم و نگرانم..لطفااااااااااا

 18. پونه می‌گه:

  سلام دوستان چینه فسیلی
  تو منابع سوالات نوشته ” مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – دیرینه‌شناسی و چینه‌شناسی)” دیرینه شناسی و چینه شناسی یعنی ماکروفسیل هم سوال میاد؟

 19. یه زمین شناس می‌گه:

  از دوستانی که در مقطع دکترای زمین شناسی فارغ التحصل شدند خواهش می کنم که مارا راهنمایی کنند آیا ادامه تحصیل راه درستی است؟ آیا از ادامه تحصیل شان رضایت دارند و کار مناسب با علم شان دارند؟

 20. geology می‌گه:

  مد شدن دکترا در سال های اخیر چیزی جز مدرک گرایی نیست وگرنه با همون مدرک ارشد هم می توان کارهای تحقیقاتی مرتبط با رشته انجام داداز همون مقاله آی اس آی نوشت.

 21. سارا می‌گه:

  لطفا از بچه های پترولوژی یکی بهم کمک کنه
  من کتاب ژیوکرونولوژی از محمد ولی ولی زاده رو نتونستم پیدا کنم اگر کسی داره کپیش رو میخوام
  لطفا اگه دارید بگید چطور تهیه کنم؟

 22. یه زمین شناس می‌گه:

  مگه شیراز زیست محیطی و اقتصادی امسال برداشته است؟

 23. زمین شناس می‌گه:

  باعرض سلام کسی از دکتری ژئوشیمی خبر داره چرا برنمیداردن بچه های ژئوشیمی چه کار باید بکنند؟

 24. تکتونیک می‌گه:

  با سلام
  دوستان منابع و جزواتی که برای دروس تکتونیک باید بخونیم رو اگه اطلاع دارید لطفا راهنمایی کنید
  ممنون

 25. Arezoo می‌گه:

  سلام
  لطفا منابع چینه و فسیل رو معرفی کنید
  با تشکر

 26. فاطیما می‌گه:

  سلام
  بهاره و
  بچه هایی که شیراز قبول شدن
  ثبت تام شیراز انجام دادم ولی مراجعه حظوری زده ۲۶ مهر
  مگه شروع کلاسها ۲۷ شهریور نیست؟؟؟؟

  • مرضیه می‌گه:

   سلام دوست عزیز ،شما الان دانشجو دکترا شیراز هستید ؟چ گرایشی؟گرایش زمین شناسی زیست محیطی هم میگیرن؟اگر بله ،منابعش چیه،بچه های زیست محیطی ک دکترا شیراز قبول شدند چ منابعی رو خواندند. ..ممنون میشم ازتون سوال منو جواب بدید,دوستان دیگری هم ک الان دکترا شیراز قبول شدند،ممنون میشم راهنمایی کنند ..

 27. مهسا می‌گه:

  سلام…منابع زمین شناسی ایران..اقتصادی..کانسارهای آذرین رسوب دگرگونی و اکتشافات ژئوشیمیایی رو برای آزمون دکتری ۹۶ لطفا هر کی میدونه معرفی کنه..ممنون
  برای زبان و استعداد چی بخونیم بهتره؟؟؟

 28. amin می‌گه:

  سلام دوستان
  لطفا کتاب ها و جزوات منبع برای گرایش فسیل شناسی دکتری ۹۶ رو به منم بگید
  سپاس
  موفق باشید

 29. مایسا می‌گه:

  سلام.خداروشکر منابع اعلام شد..از دوستان پترولوژیست کی میدونه برا منبع اذرین و دگرگون ارشد کدوم کتاب باید خوند؟ممنون

 30. انیس کرامتی می‌گه:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  با سلام

  چرا ذخیره های آزمون دکترا در سایت دانشگاه فردوسی اعلام نشده است؟

 31. Arezoo می‌گه:

  سلام
  میشه لطفا منابع چینه و فسیل رو بگید؟
  متشکرم

 32. یه زمین شناس می‌گه:

  نه من اقتصادی نیستم زیست محیطی ام.

