مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم زمین

2201

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – دیرینه‌شناسی و چینه‌شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (میکروفسیل (فرامینیفرها و غیر فرامینیفرها) – چینه‌شناسی (زیست چینه و سنگ چینه))

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته چینه و فسیل شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چینه و فسیل شناسی

2202

‌رشته و گرایش

زمین‌شناسی نفت

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی نفت) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌شناسی نفت پیشرفته – سنگ رسوبی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی نفت

2203

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی و رسوب‌شناسی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – سنگ‌شناسی رسوبی) و کارشناسی ارشد شامل (سنگ رسوبی (کربناته و غیرکربناته) – رسوب‌شناسی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته رسوب شناسی

2204

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی آب‌شناسی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – آب زمین‌شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (هیدروژئولوژی پیشرفته – هیدرولیک آب‌های زیرزمینی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب شناسی

2205

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی زمین‌شناسی مهندسی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی مهندسی) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌شناسی مهندسی پیشرفته – مکانیک خاک و سنگ)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی مهندسی

2206

‌رشته و گرایش

زمین‌شناسی زیست‌محیطی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی زیست‌محیطی) و کارشناسی ارشد شامل (زمین شیمی زیست‌محیطی – زمین‌شناسی پزشکی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست محیطی

2208

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی پترولوژی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – سنگ‌شناسی (آذرین و دگرگونی)) و کارشناسی ارشد شامل (پترولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی- ژئوکروئولوژی(

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته پترولوژی

2209

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی اقتصادی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی اقتصادی) و کارشناسی ارشد شامل (کانسارها (آذرین، دگرگونی، رسوبی) – اکتشافات زمین شیمیایی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی اقتصادی

2210

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی تکتونیک

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی ساختاری) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌ساخت پیشرفته – ژئوتکتونیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکتونیک

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۶۸۶)

 1. مهندسی می‌گه:

  مهندسی کسی نیست؟

 2. علی می‌گه:

  سلام
  بچه ها اینجا کسی هست که دفترچه دروس عمومیش همون باشه که سنجش بیرون داده یعنی C??

 3. +++ به دوستان پترولوژیست می‌گه:

  سلام.من میخام از اردیبهشت ایشالا شروع به خوندن کنم،از دوستان میخام که کتابهایکه برای ازمون خوندن معرفی کنن ؟؟
  با تشکرررر

 4. reza می‌گه:

  با میانگین ۴۵ درصد بنظرتون رتبه ام چطور میشه؟

 5. ساناز می‌گه:

  سلام
  بچه ها اینکه میگن برا محاسبه درصد دروس عمومی ۱ با ۳ و ۲ با ۴ هست یعنی اگه مثلا ما گزینه ۳ رو زده باشیم الان تو کلید باید ۱ باشه؟؟؟؟

 6. ؟؟؟ می‌گه:

  بر و بچه های گرایش چینه و فسیل کجایند؟ بیایند درصدهاشون بزارن کاکوهای شیرازی و مشهدی ها و کرمانی ها

 7. ..... می‌گه:

  سلام دوستان . با تخصصی ۲۸ درصد .استعداد ۱۵ درصد .زبان ۳ درصد مجاز میشیم ؟ رتبه حدودا چند میشه ؟ باتشکر گرایش پترولوژی

 8. رز به دانا می‌گه:

  سلام.من امسال اولین بار ازمون دادم..به نظر شما با ۲۱%تخصصی و ۱۸%استعداد و زبان هم سفید گذاشتم ، چه رتبه ای میارم ؟؟؟ با تشکر
  گرایشم پترولوژی

 9. مریم می‌گه:

  سلام
  من درصدام اینجوری شده بنظرتون رتبه م چن میشه؟
  تخصصی ۵۵
  زبان ۳۰
  استعداد ۳۰
  رشته تکتونیک

 10. عرفان می‌گه:

  سلام دوستان میگم دفترچه های سوالات عمومی چند نوع بودن فکر کنم مال من F بود چه فرقی با C داره؟؟؟

 11. فسیل شناس می‌گه:

  سلام بنده سال ۹۱ با ۳۸ درصد تخصصی ۲ درصد زبان و ۱۶ درصد استعداد رتبه ۲۲ شدم سال ۹۲ با ۲۸ درصد تخصصی ۳۳ درصد زبان و ۱۰ درصد استعداد رتبه ۴۴ شدم حالا با این درصدها به نظر رفقا چه رتبه ای میارم تخصصی ۵۵ زبان ۲ استعداد ۶ با معدل ۱۸/۴۱ واسه چینه شناسی و فسیل شناسی

