مدرسان شریف کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی سومین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی سامانه ثبت نام در کنفرانس، همایش و کنگره های بین المللی دکتری روانشناسی ابن یمین کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم زمین

2201

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – دیرینه‌شناسی و چینه‌شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (میکروفسیل (فرامینیفرها و غیر فرامینیفرها) – چینه‌شناسی (زیست چینه و سنگ چینه))

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته چینه و فسیل شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چینه و فسیل شناسی

2202

‌رشته و گرایش

زمین‌شناسی نفت

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی نفت) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌شناسی نفت پیشرفته – سنگ رسوبی پیشرفته)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی نفت

2203

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی و رسوب‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – سنگ‌شناسی رسوبی) و کارشناسی ارشد شامل (سنگ رسوبی (کربناته و غیرکربناته) – رسوب‌شناسی پیشرفته)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته رسوب شناسی

2204

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی آب‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – آب زمین‌شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (هیدروژئولوژي پیشرفته – هیدرولیک آب‌هاي زیرزمینی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب شناسی

2205

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی زمین‌شناسی مهندسی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی مهندسی) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌شناسی مهندسی پیشرفته – مکانیک خاك و سنگ)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی مهندسی

2206

‌رشته و گرایش

زمین‌شناسی زیست‌محیطی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی زیست‌محیطی) و کارشناسی ارشد شامل (زمین شیمی زیست‌محیطی – زمین‌شناسی پزشکی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست محیطی

2208

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی پترولوژي

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – سنگ‌شناسی (آذرین و دگرگونی)) و کارشناسی ارشد شامل (پترولوژي سنگ‌هاي آذرین و دگرگونی- ژئوکروئولوژي(

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته پترولوژی

2209

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی اقتصادي

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی اقتصادي) و کارشناسی ارشد شامل (کانسارها (آذرین، دگرگونی، رسوبی) – اکتشافات زمین شیمیایی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی اقتصادی

2210

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی تکتونیک

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی ساختاري) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌ساخت پیشرفته – ژئوتکتونیک)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکتونیک

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۹۳۹)

 1. پترو گفت:

  سلام
  دوستان کسی از قبولی های شهید بهشتی خبر نداره؟

 2. مرتضی گفت:

  پس چرا خبری از دانشگاه تربیت مدرس نشد؟ چرا با گرایشای دیگه تماس نمیگیرن؟

  • تربیت مدرس گفت:

   گرایشتون چیه؟
   با دانشگاه تماس بگیرید
   در ضمن اینکه با سایر گرایش ها تماس گرفته باشن قطعی نیس و ممکن فقط شایعه بوده باشه

   • مرتضی گفت:

    پترو هستم و با دانشگاه دیروز صحبت میکردم گفتن هنوز تصمیمی گرفته نشد ولی در کل پشت تلفن ترجیح میدن که نتیجه رو نگن!
    اما تماس با ۴ تای مهندسی شایعه نیست، به یکی از همکلاسی های من هم تماس گرفته بودند و تعهد داده! موضوع اینه که چرا بعد از گذشت یک هفته سایر گرایشها هنوز باید بلاتکلیف بمونن؟؟؟

 3. محمد گفت:

  سلام به همگی. کسی از اقتصادیه شیراز خبر نداره؟

 4. علی گفت:

  دوستان رسوب فردوسی کسی هست؟ بنظرتون مصاحبه چطور بود؟؟

 5. پترو96 گفت:

  کسی از تربیت مدرس خبر نداره؟؟؟
  با گرایش های دیگه (غیر از مهندسی) تماس نگرفتند؟؟؟

 6. اقتصادی گفت:

  از بین دوستان کسی هست گرایش نفت شرکت کرده باشه؟

 7. اقتصادی گفت:

  سلام به همه
  دوستان کسی هست از وضعیت زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تبریز مطلع باشه؟

 8. مشهد گفت:

  سلام خدمت همه داوطلبای هم رشته ای
  دوستان کسی از دانشجوهای فردوسی اینجا هست؟
  کسی میدونه اساتید اونجا از قبل دانشجوی مورد نظر خودشون رو انتخاب کرده ان یا خیر؟

