مدرسان شریف کنفرانس بین المللی دانش و نوآوری در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم زمین

2201

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – دیرینه‌شناسی و چینه‌شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (میکروفسیل (فرامینیفرها و غیر فرامینیفرها) – چینه‌شناسی (زیست چینه و سنگ چینه))

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته چینه و فسیل شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چینه و فسیل شناسی

2202

‌رشته و گرایش

زمین‌شناسی نفت

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی نفت) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌شناسی نفت پیشرفته – سنگ رسوبی پیشرفته)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی نفت

2203

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی و رسوب‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – سنگ‌شناسی رسوبی) و کارشناسی ارشد شامل (سنگ رسوبی (کربناته و غیرکربناته) – رسوب‌شناسی پیشرفته)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته رسوب شناسی

2204

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی آب‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – آب زمین‌شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (هیدروژئولوژي پیشرفته – هیدرولیک آب‌هاي زیرزمینی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب شناسی

2205

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی زمین‌شناسی مهندسی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی مهندسی) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌شناسی مهندسی پیشرفته – مکانیک خاك و سنگ)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی مهندسی

2206

‌رشته و گرایش

زمین‌شناسی زیست‌محیطی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی زیست‌محیطی) و کارشناسی ارشد شامل (زمین شیمی زیست‌محیطی – زمین‌شناسی پزشکی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست محیطی

2208

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی پترولوژي

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – سنگ‌شناسی (آذرین و دگرگونی)) و کارشناسی ارشد شامل (پترولوژي سنگ‌هاي آذرین و دگرگونی- ژئوکروئولوژي(

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته پترولوژی

2209

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی اقتصادي

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی اقتصادي) و کارشناسی ارشد شامل (کانسارها (آذرین، دگرگونی، رسوبی) – اکتشافات زمین شیمیایی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی اقتصادی

2210

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌شناسی تکتونیک

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی ساختاري) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌ساخت پیشرفته – ژئوتکتونیک)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکتونیک

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۷۷۳)

 1. به رتبه 1 گفت:

  سلام.
  تبریک می گم بهتون بخاطر کسب رتبه ۲٫ میشه به سوالات زیر پاسخ بدید.
  ۱٫ درصدها؟
  ۲٫ تراز؟
  ۳٫ رزومه؟

 2. زهرا گفت:

  سلام به همگی کسی زیست محیطی هست؟

 3. رتبه ١ گفت:

  دوستان منو به اسم رتبه ١ میشناسن اما من رتبه ٢ پترو شدم
  دانشگاه روزانه تهران چرا برای پترولوژی پذیرش نداره؟ یعنی الکی وقتمو تلف کردم؟

 4. ایوب گفت:

  با سلام و درود خدمت دوستان عزیز
  تبریک میگم به تمامی دوستان عزیزی که رتبه خوب آوردند و انشاءالله پیروز و موفق باشید.
  از دوستان پترولوژیست هم استدعا دارم منابعی رو که باعث موفقیت اون ها در آزمون شده به ما هم معرفی کنند .
  ممنون از شما عزیزان

 5. زمین گفت:

  شماها واقعا خییییلی امیدوارین که هنووز دارین واسه این رشته تلاش میکنین.نا امیدتون نمیکنم.ولی خداکنه واسه کسایی که تلاش کردن و زحمت کشیدن در اینده کاری براشون پیدا بشه.

  • زمین شناسی گفت:

   کسی که زحمت می کشه هیچ وقت زحماتش بی نتیجه نمی مونده. مسئله بیکاری در این چند سال فقط برای این رشته نبوده. کسی که به رشته ش علاقه داره از تحقیقات و پژوهش هاش لذت می بره.
   چرا نباید آدم کار آزاد انجام بده و دنبال تحقیقات و علاقه ش باشه و لذت ببره.

  • مهندسی گفت:

   سلام کاملا با حرفتون موافقم ما خیلی امیدواریم
   در ضمن الان دکترای مهندسی برق دانشگاه تهرانم بیکاره
   مهم علاقه است، در ضمن دوستانی هستند که در همین رشته خودمون روزی ۴۰۰ هزارتومن درآمد دارن ( درست پیوسته نیست پروزه ها اما اگه کاربلد باشی درآمد خوبی داره)

  • حسین گفت:

   سلام دوست عزیز، به نظر من نا امید کردن هم رشته ای ها اونم با دیدگاه خودتون اصلا خوشایند نیست. بسیاری از هم رشته ای ها نشستین تو خونه تا در منزل رو بزنن و بگن تشریف بیار سر کار، نه دوست عزیز با این روش کسی صاحب کار نشده، من ۵ ساله بعد اتمام دوره سربازی تو تمامی استان های کشور مثل سیستان، کرمان ، یزد، خراسان جنوبی و …. تو همین رشته کار کردم و الانم خدا رو شاکرم که تونستم امکانات یه زندگی خوب رو واسه خانوادم فراهم کنم و بابت علاقه ای که داشتم تو آزمونم یه رتبه قابل قبول بیارم. امیدوارم بجای یاس و نامیدی تلاشتون رو بیشتر کنید

 6. آنی گفت:

  وااااای خدای من چرا اهواز اقتصادی نمیگیره؟ حالا من چی کااااار کنم…..