 33. یه زمین شناس می‌گه:

  از دوستان کسی تا حالا به مصاحبه برای گرایش زیست محیطی رفته؟ میشه بفرمایید دقیقن چه سوالاتی می پرسند؟ سلیقه و باب میل اساتید چگونه بودن است؟

 34. آیلار می‌گه:

  با این اوضاعی که دانشگاه شیراز برای زمین شناسی زیست محیطی داره و با این ظرفیت کم برای زیست محیطی به نظرتون وقت گذاشتن برای دکترای زیست محیطی شیراز عاقلانه است؟

 35. یه زمین شناس می‌گه:

  منابع تخصصی هر آزمونی مثل دکترای سال ۹۴ میشه.

 36. مایسا می‌گه:

  سلام.دوستان پترولوژیست لطف میکنن خیلی دقیق منابع دکتری امسال بگید ؟ لطفا اسم نویسنده کتابا روهم بگید…با تشکر

 37. Arezoo می‌گه:

  سلام
  منابع کنکور ۹۶ مثل سال ۹۵ یا هر رشته ای باید دروس تخصصی خودشو امتحان بده؟

 38. یه زیست محیطی می‌گه:

  به نظر شما اگه من از الان بشینم با انگیزه و جدی برای دکترای زیست محیطی شیراز سال آینده بخونم تا رتبه خوب بیارم و با مدرک زبان و دو مقاله علمی پژوهشی و سه مقاله همایشی امکان پذیرفته شدنم است. من نه کارشناسی و نه ارشد در دانشگاه شیراز نبودم. سوال من این است که به نظر شما اگه یک زیست محیطی با اانگیزه و جدی با نهایت تلاش از الان بیاد برای دکترای زیست محیطی شیراز برنامه ریزی کنه امکان پذیرفته شدنش در دکترای ۹۶ شیراز است؟یا این کارها وقت تلف کردنه

  • زمین شناس می‌گه:

   باسلام با یک برنامه ریزی درست با توجه به اینکه در کنکور اینده ازمون سهم بالایی در قبولی دارد ( ۵۰ درصد سهم ازمون است) با توجه به این رزومه شانس قبولی شما زیاد است سعی کن رتبه ات خیلی خوب شود به هوش و زبان انگلیسی توجه ویژه ای داشته باش
   موفق باشید بنده هم دو در کنکور ۹۴ و ۹۵ شرکت کرده هردو رتبه خوبی داشتم و بلاخره امسال پذیرش شدم با تشکر

  • نجمه می‌گه:

   عزیزم نمیخوام دلسرد کنم اما شیراز امسال با اینکه گفته بود پذیرش داره و زیست محیطی شیراز رو بچه ها انتخاب کردن و رفتن مصاحبه،با اینکه رزومه هاشون خیلی خوب بود، اما هیچ کس رو پذیرش نکرد در رشته اقتصادی هم همینطور.نمیشه روش هیچ حسابی کرد اما دلسرد میکنم بخون توکل به خدا.
   اما در کمال ناباوری یه پیرمرد ۶۵ ساله در رشته تکتونیک شیراز پذیرش شد.

 39. پترو می‌گه:

  سلام بچه هاکسی هست که دکتری پترولوژی دانشگاه تهران دعوت به مصاحبه شده باشه؟رتبه چند میخواد؟چه منابعی بهتره که بخونم برای دکتر ی۹۶؟ دیر نشده برای خوندن؟زبان خیلی مهمه؟ ممنون میشم راهنماییم کنین.

 40. یه زمین شناس می‌گه:

  کسی خبر داره که روند آزمون ۹۶ چطور خواهد شد؟ مرداد ماه ثبت نام است؟

 41. zamin می‌گه:

  سلام آقا امید .شما چه گرایشی هستید؟ اتفاقا به نظر منم شیراز این ضعف رو داشت به علاوه اینکه اساتید خیلی مغرور بودند. کاش آدم ها یادشون میموند که همه آدم هستیم، و به آنی ممکنه همه چیزهای که داریم رو از دست بدیم. البته من جای دیگه قبول شدم خیلی هم با شخصیت برخورد کردنند. شیراز اگر بخواد اینطوری عمل کنه سال به سال متقاضی هاش کمتر میشه.