 9. تربیت مدرس گفت:

  سلام
  دوستان قضیه اعلام نتایج تربیت مدرس صحت داره من پیگیری کردم با هر ۴ نفر پذیرفته شده تماس گرفتن و ازشون تعهد گرفتن

 10. مضطرب گفت:

  سلام
  دوستان کسی از دانشگاه هایی که برای مصاحبه رفته باهاش تماس گرفتن؟؟؟؟

  • اسكارن گفت:

   غیر از رتبه ۵ مهندسی، از کس دیگه ای نشنیدم که اون هم خودش جای تعجب هست
   آخه دانشگاه مدرس اصلا لازم نداره که برای دانشجو گرفتن اینقدر عجله کنه
   راست یا دروغشو دیگه نمیدونم

 11. reza گفت:

  ببخشید مصاحبه تبریز پترو کی هست؟ یازدهم تیر؟

 12. رتبه ۵ گفت:

  استرس چرا؟ خوب من شنیدم به همه مهندسی ها زنگ زدن، گرایش های دیگه رو خبر ندارم!!!
  بله مهندسی هستم

 13. شایعه گفت:

  دوستان زیاد به این خبر ها توجه نکنید.دوستان لطف کنند به استرس بقیه اضافه نکنند.

  • رتبه ۵ گفت:

   شایعه نیس بنده رفتم و تعهد هم دادم تمام
   مدرس از همه سریع تعهد میگیره که جای دیگه ای نرن و خیال دانشگاه راحت شه و اگه کسی تعهد ندادبرن سراغ نفر بعدی

 14. رتبه 5 گفت:

  وای خدایا شکرت
  از تربیت ندرس با من تماس گرفتن گفتن قبول شدم
  و حالا باید برم تعهد بدم

 15. گلی. گفت:

  سلام.بنظرتون یونی کرمان بهمون واسه یه روز بهمون خوابگاه میده..اخه من از یه شهر دور میام..یه دوازده ساعتی فاصله هست تا کرمان؟؟؟؟

 16. نازی.پترو..لطفا کمکم کنید گفت:

  سلام.دوستان..تاریخ مصاحبه کرمان تغییر نکرده؟؟یعنی همون ۲۷خرداد هستش؟؟؟ممنون میشم پاسخ بدید

 17. اسکارن گفت:

  کسی از اعتبار دانشگاه همدان خبر داره؟ استاداش چجورین؟

 18. پترو96 گفت:

  سلام دوستان
  این راسته که دانشگاه ها تا ۱ ماه دیگه امتیاز آموزشی و پژوهشی مصاحبه شوندگان رو توی سایتشون میذارن؟؟؟

 19. سينا گفت:

  سلام
  کسی تجربه مصاحبه تربیت مدرس رو داره؟ لطفا راهنمایی کنید

 20. آکو _ پترو گفت:

  سلام.دوستانیکه ارشدشون دانشگاه باهنر کرمان بودن،اساتیدشون نگفتن که بیشتر امکان پرسش چه سوالاتی هست؟؟ تا بیشتر خودمون اماده کنیم..
  با تشکررر..

 21. sida گفت:

  سلام خاهشا سریعا بمن ج بدید
  اگ جایی ک اول رفتیم برای مصاحبه قبول شدم دیگه نمیش جای دیگه رفت؟ ینی که دیگه قبولی ت صد درصدی؟

 22. سارا گفت:

  دوستانی که دانشگاه بهشتی امروز رفتن مصاحبه، نظرشون چیه؟ آسون بود؟ امکان پذیرش وجود داره یا میخوان دانشجوهای خودشونو بردارن؟

 23. سميه گفت:

  دوستان فردا دانشگاه بهشتی میبینمتون، بدرود

 24. حسین گفت:

  سلام کسی میدونه اگه یکی از مدارک کم باشه چه مشکلی بوجود میاد؟ من ریزنمرات دوره کارشناسیم رو ندارم. حتما باید تهیه کنم یا گواهی پایان دوره کافیه؟ ممنون می شم کمک کنید

 25. سینا گفت:

  کسی خبری از اطلاعیه های دانشگاه تبریز نداره؟

 26. متقاضیان مصاحبه پترولوژی شهید بهشتی گفت:

  سلام. دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین مدارک و زمان و… را اعلام کرد.
  بر اساس حروف الفبا من باید در روز ۱۰ خرداد شرکت کنم که با مصاحبه اصفهان تداخل داره
  به نظرتون ۱۷ هم برای مصاحبه برم هیچ تاثیر منفی نخواهد داشت؟؟؟؟؟

 27. سینا گفت:

  سلام/دوستان دانشگاه شهید باهنر کرمان تمدید ثبت نام دیگه نمیکنه؟ من اینقدر درگیر تهیه مدارک تربیت مدرس شدم که دانشگاه کرمان از دستم در رفت!! پیامارو که میخوندم مثل اینکه بعضیا هم مثل من همین مشکل رو دارن، امیدوارم کرمان تمدید کنه!!! خواهشا یکی یه چیزی بگه من آروم بشم و از نگرانی در بیام!!!

 28. آنی گفت:

  هیچ کس بهشتی ثبت نام نکرده؟ توروخدا یکی جواب بده میترسم از ثبت نامش جا بمونم

 29. امیر گفت:

  بله برا همه کسانی که میرن مصاحبه الزامیست

 30. ....... گفت:

  سلام دوستان . همه کسانی که میرن مصاحبه باید فرم صلاحیت عمومی که روی سایت سنجش زده رو پر کنن وهزینه اشو پرداخت کنن ؟؟؟؟

 31. امیر گفت:

  کنکور اندازه این ثبت نام استرس نداشت.سمیه خانم شما ثبت نامت کامل شده؟ یکی نیس بگه اخه مقاله که چاپ شده دیگه تایید استاد براچیه اخه …

 32. سميه گفت:

  امکان داره دانشگاه کرمان تا شنبه تمدید کنه؟
  آخه من جمعه چجوری پول واریز کنم؟ چرا بصورت الکترونیکی نیست؟

 33. امیر گفت:

  سلام دوستان
  در ثبت نام تربیت مدرس بجای ریزنمرات میشه گواهی فارغ التحصیلی رو گذاشت یا حتما باید ریزنمرات باشه؟و اینکه گواهی اکسپت مقاله کافیه یا فرمهای مربوطه رو هم باید پر کرد؟

  • سميه گفت:

   تربیت مدرس وقتی میگه مواردی رو میخواد یعنی میخواد و شوخی نداره
   شما اطلاعاتی که فعلا داری رو ثبت کن بعد شنبه برو پیش استادت تاییدیه هارو بگیر بعد بیا ثبت نامتو ویرایش کن
   اگه نشد هم موقع مصاحبه ببر اما سعی کن شنبه حلش کنی

 34. زهرا گفت:

  سلام به همگی خوبین؟ کسی برای دانشگاه شیراز دعوت شده؟چرا اینقدر زود مصاحبه زده برای ۶ و ۷ خرداد برای کسایی که راهشون دوره واقعن سخته برنامه ریزی کنن ۷ ام خرداد صبح برسن.

 35. سميه گفت:

  وای چه اشتباهی کردم، از ثبت نام دانشگاه کرمان جا موندم
  فردا هم که جمعه هست نمیتونم مبلغ رو واریز کنم
  تورو خدا اگه راهی به ذهنتون میرسه بهم بگید چیکار کنم؟ ممکنه تا شنبه تمدید کنند؟

 36. آنی گفت:

  خوشبختانه مشکلم با تربیت مدرس حل شد اما نمیدونم برای بهشتی باید چه کار کرد؟ ثبت نام اولبه رو چطور باید انجام داد؟؟؟؟؟ لطفا راهنمایی کنبد

 37. نازی.پترو..لطفا کمکم کنید گفت:

  سلام.دوستان فرم اینترنتی دانشگاه کرمان هیچ گزینه ای برای اپلود مدارک نداره..یعنی باید مدارک حضوری ببریم روز مصاحبه ؟؟لطفا راهنماییم کنید چون فقط فردا وقت دارم…ممنون

 38. حسین گفت:

  سلام، دانشگاه بهشتی زمان مصاحبه علوم زمین رو تو سایتش گذاشته، تاریخ همه گرایش ها ۹ ال ۱۰ خرداده، کسایی که دانشگاه بهشتی رو انتخاب کردن حوایشون جمع باشه، زمان کمی مونده

 39. ایوب گفت:

  با عرض سلام و تبریک خدمت دوستانی که به مصاحبه دعوت شده اند لطف کنید منابعی رو که با خواندن اون ها تونستید رتبه خوبی رو به دست بیارید معرفی کنید.
  ممنون میشم از دوستان عزیز که بنده رو بی پاسخ نگذارند.