  • متین می‌گه:

   شما چه منابعی رو خوندید

   چینه شناسی؟
   غیر فرام

   چی خوندید؟

   لطفا بگید

   • فسیل شناس می‌گه:

    چینه شناسی دانشگاه اصفهان پیام نور جزوه دکتر هاشمی دانشگاه تربیت معلم تهران کتاب دکتر امینی دانشگاه تهران و … غیرفرام کتاب دکتر خسروتهرانی

    • متین می‌گه:

     چینه شناسی دانشگاه اصفهان همون اصول چینه نگاری( دانشگاه اصفهان)

     کتاب دکتر امینی هم میشناسم

     برای فرام کتاب دانشگاه اصفهان کافیه؟ یا شما کتاب های دیگه ای هم خوندید؟؟

     ایران رو از چه منبعی خوندید؟؟

     خیلی ممنونم که جواب دادید

   • متین می‌گه:

    من فرام رو از کتاب دانشگاه اصفهان خوندم
    چینه هم از اصول
    غیر فرام رو از خسرو تهرانی

    ولی ماکرو فسیل نخوندم

    تخصصی رو حدود ٣٠ زدم
    زبان ١۵
    استعداد ١٠

    مننونم جواب دادید

    واقعا سخته خوندن ایران اونم چهار باررر از کتاب دکتر اقا نباتی

    ان شالله امسال قبول شید

    معلومه خیلی زحمت کشید

    من سر جلسه اصلا تمرکز نداشتم
    شش سوال رو نخونده رد ردم وقتی سوال ها رو سایت امد خواندم بلد بودم

    ممنون از منابعی که گفتید

    خیلی ممنونم

  • به فسیل شناس می‌گه:

   با تبریک به شما
   اگه زبان و استعداد هر کدوم ۲۵ درصد زده بودید رتبه ۱ می شدید
   اما الان ۵-۱۰

 12. محمدرضا. مهندسی می‌گه:

  سلام
  من میانگین درصدم شد ۴۳ درصد
  ۴ تا مقاله کنفرانسی دارم
  ۱ علمی-پزوهشی در دست داوری
  مدرک زبان MSRT68
  معدل ارشد ۱۸٫۱۴
  ی کتال ترجمه شده
  ی کتابم دار الان ترجمه میکنم
  دو تا مقاله ISI هم دارم، البته ژورنال های خیلی معتبر نیستند و Impact factor پایین دارن
  با این حال پارسال قبول نشدم، امیدوارم امسال کمتر سلیقه اعمال بشه و به حقم برسم

 13. لیلا می‌گه:

  سلام دوستان از بچه های سنگ رسوبی کسی هست اینجا؟؟

 14. فرهام به دانا می‌گه:

  سلام..لطف می کنید بگید برای زبان چه منابعی خوندید..با تشکر

 15. آنی می‌گه:

  سلام
  تخصصی ۴۸%
  استعداد ۳۱%
  زبان ۱۶%
  رشته اقتصادی معدل ۱۷٫۷۲
  به نظرتون رتبه ام چند میشه
  از بس همه درصد بالا گفتن ترس برم داشته
  میترسم رتبه ام خوب نشه.

 16. به سرباز می‌گه:

  سلام
  درصداتون چند؟
  چه گرایشی؟
  منم سرباز بودم
  هیچ مشکلی پیش نمیاد
  وقتی دیدی رتبه و مصاحبه ات خوب شده، برو پلیس +۱۰ تعویق بزن، بعدشم که میری دانشگاه ثبت نام میکنی و خود به خود خدمتت میره برای دکتری

  • سرباز می‌گه:

   پترولوژی
   تخصصی ۶٧.٧
   استعداد ۴٣.٣
   زبان ۵٠.٣
   اعزامم تیر ٩۶ بود اما تونستم تعویق بزنم به اول شهریور ٩۶
   فقط حدود ١٠ روز با فرایند ثبت نام تداخل پیدا میکنه
   به هیچ وجه هم برای ماه های بعدتر تعویق بهم ندادن

 17. سرباز می‌گه:

  سلام دوستان، من درصدم عالی بود حتما برای مصاحبه دعوت میشم اما اول شهریور ٩۶ برای سربازی اعزام هستم، درحالیکه جواب نهایی دکتری بعد اول شهریور میاد!!! بنظرتون اگه قبول نهایی شدم، برای جلوگیری از این تداخل و فرایند ثبت نام چند روز سربازی غیبت داشته باشم، دانشگاه مشکلی پیش میاد؟ لطفا راهنمایی کنید چیکار باید بکنم؟ دارم دیوونه میشم☹️

  • نوشین می‌گه:

   سلام.بهتون تبریک میگم بخاطر درصدهای خوبتون توی ازمون..متاسفانه من با اینکه شش ماه تمام درس خوندم ولی ازمون خراب کردم… لطف می کنید منابعی که برای دروس تخصصی خوندید بهم معرفی کنید..؟؟ با تشکر
   ایشالا که خداوند کمکم کنه و بتونم سال اینده نتیجه بهتری بگیرم..

  • mohi mhj می‌گه:

   من دیدم تیر ماه زنگ زدن به طرف بیا تعهد بده قبول شدی….از دانشگاه تهران

   مدرکش هم موجوده در همین سایت

 18. دریایی می‌گه:

  سلام به نظر شما با درصد بالای ۵۰ تخصصی و استعداد و زبان در حد ۵ درصد برای گرایش چینه شناسی امکان قبولی در دانشگاههای تهران هست؟ خواهشا اگه کسی میتونه جواب بده ممنون

 19. ندا می‌گه:

  سلام
  از دوستان مهندسی به جز اونایی که نظر دادن و درصداشون رو گفتن، میشه بقیه دوستان هم بیان درصدا رو بگن که حد و حدود درصدا مشخص بشه؟
  ممنون

 20. زهرا می‌گه:

  سلام به همگی خوبین؟امیدوارم همه موفق بشیم و دعوت به مصاحبه بشیم.کسی زیست محیطی هست؟درصدای من تخصصی۳۰و زبان ۱۵هستش.بنظرتون دعوت میشم؟

 21. دانا می‌گه:

  به ترتیب میانگین درصد دوستانی که در اینجا درصداشون رو گذاشتن میذارم، توجه کنید که این میانگین درصد ملاک تراز شماست نه دروس تخصصی یا عمومی، مجموع همه تقسیم بر کل نشان دهنده تراز شماست:
  نازنین. مهندسی۴۲٫۶
  رتبه ۱: ۴۱٫۱۱
  پترولوژیست:۴۰٫۳۳
  …: ۳۷٫۶۳
  علی. مهندسی:۲۸٫۳
  پری: ۲۰٫۶۶
  ++++ به دوستان پترواوژیست: ۱۹٫۶۶

  • رتبه ١ می‌گه:

   خیلی ممنون که اینکار مقایسه ای رو انجام دادید اما من متوجه نشدم
   خواهشا بیشتر توضیح بدید یا به بیانی دیگر
   ممنون

   • دانا می‌گه:

    اصلا قصد مقایسه نداشتم فقط میانگین درصدها رو گذاشتم، چون گرایش ها متفاوت و هر کس رو در گرایش خودش میسنجند.
    هدف از این کار این بود که میانگین درصد خودتون رو با میانگین درصد نفرات برتر سال های گذشته مقایسه کنید تا حدود رتبه شما مشخض شود.
    مثلا اگه کسی رتبه ۱ شده و تخصصی ۶۰ زده و مثلا زبان ۱۰ و استعداد ۰، میانگینش میشه ۴۱٫۶
    پس کسی که تخصصی امسال کمتر زده ولی با کمک عمومی ها میانگینش رو به میانگین نفر اول رسونده پس امسال هم میتونه جزو نفرات اول تا سوم بشه

 22. رتبه 1 می‌گه:

  من به کلید سه سوال ۵۵، ۶۷ و ۷۱ پترولوژی با ذکر دلیل و منبع اعتراض زدم
  دوستان لطفا کلیدهای مشکوک رو بررسی کنید و در صورت مغایرت اعتراض کنید
  البته با یسری سوالات زبان هم مشکل داشتم اما اونو میسپارم به کسایی که زبانشون بهتره
  با تشکر

  • نازنین.مهندسی می‌گه:

   ببخشید برای هر سوال یک بار وارد صفحه اعتراض شدید یا هر سه تا اعتراض رو یکجا زدید
   آخه نوشته شده:
   این درخواست تنها یکبار به ازای هر سوال برای شما فعال و قابل ارسال می باشد. لطفا در ارسال اطلاعات دقت فرمایید و درنظر داشته باشید که پس از ارسال امکان اصلاح درخواست یا حذف درخواست وجود ندارد

  • ... می‌گه:

   به نظرتون تاثیری هم داره اعتراض؟
   رتبه با درصد ۵۰٫۶اختصاصی و ۱۳٫۶ استعداد و ۱۰ زبان در چه حدوده؟

   • نازنین.مهندسی می‌گه:

    چه گرایشی؟

   • دانا می‌گه:

    دوستان با توجه به اطلاعات موثق:
    تراز شما به این نحو بدست میاد که درصد تخخصی ضربدر ۴، عمومی ها ضربدر ۱ و بعد کلش تقسیم بر ۶
    حالا هر کس بالاترین میانگین رو داشته باشه ترازش میشه ۸۰۰۰ بقیه نسبت به این نفر اول ترازشون میاد پایین تا نفر آخر
    بنابراین اگه کسی تخصصی کم زده ولی عمومی بالا زده میتونه جبران کنه

   • رتبه ١ می‌گه:

    شاید تاثیر مثبتی نداشته باشه اما در صورت تایید، گزینه های غلطتون حذف میشه
    و سازمان در صورتی که قانع بشن، تغییرات را اعمال میکنن، و برای آزمون کارشناسی ارشد هم من یکی از سوالات رو تونستم حذف کنم
    فقط اعتراضا با ذکر منبع باشه، بی دلیل بررسی نمیشه

  • دانا می‌گه:

   زبان با چه سوالاتی مشکل دارید
   بفرمایید بنده زبان رو ۱۰۰ زدم

   • رتبه ١ می‌گه:

    آفرین به شما که ١٠٠ زدید
    من سوالات زبانو بررسی نکردم و چون تعداد غلطام بیش از حالت انتظار بود احتمال دادم که شاید کلید اون هم مشکلی داشته باشه
    اما با توجه به این که شما ١٠٠ زدید گویا کلید درست است
    البته من برای زبان اعتراضی نزدم و چون نخونده بودمش گفتم بهتره که دوستان دیگه زحمتشو بکشن
    بازم ممنون

    • دانا می‌گه:

     خواهش میکنم
     پاسخنامه ارائه شده از سازمان سنجش برای سوالات زبان کاملا صحیح
     تعداد غلط بیش از حد انتظار شما ممکن ناشی از این باشی که کلیدی که شما سر جلسه نوشتید با سنجش متفاوت
     دقت کنید که گزینه ۱ شما، گزینه ۳
     گزینه ۲ شما ، گزینه ۴ سنجش محسوب میشه
     با این روال حساب کنید درصد دقیق خودتون رو بدست بیارید
     موفق باشید

   • رتبه ١ می‌گه:

    شما چه گرایشی هستید؟

 23. علی. مهندسی..(نازنین مهندسی) می‌گه:

  بچهای مهندسی لطفا درصدهاتونو بنویسید ببینیم وضع چطوره

 24. علی. مهندسی..(نازنین مهندسی) می‌گه:

  نازنین خانم درصد های شما چطور بود؟؟؟

  • نازنین. مهندسی می‌گه:

   علی آقا جواب سوالای ۴۷ و ۴۳ چی؟؟ اونا رو چک کردید؟
   برای سوالی که گفتید منفی میشه، توو کتاب خانلری عین جمله کتاب نوشته شده که نزدیک صفر و یا منفی کتاب رو نگاه کردید؟

   • نازنین. مهندسی می‌گه:

    برای سوال مربوط به RQD و لوژان هم بله حرفتون درست توو جزوه مدرس نوشته برای آهکی و کارستی و اسلیتی ارتباط مستقیم دارد به جز اینها رابطه معکوس
    اما رفرنس معتبر یا کتابی پیدا نکردم که برای اعتراض بزنم

   • علی. مهندسی..(نازنین مهندسی) می‌گه:

    کتاب خانلری ی ذره گنک توضیح داده ب هیچ وجه امکان نداره ک میزان شاخص روانی صفر باشه چون. خاک تحکیم یافته رطوبتش حداقله و از حد روانی کمتر. برا سوال ۴۳ هم اینو در نظر داشته باشید ک نفوذپزیری رو بر حسب سانتی متر ارائه داده ک باید تبدیل واحد میکردین در این صورت جواب همون گزینه اول به دست می اومد