 7. سارا گفت:

  دانشگاه تهران و خوارزمی چرا روزانه نمیگیرن؟

 8. ..... گفت:

  نتایج انتخاب رشته چند روز بعد اعلام میشه ؟؟؟

 9. ..... گفت:

  سلام . ببخشید دوستان از کجا بفهمیم تراز هر دانشگاهی چنده و تا چه ترازی دعوت به مصاحبه میشیم ؟؟؟

 10. علی گفت:

  بچه از سنگ رسوبی کسی هست؟؟ لطفا رتبه ها و درصداتون اعلام کنید ممنونم.

 11. پترو گفت:

  سازمان سنجش از اینکه توی رشته پترولوژی همه رو مجاز روزانه اعلام کرده چیه؟

 12. حسین گفت:

  منم اقتصادی هستم، رتبه ۱۲ ۵۰ درصد تخصصی، ۱۰ درصد استعداد و زبانم سفید،

 13. Rn گفت:

  ممنون دوست bb ان شالا همه نتیجه زحماتشونو ببین..خدا به منم رحم کنه.

 14. به رتبه ٤ پترولوژي گفت:

  رتبه ۴ گرامی، تبریک میگم و ارزوی موفقیت براتون دارم، میشه لطفا درصدهاتونو جهت مقایسه بزارید؟

 15. Rn گفت:

  ببخشید دوست bb امسال ده برابر ظرفیت دعوت به مصاحبه میشه.سال ۹۴ نفر اول پترو، خانمی از لرستان بودن،تخصصی ۵۰،زبان ۶درصد.استعداد رو یادم نیست..رتبه درسته امتیاز داره اما نه همه امتیازو،اگه چند سال پشتسر هم کسی درس بخونه معلومه برای سال چهارم رتبه خوبی میاره، فقط رو رتبه تمرکز نکنید، مدرک زبان و مقاله هم مهمه.و دانشگاهی که قبلا تحصیل کردن داوطلبان. به امید موفقیت برای همه دوستان.

 16. Rn گفت:

  ببخشید دوستان رتبه چهل پترولوژی با رزومه خوب و سابقه کار دانشگاهای روزانه تهران قبول میشه؟لطفا جواب بدید.

 17. //// به پترولوژیست ها گفت:

  با رتبه ۸۶ امکان دعوت به مصاحبه روزانه دانشگاهای شهرستان رو دارم ؟

 18. امید...... گفت:

  دوستان گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی به نظرتون با رتبه ۹ دانشگاههای روزانه تهران قبول میشم؟ رزومه متوسطی دارم یه مقاله علمی پژوهشی و یه مقاله همایشی استاد راهنما هم اساتید معتبر تهران هستن یکیشون دکتر آقانباتی هستش

  • النا گفت:

   دوست عزیز
   اگر امکانش هست منابعی که خوندید رو بگید

   لطف میکنید

   رتبه خوبی دارید
   امیدوار باشید

   • امید...... گفت:

    کتاب کامل دکتر آقانباتی ماکروفسیل جلد ۱ و ۲ دانشگاه اصفهان دیرینه شناسی پیام نور میکروفسیل جلد ۱ و ۲ خسروتهرانی جزوه های کلاسی چینه شناسی دانشگاه اصفهان دکتر امینی سکانس چینه شناسی پیام نور چینه شناسی دانشگاه لرستان و …..

 19. فاطمه گفت:

  سلام، رتبه ۵۵ زیست محیطی شدم
  امیدی واسه روزانه هست؟
  ارشد ژئوشیمی خوارزمی بودم

 20. آرزو گفت:

  سلام دوستانی که رتبه های تک رقمی شدن میشه لطف کنید بگید از چه زمانی شروع کردید به خوندن برای کنکور

  • ... گفت:

   از مهر ولی بیشترین تلاشم دو ماه آخر بود.

  • آنی گفت:

   از دی ماه خوندم و خدا رو شکر ۵ شدم

   • 777 گفت:

    طبق گغته های قیلی شماکه در تاریخ
    اسفند ۷, ۱۳۹۵ در ۱۰:۲۵ ق.ظ
    گفته بودید:

    “من رشته اقتصادی هستم ۷۰ تا تخصصی زدم ۱۳ استعداد ۶ تا زبان
    سه ساله دارم میخونم خدا کنه رتبه خوب بیارم

    برام دعا کنید”

    زمان خوندنتون تغییر کرده؟ درصدهاتونم؟

    • آنی گفت:

     عزیزم زمان خوندن تغییر نکرده منابع تغییر کرده حتما میدونی که منابع پارسال اصلا برای کنکور امسال بدرد نمیخورد. من هم متاهل هستم هم بچه دارم زیاد وقتی ندارم برای خوندن.در ضمن درصد هامو نگفته بودم تعداد سوال هایی که جواب دادم رو گفته بودم .لطفا درست و دقیق پیام ها رو بخون.
     خدا رو شکر هم با ۴۸ درصد تخصصی
     ۳۱ درصد استعداد
     و ۱۶ درصد زبان رتبه پنج شدم
     نمیدونم حالا مشکل شما چیه؟

     • 777 گفت:

      زمانیکه میفرمایید از دیماه خوندم یعنی ۲ ماه کسانیکه تازه می خواهند مطالعه کنند را دچار سردرگمی می کنید و آنها به این خیالند که ۲ ماه کافیه

 21. مهندسی گفت:

  سلام
  من مهندسی هستم
  رتبه ام ۵ شد

 22. ... گفت:

  خداجونم دوست دارم.
  رتبه ۴ پترولوژی

 23. نگرانم نگران گفت:

  دوستان رتبه من ۱۳ پترولوژی شد، بنظرتون شانسی برای روزانه تهران هست؟

 24. آنی گفت:

  سلام به همگی خدا رو شکر من رتبه پنج شدم
  از سایت پی اچ دی تست هم واسه راهنماییهاتون تشکر میکنم

 25. ؟؟؟ گفت:

  سلام گرایش چینه و فسیل شناسی کسی هست؟

 26. sida گفت:

  دانشگاه چگونه روی معدل تاثیر دارد
  ممنونم

 27. آنی گفت:

  سلام برای مصاحبه چی کار باید بکنیم میشه راهنمایی کنید؟

 28. mina گفت:

  رسوب کسی هست بچه ها؟

 29. +++ به دوستان پترولوژیست گفت:

  سلام.من میخاستم کتاب اذرین گیل بخرم.. ولی متاسفانه نتونستم در خیابان انقلاب تهران پیداش کنم.. دوستانیکه این کتاب رو دارن ،میشه لطف کنن بگن از کجا خریداری کردن و اگر ممکنه شماره تلفن کتاب فروشیکه این کتاب رو خریدید ،بنویسید؟باتشکر

 30. نازنین.مهندسی گفت:

  سلام
  دوستان به زودی نتایج اعلام میشه لطفا همه اینجا درصدها و رتبه هاتون و گرایشتون رو بگید هم برای اطلاع خودمون هم برای کسانی که سال بعد کنکور دارند
  با تشکر

 31. مهندسی گفت:

  مهندسی کسی نیست؟

 32. علی گفت:

  سلام
  بچه ها اینجا کسی هست که دفترچه دروس عمومیش همون باشه که سنجش بیرون داده یعنی C??

 33. +++ به دوستان پترولوژیست گفت:

  سلام.من میخام از اردیبهشت ایشالا شروع به خوندن کنم،از دوستان میخام که کتابهایکه برای ازمون خوندن معرفی کنن ؟؟
  با تشکرررر

 34. reza گفت:

  با میانگین 45 درصد بنظرتون رتبه ام چطور میشه؟

 35. ساناز گفت:

  سلام
  بچه ها اینکه میگن برا محاسبه درصد دروس عمومی 1 با 3 و 2 با 4 هست یعنی اگه مثلا ما گزینه 3 رو زده باشیم الان تو کلید باید 1 باشه؟؟؟؟

 36. ؟؟؟ گفت:

  بر و بچه های گرایش چینه و فسیل کجایند؟ بیایند درصدهاشون بزارن کاکوهای شیرازی و مشهدی ها و کرمانی ها

 37. ..... گفت:

  سلام دوستان . با تخصصی 28 درصد .استعداد 15 درصد .زبان 3 درصد مجاز میشیم ؟ رتبه حدودا چند میشه ؟ باتشکر گرایش پترولوژی

 38. رز به دانا گفت:

  سلام.من امسال اولین بار ازمون دادم..به نظر شما با 21%تخصصی و 18%استعداد و زبان هم سفید گذاشتم ، چه رتبه ای میارم ؟؟؟ با تشکر
  گرایشم پترولوژی

 39. مریم گفت:

  سلام
  من درصدام اینجوری شده بنظرتون رتبه م چن میشه؟
  تخصصی 55
  زبان 30
  استعداد 30
  رشته تکتونیک

 40. عرفان گفت:

  سلام دوستان میگم دفترچه های سوالات عمومی چند نوع بودن فکر کنم مال من F بود چه فرقی با C داره؟؟؟

 41. فسیل شناس گفت:

  سلام بنده سال ۹۱ با ۳۸ درصد تخصصی ۲ درصد زبان و ۱۶ درصد استعداد رتبه ۲۲ شدم سال ۹۲ با ۲۸ درصد تخصصی ۳۳ درصد زبان و ۱۰ درصد استعداد رتبه ۴۴ شدم حالا با این درصدها به نظر رفقا چه رتبه ای میارم تخصصی ۵۵ زبان ۲ استعداد ۶ با معدل ۱۸/۴۱ واسه چینه شناسی و فسیل شناسی

  • متين گفت:

   شما چه منابعي رو خونديد

   چينه شناسي؟
   غير فرام

   چي خونديد؟

   لطفا بگيد

   • فسیل شناس گفت:

    چینه شناسی دانشگاه اصفهان پیام نور جزوه دکتر هاشمی دانشگاه تربیت معلم تهران کتاب دکتر امینی دانشگاه تهران و … غیرفرام کتاب دکتر خسروتهرانی

    • متين گفت:

     چينه شناسي دانشگاه اصفهان همون اصول چينه نگاري( دانشگاه اصفهان)

     كتاب دكتر اميني هم ميشناسم

     براي فرام كتاب دانشگاه اصفهان كافيه؟ يا شما كتاب هاي ديگه اي هم خونديد؟؟

     ايران رو از چه منبعي خونديد؟؟

     خيلي ممنونم كه جواب داديد

   • متين گفت:

    من فرام رو از كتاب دانشگاه اصفهان خوندم
    چينه هم از اصول
    غير فرام رو از خسرو تهراني

    ولي ماكرو فسيل نخوندم

    تخصصي رو حدود ٣٠ زدم
    زبان ١٥
    استعداد ١٠

    مننونم جواب داديد

    واقعا سخته خوندن ايران اونم چهار باررر از كتاب دكتر اقا نباتي

    ان شالله امسال قبول شيد

    معلومه خيلي زحمت كشيد

    من سر جلسه اصلا تمركز نداشتم
    شش سوال رو نخونده رد ردم وقتي سوال ها رو سايت امد خواندم بلد بودم