 42. Omid می‌گه:

  من برای مصاحبه دانشگاه شیراز رفته بودم. اساتید محترم هم آزمون کتبی گرفتن هم مصاحبه. جالب اینجا بود که سوالاتی که توی آزمون کتبی داده بودند و خودشونم جوابشون رو نمیدونستن در مصاحبه هم میپرسیدن!!!! نمیدونم چه دشمنی در کار بود که هم از نمره مصاحبه کم کنن هم آزمون کتبی. بابا انصافم خوب چیزیه. یکی هم نیست صدای ما رو بشنوه. افسوس. حالا صندلی های شما خالی بمونه ببینیم چی گیر شما میاد.

 43. زیست می‌گه:

  واقعا زیست محیطی نمیخوان کسی رو بگیرن؟

 44. زیست می‌گه:

  از شیراز با کسی تماس گرفتن؟

 45. ... می‌گه:

  سلام.لطفا همه با ذکر رزومه شون بگن کدوم دانشگاه قبول شدن.ممنون.
  دانشگاه کارشناسی و معدل؟
  دانشگاه ارشد و معدل؟
  مقالات؟
  رتبه کنکور؟

 46. پترولوژیست می‌گه:

  تهران و خوارزمی هم زنگ زدن، بهشتی توی سایت زده. من خوارزمی هم قبول شدم. دوستان به نظر شما خوارزمی بهتره یا اصفهان؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 47. پترولوژیست می‌گه:

  اصفهان زنگ زدن به قبولی ها. من خودم برای پترولوژی قبول شدم

 48. f.gh می‌گه:

  سلام
  کسی از اصفحان خبری نداره……..؟؟؟؟؟

 49. از فاطمه به یه زمین شناس می‌گه:

  عزیزم من خبر موسخ رو روی سایت گذاشتم در مورد فراخوان جدید دانشگاه.نمیدونم شما به چی میگید موسخ ولی من خبرم ۱۰۰ درصد موسخه چون خود دانشگاه بهم گفتن.اگه درخواست جدید نیاد براشون، پذیرش ندارن و واقعا منتظر نباشید باهاتون تماس بگیرن.

 50. فاطمه می‌گه:

  دوستان سلام.
  یه خبر مهم .
  بچه های زمین شناسی اقتصادی که متقاضی شرکت در آزمون ورودی دانشگاه شیراز هستن از طریق سایت سازمان سنجش درخواستشون رو اعلام کنن تا سازمان به دانشگاه اعلام کنه و در صورت وجود داشتن متقاضی دانشگاه شیراز فراخوان جدید برای رشته زمین شناسی اقتصادی بده.علت اینکه دانشگاه تصمیم به این کار گرفته بدلیل همزمانی مصاحبه دانشگاه شیراز با فردوسی مشهد و تبریز بوده که موجب شده بچه ها نتونن در مصاحبه دانشگاه شیراز شرکت کنن.
  لطفا سریعا به قسمت عضویت سازمان سنجش برید عضو بشید و بعد از ورود به سایت درخواست خودتون رو در قسمت درخواست جدید ثبت کنید.
  ظرفیت پذیرش ۴ نفره.اگه تعداد متقاضی به ده نفر برسه فراخوان جدید اعلام میشه

 51. مازیار می‌گه:

  از شیراز با کسی تماس گرفتن؟
  لطفا خبر بدین.

  • سارا می‌گه:

   من شنیدم با بعضی از رشته ها تماس گرفته ولی رشته شما رو نمیدونم

  • بهار می‌گه:

   نه تماس نگرفتن. قرار هم نیست تماس بگیرن. چون اسلاید محترم تصمیم گرفتن یک سال استراحت کنن و دانشجو نگیرن. کاش فقط پول ما رو پس میدادن.دانشگاه شیراز بخش علوم زمین بدون دانشجویی دکترا ،تصورش کن چه شکلی میشه. اینا فکر ما رو که نمیکنن فکر آبروی بخش خودشونم نمیکنن همچین تصمیماتی میگیرن.