 40. سارا گفت:

  سلام/لطفا یکی لینک ثبت نام دانشگاه باهنر کرمان رو بزاره
  من جایی برای آپلود مدارک و فرم مربوطه پیدا نکردم
  خواهشا راهنمایی کنید

 41. به دوستان پترووووو گفت:

  به نظرتون با رتبه زیر ۱۰ ولی رزومه نچندان خوب امیدی برای قبولی هست.

 42. نازی.پترو..لطفا کمکم کنید گفت:

  سلام.من از ثبتنام مصاحبه کرمان جاموندم…تمدید نشده ؟؟؟؟و اینکه اینترنتی باید کل سوابق پژوهشیمون براشون بفرستم یا نیازی نیست..چون دانشگاه تربیت مدرس این مدلی بود..ممنون

 43. مانا=پترو گفت:

  سلام.من رتبه ام زیاد خوب نشده.ترازم ۳۰۱۳هستش.میخام برم مصاحبه دانشگاه کرمان.یه مقاله پژوهشی و دو مقاله همایشی دارم…و مقاله ای اس ای فرستادم ولی جوابش هنوز نیومده…میخاستم راهنماییم کنید که امید به قبولی داشته باشم یا نه؟؟؟چون تراز و رتبه ام خوب نیست

 44. به پترولوژیست ها گفت:

  دوستانی که بهشتی دعوت به مصاحبه شدند تاریخ مصاحبه با اصفهان یکی است. در روز ۱۷ خرداد شرکت می کنید???

 45. سارا گفت:

  سلام
  لطفا راهنمایی کنید که پذیرش شهید بهشتی چگونه است؟ من اطلاعیه ای پیدا نکردم!! باید جایی مدارک رو آپلود کنیم یا باید همیجوری روز مصاحبه مدارک را ارائه بدیم؟
  خواهشا راهنمایی کنید

 46. علی مهندسی گفت:

  سلام بچها من ترازم پنج هزار شده دعوت شدم. با یک طرح پژوهشی نیرو مسلح سه تا مقاله کنگره بین المللی . پنج تا همایش داخلی و یک سال و نیم سابقه کاری ژئوتکنیکی میشه امیدی داش برا مصاحبه

  • حسین گفت:

   سلام، اگه مراجعه کنید به شیوه نامه مصاحبه سال ۹۶ ۲۰ نمره به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری تعلق می گیره و ۳۰ درصد به مصاحبه علمی و سنجش عملی، با این حساب نظر اساتید و نمره اونها برای قبولیتون خیلی اهمیت داره، بهتره که به پایانامتون و مقالاتتون تسلت کامل داشته باشید و بتونید به صورت کامل جواب سوالات رو بدین. انشاالله که موفق و پیروز باشید

  • مهندسی گفت:

   سلام علی آقا منم مهندسی ام
   تراز ۶۵۰۰
   کدوم دانشگاه ها درس خوندی؟
   چون دانشگاه کارشناسی و ارشد هم مهمه

 47. وحیده گفت:

  دقیقا کی دعوت به مصاحبه ونتیجه انتخاب رشته معلوم میشه

 48. آنی گفت:

  سلام به همگی. آیا کسی خبر داره جواب انتخاب رشته کی میاد؟

 49. sadaf گفت:

  البته دانشگاه باهنر کرمان زده ۷ نفر ،، اما امکان داره یه نفر بیشتر برنداره، اخه سابقه داره.