    • نازنین.مهندسی می‌گه:

     علی آقا خانلری به کنار
     کتاب شاپور طاحونی صفحه ۶۳ هم دقیقا گفته نزدیک صفر یا منفی می باشد
     آخ آره ۴۳ رو عجله کردم زدم ای وای
     برای RQD و لوژان چکار کنیم؟؟؟ رفرنس باید معرفی کنیم نمیشه جزوه رو بگیم
     شما رفرنسی پیدا نکردید؟

     • علی. مهندسی..(نازنین مهندسی) می‌گه:

      باور کنید کلا نا امید شدم اصلا رمقی برام نمونده برا اعتراض و این چیزا من اگه منفی نمیزدم درصدم بالای پنجا بود حالم بد جور گرفته. ببینید خانم مهندس سوالات کنکور بین درست و درستر جواب رو باید انتخاب کنید. وقتی میگه نزدیک به صفر همون اشاره به منفی داره یعنی کمتر از صفرِ. میبخشید میشه بگید برا زبان چی خوندید شاید سال بعد باز شرکت کردم

  • نازنین.مهندسی می‌گه:

   زبان ۶۸%
   استعداد ۴۴%
   تخصصی ۳۶%
   معدلم :۱۸٫۱۵

   تخصصی واقعا بی دقتی کردم حیف شد خیلی ناراحتم، خیلی :-(

   • زمین شناسی گرایش مهندسی می‌گه:

    دوستان مهندسی مگه توو کتاب مکانیک خاک گفته نشده که صعود موئینه باعث افزایش تنش موثر خاک میشه!!! خوب این یعن یافزایش مقاومت درست؟؟؟

    • علی. مهندسی. می‌گه:

     صعود موینه باعث تنش منفی میشه که تنش موثر رو کاهش میده زمانی که جریان اب به سمت پاین باشه تنش موثر افزایش پیدا میکته

     • نازنین.مهندسی می‌گه:

      نه همین الانم رتبتون نسبتا خوب میشه، شاید حدود ۲۰ بشید
      تازه بستگی به بقیه هم داره
      من زبان کلا یه جورایی مدام میخونم رمان گرفته تا کتاب های تخصصی خودمون
      ولی برای لغات دکتری مهمترین کتاب ۱۱۰۰ من امسال همه لغات رو درست جواب دادم، اگه ۱۱۰۰ رو کامل بخونید به راحتی به سوالات لغت جواب می دید
      برای گرامر هم کتاب بارونز رو باید بخونید
      البته استاد نیک پور شنیدم کلاس های گرامرشون فوق العاده است اون رو هم میتونید شرکت کنید
      توو گوگل جستجو کنید معروفه

 25. 1... می‌گه:

  سلام . دوستان لطفا به من بگید ۲۵ سوال صحیح تخصصی میشه چند درصد ؟؟؟ اگه هر سوال صحیح ۳ امتیاز داره پس باید ۲۵ سوال میشه ۷۵ درصد درسته ؟؟

 26. 1... می‌گه:

  سلام . دوستان لطفا به من بگید ۲۵ سوال صحیح تخصصی میشه چند درصد ؟؟؟ اگه هر سوال صحیح ۳ امتیاز داره پس باید ۲۵ سوال بشه ۷۵ درصد درسته ؟؟

 27. نکته مهم می‌گه:

  سلام دوستانی که دفترچه عمومیشون با اینی که سنجش ارائه کرده فرق داشته به این نکته توجه کنن که
  اگه سنجش گزینه ۱ رو اعلام کرده برای شما میشه گزینه سه
  و گزینه ۲ برای شما میشه گزینه ۴
  حالا راحت درصداتون رو حساب کنید

 28. کتی می‌گه:

  سلام دوستان به نظرتون سطح سوالات استعداد تحصیلی و زبان نسبت به سال های گذشته چطور بود؟
  آسون تر بود؟ در همون حد بود؟ سخت تر بود؟
  به نظرتون میانگین درصد رشته ما توو زبان و استعداد چند؟

 29. ...به رتبه 1 می‌گه:

  رتبه ۱ کدوم دانشگاه تحصیل کردید؟ معدل موثر رو می دونید چطور محاسبه می کنند؟

 30. کمک می‌گه:

  سلام.من از ۳۸ سوال که از تخصصی ها زدم..۱۳ تا اشتباه دارم و ۲۵ صحیح میشه بهم بگید تخصصی هام میشه چند درصد؟؟؟ با تشکر

 31. نگران می‌گه:

  زبان ۶۰%
  استعداد ۴۳%
  تخصصی ۴۲%
  گرایشم مهندسی
  امیدوارم بین ۱۵-۲۰ بشم
  ولی خیلی استرس دارم
  همه اش میگم همه بالاتر زدن
  اصلا داغونم

 32. اسمان به رتبه یک می‌گه:

  سلام…اول از همه براتون تک رقمی شدن ارزو می کنم.ایشالا که موفق بشید…و اینکه من خواستم کتاب گیل رو تهیه کنم لطف میکنید نام دقیق کتاب و نویسنده و انتشاراتش بهم کامل بگیدو برای دگرگون چه منبعی خوندید؟؟با تشکر

  • رتبه ١ می‌گه:

   سلام، خیلی ممنون/ کتاب آذرین گیل به زبان لاتین هست
   igneous rocks and processes / Robin Gill / wiley blackwell published 2010
   البته اخیرا شنیدم که این کتاب ترجمه شده اما مترجمشو یادم نیست
   برای دگرگونی هم، دگرگونی دکتر درویش زاده و پترولوژی سنگهای دگرگونی میاشیرو ترجمه ولی زاده

 33. ++++ به دوستان پترواوژیست لطفا جواب سوالمو بدید می‌گه:

  سلام با۲۵%تخصصی و ۱۸% استعداد و زبان سفید گذاشتم…امکانش هست رتبه زیر چها بیلرم و دعوت بشم به مصاحبه؟؟؟ممنون ازپاسخگوییتون

 34. علی. مهندسی می‌گه:

  سلام بچها با این درصد ها رتبه حدودا چقد میشه
  تخصصی۳۴درصد
  استعداد۲۴ درصد
  زبان ۱۰ درصد

  • نازنین.مهندسی می‌گه:

   سلام بالاخره یه مهندسی اومد اینجا
   درصدای شما شبیه درصدای دو سال پیش من من اون موقع شدم ۲۰
   علی آقا لطفا ی چک بکنید ببینید جواب این سوالات فک کنم اشتباه زده باشن
   سوال۴۳،۴۷،۵۵،۷۹
   ۴۳ با استفاده از فرمول Q=kh*Nf/Nd میشه گزینه ۲
   ۴۷ اول e رو به دست میاریم میشه ۰٫۴۴ و بعد گامای d میشه ۱٫۸۲ که به اشتباه زدن گزینه ۲
   ۵۵: صفحه ۴۲ کتاب خانلری گفته نزدیک صفر و یا منفی می شود یعنی گزینه ۳ و ۴ درست هستند
   ۷۹: برای خاک های رسی از آزمایش UU استفاده میشه ولی اینجا گزینه CD رو به عنوان گزینه صحیح معرفی کردن
   علی آقا لطفا برریس کنید اگه موافقید تا همگی اعتراض بزنیم
   ممنونم، منتظر جوابتونم

   • علی. مهندسی می‌گه:

    سلام برا جواب اخرتون همون گزینهCD درسته چون تو متن سوالا اشاره شده ک بارگذاری ی صورت ارام انجام گرفته ک باحث تحکیم و زهکشی ب مرور میشه. من سوالی ک برام جالب بود بحث ارتباط میزان RQD و میزان لوژون بود ک تو جزوه مدرس و مشهد هر دوتا اشاره کرده بودن برای مناطق کارستیک و اهکی نسبت مستقیم دارن

   • علی. مهندسی می‌گه:

    برا منفی یا صفر بودن هم منفی میشه چون در خاک تحکیم یافته همیشه میزان رطوبت ب خاطر عپل تحکیم کاهش پیدا کرده و از میزان حد روانی کمتره اینو تصور کنید و تو فرمول شاخص روانی قرار بدید مشخص میشه ک منفی جواب صحیحه. من امسال جواب منفی نابودم کرد ۴۷ سوالم درست بود جواباش اشتبا کردم خیلی هارو شک داشتم جواب دادم منفی شد

  • آنا می‌گه:

   سلام ببخشید شما تخصصی رو چطور حساب کردید؟ .ایران ،سنگ شناسی ، پترولوژی و ژئوکرونولوژی رو با هم جمع زدید ؟؟ یا هر درسی حدودا این درصد میشه ؟