 52. منتظر می‌گه:

  تا به حال از دانشگاهی با کسی تماس گرفتن؟
  تهران بهشتی اصفهان و …. ؟

 53. یه زمین شناس می‌گه:

  شیراز همرو سرکار گذاشت امسال :) )

  • دانشجوی دکتری می‌گه:

   سلام به همگی.
   بچه ها خودتون رو اصلا نگران نکنید این چیزهایی که اینجا نوشتن شایعه است و زیست محیطی ،آب شناسی و اقتصادی شیراز پذیرش دارن لیستش رو خودم دیدم.ذهنتون رو خراب نکنید.کسی که زحمت کشیده حتما قبول میشه
   شک نکنید.

   • مرضیه می‌گه:

    ببخشید هر سال دانشجو دکترا گرایشایی ک گفتید رو میگیرن ؟شما برای دکترا کتاب رفرنس خواندید یا پکیج هایی ک موسسات تبلیغ میکنند ؟و بنظرتون کدوم بهتره. با توجه ب اینکه یک سال وقت داشته باشیم برای کنکور دکترا. مرسی از پاسختون.

 54. زمین شناس می‌گه:

  سلام. کسی خبر داره که روند آزمون دکترای ۹۶ به چه صورت خواهد بود؟ مثل ۹۵ و ثبت نام تو مرداد است یا تغییر خواهد کرد؟

 55. آیدا می‌گه:

  سلام به همه دوستان. چرا دانشگاه شیراز امسال دانشجو برنداشته؟من زیست محیطی ام. با این اوضاعی که شیراز دارد چه انگیزه ای برای خواندن دکترا است؟

 56. زمین شناس می‌گه:

  سلام.یه خبر مهم دارم دانشگاه شیراز رشته زیست محیطی و آب شناسی و اقتصادی هیچ کس رو برای دکتری پذیرش نکردن.حال چه باید کرد؟ دانشگاه عملا تعطیل میشود و اساتید تدریس نخواهند داشت! خبر موسخ است.

  • لیلا می‌گه:

   یعنی ممکنه دوباره تراز بیارن پایین تا کسای دیگه ای هم بتونن مصاحبه برن بنظرتون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   • زمین شناس می‌گه:

    نه گفتن کسی رو نمیگیرن. اگه بچه ها اعتراض کنن شاید فرجی بشه.وگرنه ظرفیت یک سال دانشگاه خالی میمونه.و یک عده هم باید یکسال پست کنکور بمونن.چون اساتید دلشون نخواسته کسی رو بگیرن

  • ژئولوژی می‌گه:

   از نظر سازمان سنجش کارشون وجاهت قانونی نداره.
   باید برید به بخش پاسخگویی سایت سازمان سنجش این موضوع را اعام بفرمایید

   • شیراز می‌گه:

    سلام به سازمان سنجش اعلام کردم ولی الان یک هفته هست که زده بررسی توسط کارشناسان و جواب نمیده.به نظرم میخوان وقت رو تلف کنن تا نتایج رسما اعلام بشه و دیگه نتونم کاری بکنیم.

 57. پترو می‌گه:

  کسایی که دعوت به مصاحبه نشدن و فاصله شونم کم امکانش هست توی تکمیل ظرفیت دعوت بشن ؟

 58. زمین شناس می‌گه:

  امروز شیراز امتحان کتبی بود اقتصادی ۹ نفربودیم.تکتونیک ۱۳ نفر. زیست محیطی ۱۰ نفر. گفتن کسی حذف نمیشه از همه مصاحبه میگیرن.

 59. سعید می‌گه:

  سلام برای من بیست و پنجم پیامک اومده از سنجش که بدلیل کاهش حدنصاب نمره برخی موسسات وضعیت علمی شما در آزمون تغییر کرده، بعد وه چک کردم پردیس شهید بهشتی زمین شناسی اقتصادی اضافه شده، حالا برای ثبت و ارسال مدارک چطوری باید اقدام کنم؟

  • مهسا می‌گه:

   سلام..سیستم گلستان بهشتی برو ثبت نام کن…
   جزوه کانسارهای ایران دانشگاه شهید بهشتی دو داری؟؟؟؟دوستان خواهشا هر کس این جزوه رو داره واسم ارسال کن…لطفااااااااا
   خواهشا از تجربیات مصاحبه هم بیاین بگید و اینکه چ سوالاتی میپرسن…

 60. مهسا/ می‌گه:

  سلام. دوستانی که مصاحبه زمین شناسی اقتصادی رفته اند به ویژه دانشگاه شهید بهشتی..لطفا در مورد روز مصاحبه و سوالاتی که پرسیده میشود توضیح دهید…چه سوالات علمی پرسیده میشود؟ از کدوم دروس زمین شناسی اقتصادی؟ ممنون میشوم اگر پاسخ دهید..