  • آکو گفت:

   سلام..ببخشید دانشگاه کرمان چندمین ساله که دکتری پترو پذیرش داره ؟و اینکه شما مطمین هستید که فقط یک نفر میخان بگیرن و ظرفیت شش نفر که گذاشتن ممکن المی باشه ؟

 50. sadaf گفت:

  اینجور که معلومه امسال همه ۲۴۹ نفر پترولوژی که ازمون دادن همه مجازن میرن مصاحبه.خخخخ

 51. پترو گفت:

  دوستان پترو بخصوص رتبه های زیر ۱۰ اگه لطف کنید ترازهاتون رو بگین ممنون میشیم

 52. پترو گفت:

  سلام دوستان ترازی که دانشگاه باهنر اعلام کرده حدودا رتبه چند میشه؟

 53. به پترولوژیست ها گفت:

  سطح تراز کرمان۲۴۱۷ چقدر پایین اعلام شده. اینجوری که همه برا مصاحبه ش مجاز هستن. آزمون کتبی هم داره????

 54. Petro گفت:

  با نظر صادقی موافقم.واقعا همینطوره.ولی متاسفانه رتبه تعیین کننده و یک فیلتر بزرگه

  • سينا گفت:

   شاید بعضی از رتبه ها صرف خوندن بالا رتبه بیارن اما خیلیهاشون هم سواد زمین شناسی دارن
   خود من امسال رتبم عالی شد و الان که خیلیها دارن برای مصاحبه میخونن، بنده مشغول تهیه نقشه زمین شناسی هستم
   پس این حرفا ربطی نداره، در مرحله دکتری، افراد در دو سری آزمون و مصاحبه رقابت میکنن که لازمه یکدیگرن و عدم نمره در هر کدوم یک ضعف محسوب میشه

 55. آکو گفت:

  سلام…از دوستان کسی اطلاع داره که دانشگاه کرمان برای گرایش پترو تا چه ترازی دعوت به مصاحبه خواهد کرد؟؟
  ممنون میشم از پاسخگوییتون

 56. sade.ghi گفت:

  ببخشید نمیشه که قشر تحصیل کرده چون تحصیل کردن خودشونو از حرف زدن منع کنن، اتفاقا این قشر تحصیلکردن که باید مو رو از ماست تشخیص بدن، بحث کنن، امسال اکثر دانشگاهها اعلام پذیرش کردن برای رشته پترو لوژی، اینهمه دکترای پترو رو واقعا میخوان چکار، دوست عزیز عاقلانه فکر کنیم، من خودم پترو خوندم، تو یونی تهران، از همکلاسیام رتبه تک ارشد بودن به خدا برید از اساتید ژیوشیمی بپرسید ژیوشیمی لیسانسو بلد نبودن، با کامپیوتر لد نبودن کار کنن،دکترا همه چیز نیست.رتبه تک همه چیز نیست.

 57. رتبه 5 گفت:

  سلام
  با نظرتون مخالفم
  من ارشد ۱۳ مهندسی شدم، دکتری هم ۵
  هم درس خوندم هم حسابی کار کردم اونم کار مرتبط با رشته ام
  قضاوت کردن کار اشتباهی که از قشر تحصیلکرده انتظار نمیره

 58. پترولوژی گفت:

  سلام دوستان.کسی هست دانشگاه باهنر خونده باشه؟

 59. sadeghi گفت:

  پارسال دانشگاه تهران ترازشو بالای ۵۰۰۰ زده بود بعد وضعیت رتبه تکا و خوبامون از بس داغون بود یه دفعه دیگه تراز و ۳۹۰۰ اعلام کردن و دوباره مصاحبه برگزار کردن..رتبه تکا اونایین که فقط بلدن درررسسسس بخونن..فقط….من خودم لیسانس و فوق لیسانسمو دانشگاه تهران بودم از روزی که دانشگاه قبول شدم کار پاره وقت نیمه وقت تمام وقت همه جوره انجام دادم..الانم قبول شدم پترو..بهتره ادم از علمش یه ذره استفاده کنه فقط درس نخونه..لطفا کاری باشید اینجوری علمتونم بیشتر میشه.