    ممنون از منابعي كه گفتيد

    خيلي ممنونم

  • به فسیل شناس گفت:

   با تبریک به شما
   اگه زبان و استعداد هر کدوم 25 درصد زده بودید رتبه 1 می شدید
   اما الان 5-10

 42. محمدرضا. مهندسی گفت:

  سلام
  من میانگین درصدم شد 43 درصد
  4 تا مقاله کنفرانسی دارم
  1 علمی-پزوهشی در دست داوری
  مدرک زبان MSRT68
  معدل ارشد 18.14
  ی کتال ترجمه شده
  ی کتابم دار الان ترجمه میکنم
  دو تا مقاله ISI هم دارم، البته ژورنال های خیلی معتبر نیستند و Impact factor پایین دارن
  با این حال پارسال قبول نشدم، امیدوارم امسال کمتر سلیقه اعمال بشه و به حقم برسم

 43. لیلا گفت:

  سلام دوستان از بچه های سنگ رسوبی کسی هست اینجا؟؟

 44. فرهام به دانا گفت:

  سلام..لطف می کنید بگید برای زبان چه منابعی خوندید..با تشکر

 45. آنی گفت:

  سلام
  تخصصی 48%
  استعداد 31%
  زبان 16%
  رشته اقتصادی معدل 17.72
  به نظرتون رتبه ام چند میشه
  از بس همه درصد بالا گفتن ترس برم داشته
  میترسم رتبه ام خوب نشه.

 46. به سرباز گفت:

  سلام
  درصداتون چند؟
  چه گرایشی؟
  منم سرباز بودم
  هیچ مشکلی پیش نمیاد
  وقتی دیدی رتبه و مصاحبه ات خوب شده، برو پلیس +10 تعویق بزن، بعدشم که میری دانشگاه ثبت نام میکنی و خود به خود خدمتت میره برای دکتری

  • سرباز گفت:

   پترولوژي
   تخصصي ٦٧.٧
   استعداد ٤٣.٣
   زبان ٥٠.٣
   اعزامم تير ٩٦ بود اما تونستم تعويق بزنم به اول شهريور ٩٦
   فقط حدود ١٠ روز با فرايند ثبت نام تداخل پيدا ميكنه
   به هيچ وجه هم براي ماه هاي بعدتر تعويق بهم ندادن

 47. سرباز گفت:

  سلام دوستان، من درصدم عالي بود حتما براي مصاحبه دعوت ميشم اما اول شهريور ٩٦ براي سربازي اعزام هستم، درحاليكه جواب نهايي دكتري بعد اول شهريور مياد!!! بنظرتون اگه قبول نهايي شدم، براي جلوگيري از اين تداخل و فرايند ثبت نام چند روز سربازي غيبت داشته باشم، دانشگاه مشكلي پيش مياد؟ لطفا راهنمايي كنيد چيكار بايد بكنم؟ دارم ديوونه ميشم☹️

  • نوشین گفت:

   سلام.بهتون تبریک میگم بخاطر درصدهای خوبتون توی ازمون..متاسفانه من با اینکه شش ماه تمام درس خوندم ولی ازمون خراب کردم… لطف می کنید منابعی که برای دروس تخصصی خوندید بهم معرفی کنید..؟؟ با تشکر
   ایشالا که خداوند کمکم کنه و بتونم سال اینده نتیجه بهتری بگیرم..

  • mohi mhj گفت:

   من دیدم تیر ماه زنگ زدن به طرف بیا تعهد بده قبول شدی….از دانشگاه تهران

   مدرکش هم موجوده در همین سایت

 48. دریایی گفت:

  سلام به نظر شما با درصد بالای ۵۰ تخصصی و استعداد و زبان در حد ۵ درصد برای گرایش چینه شناسی امکان قبولی در دانشگاههای تهران هست؟ خواهشا اگه کسی میتونه جواب بده ممنون

 49. ندا گفت:

  سلام
  از دوستان مهندسی به جز اونایی که نظر دادن و درصداشون رو گفتن، میشه بقیه دوستان هم بیان درصدا رو بگن که حد و حدود درصدا مشخص بشه؟
  ممنون

 50. زهرا گفت:

  سلام به همگی خوبین؟امیدوارم همه موفق بشیم و دعوت به مصاحبه بشیم.کسی زیست محیطی هست؟درصدای من تخصصی30و زبان 15هستش.بنظرتون دعوت میشم؟

 51. دانا گفت:

  به ترتیب میانگین درصد دوستانی که در اینجا درصداشون رو گذاشتن میذارم، توجه کنید که این میانگین درصد ملاک تراز شماست نه دروس تخصصی یا عمومی، مجموع همه تقسیم بر کل نشان دهنده تراز شماست:
  نازنین. مهندسی42.6
  رتبه 1: 41.11
  پترولوژیست:40.33
  …: 37.63
  علی. مهندسی:28.3
  پری: 20.66
  ++++ به دوستان پترواوژیست: 19.66

  • رتبه ١ گفت:

   خيلي ممنون كه اينكار مقايسه اي رو انجام داديد اما من متوجه نشدم
   خواهشا بيشتر توضيح بديد يا به بياني ديگر
   ممنون

   • دانا گفت:

    اصلا قصد مقایسه نداشتم فقط میانگین درصدها رو گذاشتم، چون گرایش ها متفاوت و هر کس رو در گرایش خودش میسنجند.
    هدف از این کار این بود که میانگین درصد خودتون رو با میانگین درصد نفرات برتر سال های گذشته مقایسه کنید تا حدود رتبه شما مشخض شود.
    مثلا اگه کسی رتبه 1 شده و تخصصی 60 زده و مثلا زبان 10 و استعداد 0، میانگینش میشه 41.6
    پس کسی که تخصصی امسال کمتر زده ولی با کمک عمومی ها میانگینش رو به میانگین نفر اول رسونده پس امسال هم میتونه جزو نفرات اول تا سوم بشه

 52. رتبه 1 گفت:

  من به کلید سه سوال 55، 67 و 71 پترولوژی با ذکر دلیل و منبع اعتراض زدم
  دوستان لطفا کلیدهای مشکوک رو بررسی کنید و در صورت مغایرت اعتراض کنید
  البته با یسری سوالات زبان هم مشکل داشتم اما اونو میسپارم به کسایی که زبانشون بهتره
  با تشکر

  • نازنین.مهندسی گفت:

   ببخشید برای هر سوال یک بار وارد صفحه اعتراض شدید یا هر سه تا اعتراض رو یکجا زدید
   آخه نوشته شده:
   این درخواست تنها یکبار به ازاي هر سوال برای شما فعال و قابل ارسال می باشد. لطفا در ارسال اطلاعات دقت فرمایید و درنظر داشته باشيد كه پس از ارسال امكان اصلاح درخواست يا حذف درخواست وجود ندارد

  • ... گفت:

   به نظرتون تاثیری هم داره اعتراض؟
   رتبه با درصد 50.6اختصاصی و 13.6 استعداد و 10 زبان در چه حدوده؟

   • نازنین.مهندسی گفت:

    چه گرایشی؟

   • دانا گفت:

    دوستان با توجه به اطلاعات موثق:
    تراز شما به این نحو بدست میاد که درصد تخخصی ضربدر 4، عمومی ها ضربدر 1 و بعد کلش تقسیم بر 6
    حالا هر کس بالاترین میانگین رو داشته باشه ترازش میشه 8000 بقیه نسبت به این نفر اول ترازشون میاد پایین تا نفر آخر
    بنابراین اگه کسی تخصصی کم زده ولی عمومی بالا زده میتونه جبران کنه

   • رتبه ١ گفت:

    شايد تاثير مثبتي نداشته باشه اما در صورت تاييد، گزينه هاي غلطتون حذف ميشه
    و سازمان در صورتي كه قانع بشن، تغييرات را اعمال ميكنن، و براي آزمون كارشناسي ارشد هم من يكي از سوالات رو تونستم حذف كنم
    فقط اعتراضا با ذكر منبع باشه، بي دليل بررسي نميشه

  • دانا گفت:

   زبان با چه سوالاتی مشکل دارید
   بفرمایید بنده زبان رو 100 زدم

   • رتبه ١ گفت:

    آفرين به شما كه ١٠٠ زديد
    من سوالات زبانو بررسي نكردم و چون تعداد غلطام بيش از حالت انتظار بود احتمال دادم كه شايد كليد اون هم مشكلي داشته باشه
    اما با توجه به اين كه شما ١٠٠ زديد گويا كليد درست است
    البته من براي زبان اعتراضي نزدم و چون نخونده بودمش گفتم بهتره كه دوستان ديگه زحمتشو بكشن
    بازم ممنون

    • دانا گفت:

     خواهش میکنم
     پاسخنامه ارائه شده از سازمان سنجش برای سوالات زبان کاملا صحیح
     تعداد غلط بیش از حد انتظار شما ممکن ناشی از این باشی که کلیدی که شما سر جلسه نوشتید با سنجش متفاوت
     دقت کنید که گزینه 1 شما، گزینه 3
     گزینه 2 شما ، گزینه 4 سنجش محسوب میشه
     با این روال حساب کنید درصد دقیق خودتون رو بدست بیارید
     موفق باشید

   • رتبه ١ گفت:

    شما چه گرايشي هستيد؟

 53. علی. مهندسی..(نازنین مهندسی) گفت:

  بچهای مهندسی لطفا درصدهاتونو بنویسید ببینیم وضع چطوره

 54. علی. مهندسی..(نازنین مهندسی) گفت:

  نازنین خانم درصد های شما چطور بود؟؟؟

  • نازنین. مهندسی گفت:

   علی آقا جواب سوالای 47 و 43 چی؟؟ اونا رو چک کردید؟
   برای سوالی که گفتید منفی میشه، توو کتاب خانلری عین جمله کتاب نوشته شده که نزدیک صفر و یا منفی کتاب رو نگاه کردید؟

   • نازنین. مهندسی گفت:

    برای سوال مربوط به RQD و لوژان هم بله حرفتون درست توو جزوه مدرس نوشته برای آهکی و کارستی و اسلیتی ارتباط مستقیم دارد به جز اینها رابطه معکوس
    اما رفرنس معتبر یا کتابی پیدا نکردم که برای اعتراض بزنم

   • علی. مهندسی..(نازنین مهندسی) گفت:

    کتاب خانلری ی ذره گنک توضیح داده ب هیچ وجه امکان نداره ک میزان شاخص روانی صفر باشه چون. خاک تحکیم یافته رطوبتش حداقله و از حد روانی کمتر. برا سوال 43 هم اینو در نظر داشته باشید ک نفوذپزیری رو بر حسب سانتی متر ارائه داده ک باید تبدیل واحد میکردین در این صورت جواب همون گزینه اول به دست می اومد