 61. نازنین می‌گه:

  دوستان اطلاع دارید هزینه پردیس خودگردان هر ترم چقدر هست ؟ با این اوضاع رشته زمین شناسی ارزش هزینه کردن داره ؟

 62. مریم می‌گه:

  کسی مصاحبه تهران زمین شناسی مهندسی رفته؟ چه جوری بوده؟

 63. زمین شناس می‌گه:

  سلام از بچه های اقتصادی کسی برای مصاحبه نرفته؟میشه بگید سوالا چطور بود ؟

 64. مریم می‌گه:

  تاریخ مصاحبه مدرس کی هست؟؟؟؟؟؟
  برای من عدم بررسی میزنه؟؟ کارت هم صادر نکرد

  • زمین شناس مهندس می‌گه:

   مریم خانم مریم خانم با سلام امروز است متاسفانه گفته کسانی می توانند شرکت کنند که در تائید مدارک انها نوشته اند مشروط پس شما نمی توانید در مصاحبه شرکت کنید گفته اولویت با کسانی است که اولویت اول انها تربیت مدرس بوده شما اولویت چندمتان بوده است با تشکر

   • زمین شناس مهندس می‌گه:

    ببخشیدظاهرا اشتباهی پیش ابمده فردا مصاحبه می باشد

    • مریم می‌گه:

     یعنی چی اشتباه پیش اومده؟؟؟ مگه مسخرشون هستیم؟؟؟ من امروز کامنت شما رو دیدم.
     حتی اگه دیروز هم میدیدم چه جوری بلیط گیر میاوردم برای تهران؟ اونم تو هفته نمایشگاه کتاب؟

     • زمین شناس مهندس می‌گه:

      بنده تماس گرفتم و دیروز هم رفتم مصاحبه حیف شد بایستی می امدید شما فکر کنم با توجه به اینکه دانشجوی مشهد هستید انشا… انجا موفق میشوید

    • کتی می‌گه:

     سلام، توو مصاحبه مدرس بیشتر چه مواردی رو مد نظر قرار داده بودن؟؟ شما چندتا مقاله داشتید و ترازتون چند شده بود؟

     • زمین شناس مهندس می‌گه:

      با سلام
      همه استادان زمین شناسی مهندسی بودند و عموما از تز و روش های بکار رفته سوال نمودند مدرک زبان خواستند و چند تا سئوال تخصصی بنده یک مقاله ای اس ای و دو بین المللی و چهار کنفرانس داخلی داشتم
      با تشکر

  • کتی می‌گه:

   به زمین شناس مهندس، مصاحبه مدرس به چه شکلی بود؟

 65. کتی می‌گه:

  سلام مهندسی دانشگاه اصفهان کیا قبول شدن؟

 66. پترولوژی می‌گه:

  سلام دوستان
  کسی می دونه برای سنگ شناسی آذرین دانشگاه بهشتی چه منبعی رو بخونم و همچنین ماگماتیسم ایران؟؟

 67. یکی می‌گه:

  سلام
  تو رو خدا یکی یکم کمکم کنه من دکترا ۹۵ شرکت کردم ولی رتبم پایین شد البته فقط امتحانی بود می خواستم بدونم روند آزمون دکترای ۹۶ چطوریه سوال ها باز از زمین فیزیکی یا تغییر میکنه

 68. nasim می‌گه:

  سلام، کسی دانشگاه شیراز ثبت نام کرده است؟ منظور از شناسه پرداخت کننده چیه؟ از کجا باید بگیریم؟

 69. مریم می‌گه:

  مهندسی مدرس تاریخ مصاحبه اش کی هست؟؟

 70. مهسا می‌گه:

  سلام..دوستانی که مصاحبه شهید بهشتی زمین شناسی اقتصادی پذیرفته شدید بر ای آزمون کتبی چه کتاب یا جروه ای برای کانسارهای آذرین و دگرگونی و رسوبی میخونید؟

 71. مهسا می‌گه:

  دوستان کسی پردیس شهید بهشتی قبول شده؟؟

  • فرمند می‌گه:

   سلام من همه جا رو قبول شدم چطور مگه؟

   • مهسا می‌گه:

    آزمون کتبی داره؟ به نظرتون با سه مقاله همایشی میتونم قبول بشم؟؟اصلا برای رشته زمین شناسی ارزش داره اینهمه هزینه کنم برم پردیس یا برای آزمون ۹۶ اماده بشم بهتره ب نظر شما؟.

    • فرمند می‌گه:

     من نمیخوام برم چون هزینه اش بالاست پارسال هم آورده بودم ولی صبر کردم دوباره خوندم اقتصادی شیراز که میخواستم رو قبول شدم حالا میتونم برم ولی کلا اونجا بتونی ثابت کنی که از پس پولش بر میای و مطمئن باشن وسطش ولش نمیکنید پذیرشتون میکنن. موفق باشید.

 72. فرمند می‌گه:

  سلام من شیراز دعوت شدم فقط امیدوارم با دوتا ISI و چهارتا علمی پژوهشی شیراز حق کشی نکنه و منو بپذیرد. تهران که دعوت نشدم.

 73. امین می‌گه:

  سلام
  کسی اینجا هسن زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان رو آورده باشه؟

 74. امید می‌گه:

  وااااااااای از دست اینا با این برنامه ریزی هاشون

 75. مهسا می‌گه:

  سلام دوستان…کسی میدونه شهریه پردیس شهید بهشتی چقدر در میاد؟ آزمون کتبی هم داره یا نه؟ با ۴تا مقاله همایشی میشه مصاحبه اش رو قبول شد؟

 76. زمین شناسی ههه می‌گه:

  خودمونو کشتیم ۴ ترمه دفاع کردیم و ۳ تا ISI نوشتیم و معدل ۱۸ اونوقت دعوت به مصاحبه نشدیم. خدایا شکرت.
  آزمون امسال عالی بود. سازمان سنجش سرتو بالا بگیر. هه

 77. Mammalian Paleontologist می‌گه:

  بچه ها روزانه دانشگاه کرمان گرایش چینه و فسیل کسی هست ؟

 78. Arezoo می‌گه:

  سلام من از خرداد میخوام شروع کنم واسه ی دکتری سال ۹۶ بخونم میشه لطفا بگید روال آزمون مثل کنکور ۹۵ یا اینکه باید دروس تخصصی رشته ی خودمو بخونم؟

 79. فرمند می‌گه:

  یکی میشه منو راهنمایی کنه؟ تراز دانشگاه تهران رو کجا زدن؟هر چی میگردم پیدا نمیکنم

 80. زمین شناسی 1 می‌گه:

  سلام
  بله خیلی بالا زده

 81. پترولوژیست می‌گه:

  ترازها رو دانشگاه تهران خیلی بالا اعلام کرده خداکنه بقیه دانشگاهها پایین تر اعلام کنن

 82. مریم می‌گه:

  من مهندسی هستم و رتبم ۴۰ هست.دانشگاه تهران نمیتونم برم مصاحبه ترازم پایین تره.خیلی عجیبه یعنی تمام اون ۳۹ نفر قبل من مهندسی بودن؟؟؟؟؟ که بعیده. باید مصاحبه که دعوت میشدم؟؟؟

  • امیدوار می‌گه:

   مریم خانم با سلام میشه ترازتون را بگید
   درضمن دانشگاه تهران در مهندسی روزانه یک نفر می خواهد که اگر ده برابر هم دعوت کرده باشد قطعا ده نفر در مهندسی جلوی شما بوده اند اما بنظر در دانشگاه هایی که تعداد بیشتری می خواهند شانس بیشتری دارید با تشکر

  • یه زمین شناس می‌گه:

   مریم جان
   یا شانس شما بوده یا شانس ما اقتصادیا که سوالها بیشتر به نفع زیست محیطی ، آب و مهندسی بود
   توکلت بخدا باشه
   ایشالا یه دانشگاه خوب دیگه