 35. پری می‌گه:

  تخصصی ۲۰ استعداد۲۴ زبان۲۰
  مجاز میشم به نظرتون؟؟؟ اقتصادیم

 36. آنا می‌گه:

  دوستان پترولوژی لطفا بگید که کلید سوالات ۱۹ و ۲۷ و۲۸و۵۵و۷۵ و ۷۷ درست هستن ؟؟؟

 37. استعداد تحصیلی می‌گه:

  دوستان لطفا اگه کسی میدونی راهنماییم کنه
  با این دفترچه ای که سنجش داده، جواب سوال ۱۳۰ شده ۲
  کسی میدونی توو اون یکی دفترچه گزینه صحیح می شد کدوم گزینه؟؟؟
  آخه من نوشتم آوردم که زدم گزینه ۴ اما حالا دقیق یادم نیس گزینه چهار چی بوده

 38. مینو می‌گه:

  منتظر نظر دوستان هستم

 39. مینو می‌گه:

  سلام به همگی دوستان با این درصدها برای گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی امیدی هست؟ خواهشا بچه های فسیل شناس کامت بذارن ممنون تخصصی ۵۵ زبان ۳ استعداد ۶

 40. مینو می‌گه:

  سلام به همگی دوستان با این درصدها برای گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی امیدی هست؟ خوهشا بچه های فسیل شناس کامت بذارن ممنون تخصصی ۵۵ زبان ۳ استعداد ۶

 41. رتبه ١ می‌گه:

  دوستان پترولوژی کسی با کلید سوال ۶١ ، ۶٧ و ٧١ موافقه؟
  لطفا اگر موافق یا مخالفید بگید چون منم میخوام به این سه سوال اعتراض بزنم
  ؟؟

 42. پترولوژیست می‌گه:

  سوال ۷۳
  گرانیت ساب سولووس گزینه ۴ باید صحیح باشه
  یعنی فشار کم و پرتیت و آنتی پرتیت
  ولی کلید گزینه فشار بخار زیاد و فلدسپار رو داده

 43. زمین شناسی گرایش مهندسی می‌گه:

  حداقل ۳ تا از سوالات تخصصی غلط من ک با ذکر منابع میخوام اعتراض بزنم
  لطفا شما هم اگه اشتباه در گرایشتون هست اعتراض بزنید

 44. پترولوژیست می‌گه:

  کسی از کارنامه رتبه ۱ تا ۱۰ سال ۹۳ خبر داره؟

 45. ... می‌گه:

  تاثیر ۲۰ درصدی معدل تراز شده یعنی چی؟؟؟؟؟

 46. آنا می‌گه:

  سلام دوستان با آرزوی موفقیت برای همه شما . یه سوال : با ۲۵ درصد تخصصی و ۱۲ درصد استعداد و ۳ درصد زبان شانس قبولی دارم ؟

 47. رتبه ١ می‌گه:

  تخصصی ۵۰٫۳
  استعداد ۳۴٫۴
  زبان ۱۱٫۱
  بنظرم جواب بعضی سوالات غلطه
  نمیدونم شاید هم درست باشه اما جور درنمیاد

 48. رتبه ١ می‌گه:

  تخصصی ۵۰٫۳
  استعداد ۳۴٫۴
  زبان ۱۱٫۱
  بنظرم جواب بعضی سوالات غلطه
  نمیدونم شاید هم دست باشه اما جور درنمیاد

 49. پترولوژیست می‌گه:

  تخصصی ۴۶
  زبان۳۳
  استعداد۲۵

 50. مهندسی می‌گه:

  سلام
  من تخصصی رو خراب کردم
  دوستان کسی میدونه با این شرایط حدود رتبه ام چند میشه؟
  تخصصی:۳۶%
  زبان: ۶۰%
  استعداد تحصیلی:۴۰%
  معدل: ۱۸٫۲۰

 51. عجیب می‌گه:

  خیلی عجیبه
  امسال همه درصدا بالاست! مخصوصا زباااااان
  تا جایی که یادمه زبان یا کسی نمیزد یا نهایتا ۳۰ %
  امسال همه از بالای ۵۰ حرف میزنند

 52. حاجی‌مشهدی می‌گه:

  سوالات گرایش چینه و فسیل چطور بود دوستان؟ اگه کسی هست بگه چندتا به نظرش درست زذه ممنون میشم