    • نازنین.مهندسی گفت:

     علی آقا خانلری به کنار
     کتاب شاپور طاحونی صفحه 63 هم دقیقا گفته نزدیک صفر یا منفی می باشد
     آخ آره 43 رو عجله کردم زدم ای وای
     برای RQD و لوژان چکار کنیم؟؟؟ رفرنس باید معرفی کنیم نمیشه جزوه رو بگیم
     شما رفرنسی پیدا نکردید؟

     • علی. مهندسی..(نازنین مهندسی) گفت:

      باور کنید کلا نا امید شدم اصلا رمقی برام نمونده برا اعتراض و این چیزا من اگه منفی نمیزدم درصدم بالای پنجا بود حالم بد جور گرفته. ببینید خانم مهندس سوالات کنکور بین درست و درستر جواب رو باید انتخاب کنید. وقتی میگه نزدیک به صفر همون اشاره به منفی داره یعنی کمتر از صفرِ. میبخشید میشه بگید برا زبان چی خوندید شاید سال بعد باز شرکت کردم

  • نازنین.مهندسی گفت:

   زبان 68%
   استعداد 44%
   تخصصی 36%
   معدلم :18.15

   تخصصی واقعا بی دقتی کردم حیف شد خیلی ناراحتم، خیلی 🙁

   • زمین شناسی گرایش مهندسی گفت:

    دوستان مهندسی مگه توو کتاب مکانیک خاک گفته نشده که صعود موئینه باعث افزایش تنش موثر خاک میشه!!! خوب این یعن یافزایش مقاومت درست؟؟؟

    • علی. مهندسی. گفت:

     صعود موینه باعث تنش منفی میشه که تنش موثر رو کاهش میده زمانی که جریان اب به سمت پاین باشه تنش موثر افزایش پیدا میکته

     • نازنین.مهندسی گفت:

      نه همین الانم رتبتون نسبتا خوب میشه، شاید حدود 20 بشید
      تازه بستگی به بقیه هم داره
      من زبان کلا یه جورایی مدام میخونم رمان گرفته تا کتاب های تخصصی خودمون
      ولی برای لغات دکتری مهمترین کتاب 1100 من امسال همه لغات رو درست جواب دادم، اگه 1100 رو کامل بخونید به راحتی به سوالات لغت جواب می دید
      برای گرامر هم کتاب بارونز رو باید بخونید
      البته استاد نیک پور شنیدم کلاس های گرامرشون فوق العاده است اون رو هم میتونید شرکت کنید
      توو گوگل جستجو کنید معروفه

 55. 1... گفت:

  سلام . دوستان لطفا به من بگید 25 سوال صحیح تخصصی میشه چند درصد ؟؟؟ اگه هر سوال صحیح 3 امتیاز داره پس باید 25 سوال میشه 75 درصد درسته ؟؟

 56. 1... گفت:

  سلام . دوستان لطفا به من بگید 25 سوال صحیح تخصصی میشه چند درصد ؟؟؟ اگه هر سوال صحیح 3 امتیاز داره پس باید 25 سوال بشه 75 درصد درسته ؟؟

 57. نکته مهم گفت:

  سلام دوستانی که دفترچه عمومیشون با اینی که سنجش ارائه کرده فرق داشته به این نکته توجه کنن که
  اگه سنجش گزینه 1 رو اعلام کرده برای شما میشه گزینه سه
  و گزینه 2 برای شما میشه گزینه 4
  حالا راحت درصداتون رو حساب کنید

 58. کتی گفت:

  سلام دوستان به نظرتون سطح سوالات استعداد تحصیلی و زبان نسبت به سال های گذشته چطور بود؟
  آسون تر بود؟ در همون حد بود؟ سخت تر بود؟
  به نظرتون میانگین درصد رشته ما توو زبان و استعداد چند؟

 59. ...به رتبه 1 گفت:

  رتبه 1 کدوم دانشگاه تحصیل کردید؟ معدل موثر رو می دونید چطور محاسبه می کنند؟

 60. کمک گفت:

  سلام.من از 38 سوال که از تخصصی ها زدم..13 تا اشتباه دارم و 25 صحیح میشه بهم بگید تخصصی هام میشه چند درصد؟؟؟ با تشکر

 61. نگران گفت:

  زبان 60%
  استعداد 43%
  تخصصی 42%
  گرایشم مهندسی
  امیدوارم بین 15-20 بشم
  ولی خیلی استرس دارم
  همه اش میگم همه بالاتر زدن
  اصلا داغونم

 62. اسمان به رتبه یک گفت:

  سلام…اول از همه براتون تک رقمی شدن ارزو می کنم.ایشالا که موفق بشید…و اینکه من خواستم کتاب گیل رو تهیه کنم لطف میکنید نام دقیق کتاب و نویسنده و انتشاراتش بهم کامل بگیدو برای دگرگون چه منبعی خوندید؟؟با تشکر

  • رتبه ١ گفت:

   سلام، خيلي ممنون/ كتاب آذرين گيل به زبان لاتين هست
   igneous rocks and processes / Robin Gill / wiley blackwell published 2010
   البته اخيرا شنيدم كه اين كتاب ترجمه شده اما مترجمشو يادم نيست
   براي دگرگوني هم، دگرگوني دكتر درويش زاده و پترولوژي سنگهاي دگرگوني مياشيرو ترجمه ولي زاده

 63. ++++ به دوستان پترواوژیست لطفا جواب سوالمو بدید گفت:

  سلام با25%تخصصی و 18% استعداد و زبان سفید گذاشتم…امکانش هست رتبه زیر چها بیلرم و دعوت بشم به مصاحبه؟؟؟ممنون ازپاسخگوییتون

 64. علی. مهندسی گفت:

  سلام بچها با این درصد ها رتبه حدودا چقد میشه
  تخصصی34درصد
  استعداد24 درصد
  زبان 10 درصد

  • نازنین.مهندسی گفت:

   سلام بالاخره یه مهندسی اومد اینجا
   درصدای شما شبیه درصدای دو سال پیش من من اون موقع شدم 20
   علی آقا لطفا ی چک بکنید ببینید جواب این سوالات فک کنم اشتباه زده باشن
   سوال43،47،55،79
   43 با استفاده از فرمول Q=kh*Nf/Nd میشه گزینه 2
   47 اول e رو به دست میاریم میشه 0.44 و بعد گامای d میشه 1.82 که به اشتباه زدن گزینه 2
   55: صفحه 42 کتاب خانلری گفته نزدیک صفر و یا منفی می شود یعنی گزینه 3 و 4 درست هستند
   79: برای خاک های رسی از آزمایش UU استفاده میشه ولی اینجا گزینه CD رو به عنوان گزینه صحیح معرفی کردن
   علی آقا لطفا برریس کنید اگه موافقید تا همگی اعتراض بزنیم
   ممنونم، منتظر جوابتونم

   • علی. مهندسی گفت:

    سلام برا جواب اخرتون همون گزینهCD درسته چون تو متن سوالا اشاره شده ک بارگذاری ی صورت ارام انجام گرفته ک باحث تحکیم و زهکشی ب مرور میشه. من سوالی ک برام جالب بود بحث ارتباط میزان RQD و میزان لوژون بود ک تو جزوه مدرس و مشهد هر دوتا اشاره کرده بودن برای مناطق کارستیک و اهکی نسبت مستقیم دارن

   • علی. مهندسی گفت:

    برا منفی یا صفر بودن هم منفی میشه چون در خاک تحکیم یافته همیشه میزان رطوبت ب خاطر عپل تحکیم کاهش پیدا کرده و از میزان حد روانی کمتره اینو تصور کنید و تو فرمول شاخص روانی قرار بدید مشخص میشه ک منفی جواب صحیحه. من امسال جواب منفی نابودم کرد 47 سوالم درست بود جواباش اشتبا کردم خیلی هارو شک داشتم جواب دادم منفی شد

  • آنا گفت:

   سلام ببخشید شما تخصصی رو چطور حساب کردید؟ .ایران ،سنگ شناسی ، پترولوژی و ژئوکرونولوژی رو با هم جمع زدید ؟؟ یا هر درسی حدودا این درصد میشه ؟

 65. پری گفت:

  تخصصی 20 استعداد24 زبان20
  مجاز میشم به نظرتون؟؟؟ اقتصادیم

 66. آنا گفت:

  دوستان پترولوژی لطفا بگید که کلید سوالات 19 و 27 و28و55و75 و 77 درست هستن ؟؟؟

 67. استعداد تحصیلی گفت:

  دوستان لطفا اگه کسی میدونی راهنماییم کنه
  با این دفترچه ای که سنجش داده، جواب سوال 130 شده 2
  کسی میدونی توو اون یکی دفترچه گزینه صحیح می شد کدوم گزینه؟؟؟
  آخه من نوشتم آوردم که زدم گزینه 4 اما حالا دقیق یادم نیس گزینه چهار چی بوده

 68. مینو گفت:

  منتظر نظر دوستان هستم

 69. مینو گفت:

  سلام به همگی دوستان با این درصدها برای گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی امیدی هست؟ خواهشا بچه های فسیل شناس کامت بذارن ممنون تخصصی ۵۵ زبان ۳ استعداد ۶

 70. مینو گفت:

  سلام به همگی دوستان با این درصدها برای گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی امیدی هست؟ خوهشا بچه های فسیل شناس کامت بذارن ممنون تخصصی ۵۵ زبان ۳ استعداد ۶

 71. رتبه ١ گفت:

  دوستان پترولوژي كسي با كليد سوال ٦١ ، ٦٧ و ٧١ موافقه؟
  لطفا اگر موافق يا مخالفيد بگيد چون منم ميخوام به اين سه سوال اعتراض بزنم
  ؟؟

 72. پترولوژيست گفت:

  سوال 73
  گرانيت ساب سولووس گزينه 4 بايد صحيح باشه
  يعني فشار كم و پرتيت و آنتي پرتيت
  ولي كليد گزينه فشار بخار زياد و فلدسپار رو داده

 73. زمین شناسی گرایش مهندسی گفت:

  حداقل ۳ تا از سوالات تخصصی غلط من ک با ذکر منابع میخوام اعتراض بزنم
  لطفا شما هم اگه اشتباه در گرایشتون هست اعتراض بزنید

 74. پترولوژيست گفت:

  كسي از كارنامه رتبه 1 تا 10 سال 93 خبر داره؟

 75. ... گفت:

  تاثیر 20 درصدی معدل تراز شده یعنی چی؟؟؟؟؟

 76. آنا گفت:

  سلام دوستان با آرزوی موفقیت برای همه شما . یه سوال : با 25 درصد تخصصی و 12 درصد استعداد و 3 درصد زبان شانس قبولی دارم ؟

 77. رتبه ١ گفت:

  تخصصي 50.3
  استعداد 34.4
  زبان 11.1
  بنظرم جواب بعضي سوالات غلطه
  نميدونم شايد هم درست باشه اما جور درنمياد

 78. رتبه ١ گفت:

  تخصصي 50.3
  استعداد 34.4
  زبان 11.1
  بنظرم جواب بعضي سوالات غلطه
  نميدونم شايد هم دست باشه اما جور درنمياد

 79. پترولوژيست گفت:

  تخصصي 46
  زبان33
  استعداد25

 80. مهندسی گفت:

  سلام
  من تخصصی رو خراب کردم
  دوستان کسی میدونه با این شرایط حدود رتبه ام چند میشه؟
  تخصصی:36%
  زبان: 60%
  استعداد تحصیلی:40%
  معدل: 18.20

 81. عجیب گفت:

  خیلی عجیبه
  امسال همه درصدا بالاست! مخصوصا زباااااان
  تا جایی که یادمه زبان یا کسی نمیزد یا نهایتا 30 %
  امسال همه از بالای 50 حرف میزنند

 82. حاجی‌مشهدی گفت:

  سوالات گرایش چینه و فسیل چطور بود دوستان؟ اگه کسی هست بگه چندتا به نظرش درست زذه ممنون میشم

 83. پترولوژيست گفت:

  جناب رتبه 1 لطف ميكني درصدي كه خودت محاسبه كردي بذاري
  يه مقايسه اي داشته باشيم

 84. نازنین گفت:

  سلام
  بچه ها به نظرتون سطح زبان در چ حدی بود؟
  27% واسه زمین شنایس چطوره؟
  ممنون میشم جواب بدید

 85. ptrologist.mehrnaz گفت:

  سلام بچها خسته نباشین ایشلا همتون به رتبه ای کهآرزو شو رو دارین برسین یه سوال کلید آزمون کی میاد

 86. پترولوژيست گفت:

  كانه زايي مس سرچشمه در زمان ائوسن مياني

 87. ایران گفت:

  سلام کسی هست جواب سوالای ایران رو بلد باشه؟؟
  کانه زایی مس سرچشمه در چه زمانی؟
  قدیمی ترین گرانیت زایی در بینالود؟

 88. آنی گفت:

  به نظرم سطح سوالات از سال های پیش پایینتر بود چون رتبه های یک این درصد هایی که اینجا نوشتیم رو میآوردن

 89. مهندسی گفت:

  زبان 65%
  تخصصی 47%
  استعداد 25%
  کسی میتونه بگه حدودا چند میشم؟؟

 90. رتبه ١ گفت:

  بي صبرانه منتظر كليد سوالات هستم
  خدايا ممنون كه هوامو داشتي
  بچه ها فقط اميدتون به خدا باشه، معجزه ميكنه

 91. ......!!! گفت:

  من فقط از دانشگاه لرستان باخبرم..که چهار نفر پذیرش داره

 92. اسمان گفت:

  سلام..به نظر من سوالات پترو متوسط روبه سخت بودن…منکه فقط تونستم چهل تا تخصصی درست بزنم.که مطمئن بودم درستن…استعداد هم در حد هفت تا زدم.زبانم صفر….که با این شرایط مطمئنم قبول نمیشم… ایشالا بقیه دوستان موفق بشن..منم باید از اردیبهشت دوباره شروع کنم به خوندن چون هدفم قبولی در دانشگاه تبریز هست

  • رتبه ١ گفت:

   اينقدر سريع نااميد نشو
   رتبه و تراز كه فقط به درصدهايي كه زدي نيست، عملكرد ساير رقبا هم خيلي مهمه، بنظرم ٤٠ گزينه صحيح تخصصي بد نيست، خوبه
   فقط رتبه زير ١٠ ها باهم خيلي اختلاف دارن و معمولا بقيه رتبه ها بهم نزديك هستن، نگران نباش، پناه بر خدا
   من از عملكرد خودم راضي بودم، تخصصي ها متوسط به بالا بود اما تسلط داشتم روشون، استعداد نسبت به سال قبل سختر ( مخصوصا ١٥ تاي دوم) اما زبان نسبت به سال قبل بهتر بود، اميدوارم تهران قبول بشم

   • اسمان گفت:

    ممنون از راهنمایی و انگیزه ایکه بهم دادید…ولی من هدفم دانشگاه تبریز..که برای رسیدن بهش باید رتبه خوبی بیارم…ایشالا سال دیگه به هدفم برسم…و برای شما هم دعا می کنم..انشاالله که به انچه می خواید برسید

   • ,,,, گفت:

    سلام.ایشالا که تک رقمی بشید..لطف می کنید منابعی رو که برای سنگ اذرین خوندید رو بگید… اخه من امسال میدلموست و معین وریری خوندم..که برای قسمت پترولوژی ازمون نتونستم سوالاتش بزنم..اگر جزوه مربوط به کدوم اساتید خوندید ؟ممنون میشم راهنماییم کنید

 93. متين گفت:

  سلام دوستان

  سطح سوالات تخصصي چينه شناسي و فسيل شناسي به نظرتون چطور بود؟!

 94. آنی گفت:

  من رشته اقتصادی هستم 70 تا تخصصی زدم 13 استعداد 6 تا زبان
  سه ساله دارم میخونم خدا کنه رتبه خوب بیارم

  برام دعا کنید

 95. ... گفت:

  کسی اطلاع داره کدوم دانشگاه ها امسال برای پترو اعلام ظرفیت می کنن؟

درج نظر