   • مریم می‌گه:

    سوالات به نفع مهندسی که نبود مطمنا.مساله اینجاست اصلا اونها به گرایش نگاه نکردن.ممکنه هیچ مهندسی هم تو اون ۳۹ تا نبودن یا حیتی اگه بودن تهران رو انتخاب نکردن

 83. فرمند می‌گه:

  سلام با رتبه ۱۱۰ دو تا ISI و چهارتا علمی پژوهشی به تهران و شیراز امیدی هست واسه زمین شناسی اقتصادی؟ خیلی اعصابم به هم ریخته من فقط همین دوتا شهر رو میتونم برم.نمیدونم رتبه من دعوت به مصاحبه میشه یا نه؟ تور رو خدا اگر کسی در جریان هست به منم بگه.

  • امیدوار می‌گه:

   با سلام
   اقای فرمند
   مجموع روزانه ای که دانشگاه ها در علوم زمین دانشجو می پذیرند حدودا ۱۲۰ نفر است قطعا شما در لیست قبولی روزانه ها هستید اگر رتبه خودتان را هم تقسیم بر تعداد هشت گرایش بکنید می شود حدودا۱۴ یعنی بطور متوسط می توان گفت هر رشته ۱۴ نفر جلوی شما هستند در شرایط عادی باید دعوت شوید مگر انکه حداقل بیش از۵۰ نفر از افرادی که جلوی شما هستند زمین شناسی اقتصادی باشند که بعیداست انشاا… موفق باشید

 84. گلسنگ می‌گه:

  سلام دوستان
  ازمون دکتری در ابان سال ۹۵ برگزار میشه؟اگر ازمون برگزار میشه کسی اطلاعی از منابع در این ازمون دارد؟

 85. لیلا می‌گه:

  سلام کسی می دونه تراز نفر اول چند بوده؟؟؟

 86. م.الف می‌گه:

  بچه ها تا حالا کدوم دانشگاهها آزمون کتبی خواستن و سرفصل معرفی کردن؟

 87. آریا می‌گه:

  دوند پذیرش به این صورته که شما با توجه به اینکه مجاز شدید و نمره ترازتون و از همه مهمتر رشته مورد علاقتون انتخاب رشته میکنید. در نهایت تا پایان هفته اول اردیبهشت دانشگاه ها اعلام میکنند که کسانی که نمره ترازشون از یه حد مشخصی بیشتره میتونن بیان برای مصاحبه و بعد هم شما مدارکی که لازمه (برای هر دانشگاه میتونه متفاوت باشه) رو با خودتون میبرید و انشالله قبول میشید

 88. آریا می‌گه:

  رتبه: ۱۸۸ از بین ۱۴۰۳ دواطلب
  تراز کل: ۴۲۶۵

  درصد ها:
  زبان: ۱۳/۳۳
  استعداد تحصیلی: ۴۲/۲۲
  دروس تخصصی: ۲۹/۹۶

  گرایش چینه و فسیل مشهد و کرمان رو تنها انتخاب کردم

  دوستان نتایج و رتبه خودتون رو بزارید و بگید چه گرایش هایی رو انتخاب کردید

 89. مریم می‌گه:

  انگار این جریان اعتبار دوساله و حتی دو بار ازمون در سال کنسل هست ما شدیم مسخره

  • Geology می‌گه:

   بله با تصویب طرح سنجش و پذیرش و تاییدش در شورای نگهبان از سال آینده روال مثل سالهای قبل خواهد شد و فقط در اسفند اونم از دروس تخصصی آزمون داریم

 90. دانش جو می‌گه:

  میشه کلا روند رو یه بار بگین واضح از انتخاب تا پذیرش چجوری بزنیم اولویت رو اگر دعوت شدیم حتما باید بریم میتوان سال بعد رفت

 91. شیرین می‌گه:

  پس نفت چی؟

 92. زمین می‌گه:

  سلام دوستان
  هزینه هر ترم شبانه چقدره؟

 93. آنا می‌گه:

  متشکرم .برای همتون آرزوی موفقیت دارم

درج نظر