 53. پترولوژیست می‌گه:

  جناب رتبه ۱ لطف میکنی درصدی که خودت محاسبه کردی بذاری
  یه مقایسه ای داشته باشیم

 54. نازنین می‌گه:

  سلام
  بچه ها به نظرتون سطح زبان در چ حدی بود؟
  ۲۷% واسه زمین شنایس چطوره؟
  ممنون میشم جواب بدید

 55. ptrologist.mehrnaz می‌گه:

  سلام بچها خسته نباشین ایشلا همتون به رتبه ای کهآرزو شو رو دارین برسین یه سوال کلید آزمون کی میاد

 56. پترولوژیست می‌گه:

  کانه زایی مس سرچشمه در زمان ائوسن میانی

 57. ایران می‌گه:

  سلام کسی هست جواب سوالای ایران رو بلد باشه؟؟
  کانه زایی مس سرچشمه در چه زمانی؟
  قدیمی ترین گرانیت زایی در بینالود؟

 58. آنی می‌گه:

  به نظرم سطح سوالات از سال های پیش پایینتر بود چون رتبه های یک این درصد هایی که اینجا نوشتیم رو میآوردن

 59. مهندسی می‌گه:

  زبان ۶۵%
  تخصصی ۴۷%
  استعداد ۲۵%
  کسی میتونه بگه حدودا چند میشم؟؟

 60. رتبه ١ می‌گه:

  بی صبرانه منتظر کلید سوالات هستم
  خدایا ممنون که هوامو داشتی
  بچه ها فقط امیدتون به خدا باشه، معجزه میکنه

 61. ......!!! می‌گه:

  من فقط از دانشگاه لرستان باخبرم..که چهار نفر پذیرش داره

 62. اسمان می‌گه:

  سلام..به نظر من سوالات پترو متوسط روبه سخت بودن…منکه فقط تونستم چهل تا تخصصی درست بزنم.که مطمئن بودم درستن…استعداد هم در حد هفت تا زدم.زبانم صفر….که با این شرایط مطمئنم قبول نمیشم… ایشالا بقیه دوستان موفق بشن..منم باید از اردیبهشت دوباره شروع کنم به خوندن چون هدفم قبولی در دانشگاه تبریز هست

  • رتبه ١ می‌گه:

   اینقدر سریع ناامید نشو
   رتبه و تراز که فقط به درصدهایی که زدی نیست، عملکرد سایر رقبا هم خیلی مهمه، بنظرم ۴٠ گزینه صحیح تخصصی بد نیست، خوبه
   فقط رتبه زیر ١٠ ها باهم خیلی اختلاف دارن و معمولا بقیه رتبه ها بهم نزدیک هستن، نگران نباش، پناه بر خدا
   من از عملکرد خودم راضی بودم، تخصصی ها متوسط به بالا بود اما تسلط داشتم روشون، استعداد نسبت به سال قبل سختر ( مخصوصا ١۵ تای دوم) اما زبان نسبت به سال قبل بهتر بود، امیدوارم تهران قبول بشم

   • اسمان می‌گه:

    ممنون از راهنمایی و انگیزه ایکه بهم دادید…ولی من هدفم دانشگاه تبریز..که برای رسیدن بهش باید رتبه خوبی بیارم…ایشالا سال دیگه به هدفم برسم…و برای شما هم دعا می کنم..انشاالله که به انچه می خواید برسید

   • ,,,, می‌گه:

    سلام.ایشالا که تک رقمی بشید..لطف می کنید منابعی رو که برای سنگ اذرین خوندید رو بگید… اخه من امسال میدلموست و معین وریری خوندم..که برای قسمت پترولوژی ازمون نتونستم سوالاتش بزنم..اگر جزوه مربوط به کدوم اساتید خوندید ؟ممنون میشم راهنماییم کنید

 63. متین می‌گه:

  سلام دوستان

  سطح سوالات تخصصی چینه شناسی و فسیل شناسی به نظرتون چطور بود؟!

 64. آنی می‌گه:

  من رشته اقتصادی هستم ۷۰ تا تخصصی زدم ۱۳ استعداد ۶ تا زبان
  سه ساله دارم میخونم خدا کنه رتبه خوب بیارم

  برام دعا کنید

 65. ... می‌گه:

  کسی اطلاع داره کدوم دانشگاه ها امسال برای پترو اعلام ظرفیت می کنن؟

درج نظر