 60. Petro گفت:

  اونا بیشتر به سوابق علمی و پژوهشی.ولی رتبه و اینکه از کدوم دانشگاه اومدی هم خیلی مهمه.سال ۹۴من دعوت نشده بودم ۹۵هم شرکت نکردم.اون سال رتبه زیر۵رو بخاطراینکه از شهرستان بود رد کردن حالا اینطور نگفتن ولی واقعا رزومه و رتبه خوبی داشتن ولی ترجیح دادن یه رتبه خیلی پایینتر که از دانشجوهای تهران بودو گرفتن.به همین خاطر مشکل منم بیشتر دعوت شدنه.چون هم رزومه خوبی دارم و هم بابیشتر اساتید در ارتباط بودم

 61. Petro گفت:

  بله درسته.چون مقاطع قبلی رو هم تهران بودم شانس قبولیم اونجا بیشتره.شهرستانها رو سال ۹۴رفته بودم مصاحبه ولی بقول خودتون دانشجوهای خودشونو گرفتنو ما فقط سیاهی لشکر بودیم.همون روز مصاحبه مشخص بود و همینطورم شد

  • حسین گفت:

   استادم می گفت که واسه ما مهمه که داوطلب از نظر مالی مشکلی نداشته باشه، از نظر فیلدی توانمند باشه و بتونه تنهایی و با اندکی مشاوره کارای تزش رو جلو ببره، البته همه اینا بر می گرده به امکانات دانشگاه، دانشگاه شما یا اساتید شما به چه مسائلی اهمیت میده؟

 62. 1-10 گفت:

  رتبه ۵ ترازم ۶۸۰۰
  کسی میدونه نفر اول مهندسی از کدوم دانشگاه؟

 63. Petro گفت:

  من رزومه بدی ندارم و حداقل ۸۰درصد احتمال میدم که پذیرش شم از خود اساتید پرسیدم ولی مشکل دعوت شدن نشدنم هست اساتیدم جوابی ندادن که تا رتبه چند دعوت کردن گفتن سنجش هم در تعداد افرادی که دعوت به مصاحبه هردانشگاه خواهند شد دخالت داره و تنها دست دانشگاه نیست.اینکه جواب درست و حسابی ندادن.

  • حسین گفت:

   به نظر میرسه که شما فقط دانشگاه های تهران رو می خواید. خوب رقابت برای رسیدن به این دانشگاه ها بالاست. البته کسای هستن مانند خود من که دانشگاه تربیت مدرس رو به خاطر سختگیری (مخصوصا کاری) تو اولویت انتخابام نیست. آرزو می کنم که به آرزوتون برسید. مجاز هم نشدین اصلا نگران نباشید چون مطمئنن سال بعد رتبتون بهتر از این خواهد شد. اگه ساکن تهران هستین به شهرستان اصلا فکر نکنید

 64. Petro گفت:

  حسین جان بنطرتون امسالم همون ۵برابر ظرفیت دعوت میشن؟اونموقع تارتبه ۱۵ و اینا دعوت به مدرس و بهشتی میشن.ولی امسال افراد مجاز رو خیلی بیشتر اعلام کردن بنزرتون این باعث میشه که مثلا ۷برابر ظرفیت دعوت به مدرس و بهشتی شن؟

  • حسین گفت:

   سلام، احتمالش هست ولی به نظر میرسه رتبه هم یکی از مواردی هست که در امتیاز دادن اساتید تاثیر مثبت داره، اساتید ذهنیت خوبی نسبت به رتبه های ممتاز دارند. من با مدیر گروه دانشگاهمون که صحبت کردم اولین چیزی که ازم پرسید رتبم بود در حالی که من دانشجوی لیسانس و ارشد همون دانشگاه هستم و با همه اساتید ارتباط خوبی دارم. بعد نظرش رو داد. خیلی از کسای که رتبه آوردن و دانشگاه خودشون دکتری همون رشته رو داره تا الان با اساتید صحبتاشون رو کردن و می شه گفت قبولیشون رو تضمین کردن.

 65. Petro گفت:

  اخه امسال تعداد مجازین برا انتخاب رشته خیلی بیشتر از سالهای قبل هستش.بنظرتون این در افزایش تعدادافراد دعوت به مصاحبه ها تاثیر نخواهد گذاشت؟مثلا ۶ یا ۷برابر ظرفیت دعوت کنن..

درج نظر