مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم زمین

2201

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌

             فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – دیرینه‌شناسی و چینه‌شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (میکروفسیل (فرامینیفرها و غیر فرامینیفرها) – چینه‌شناسی (زیست چینه و سنگ چینه))

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی – فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته چینه و فسیل شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته چینه و فسیل شناسی

2202

‌رشته و گرایش

 علوم زمین

زمین شناسی نفت

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی نفت) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌شناسی نفت پیشرفته – سنگ رسوبی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زمین شناسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زمین شناسی نفت

2203

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌

سنگ‌شناسی رسوبی و رسوب‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – سنگ‌شناسی رسوبی) و کارشناسی ارشد شامل (سنگ رسوبی (کربناته و غیرکربناته) – رسوب‌شناسی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی – سنگ‌شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته رسوب شناسی

2204

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌

آب‌های زیرزمینی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – آب زمین‌شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (هیدروژئولوژی پیشرفته – هیدرولیک آب‌های زیرزمینی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی – آب‌های زیرزمینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته آب شناسی

2205

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌

زمین‌شناسی مهندسی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی مهندسی) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌شناسی مهندسی پیشرفته – مکانیک خاک و سنگ)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زمین شناسی مهندسی

2206

‌رشته و گرایش

علوم زمین

زمین‌شناسی زیست‌محیطی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی زیست‌محیطی) و کارشناسی ارشد شامل (زمین شیمی زیست‌محیطی – زمین‌شناسی پزشکی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی زیست‌محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست محیطی

2208

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌

پترولوژی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – سنگ‌شناسی (آذرین و دگرگونی)) و کارشناسی ارشد شامل (پترولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی- ژئوکروئولوژی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته پترولوژی

2209

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌

زمین‌شناسی اقتصادی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی اقتصادی) و کارشناسی ارشد شامل (کانسارها (آذرین، دگرگونی، رسوبی) – اکتشافات زمین شیمیایی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زمین شناسی اقتصادی

2210

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌

تکتونیک

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی ساختاری) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌ساخت پیشرفته – ژئوتکتونیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته تکتونیک

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. احمد گفت:

  چرا دیگه دانشگاه تهران دکتری نمیگیره؟؟؟

 2. ایوب گفت:

  سلام دوستان
  پترولوژی سخت بود واقعا و سوالات روال خاصی نداشت مثلا از مبحث لامپروفیرها که همیشه یک یا دوسوال می آمد اصلا خبری نبود در عوض از کربناتیت سه سوال اومده بود.
  زمین شناسی ایران هم خدایی خیلی سخت بود.توکل بر خدا تا ببینیم چی پیش میاد.نهایتا اگه امسال هم قبول نشم دوباره از نو شروع خواهم نمود درس خواندن چون هیچ وقت واسه درس خواندن دیر نیست.

 3. پویا گفت:

  سلام از دوستان اقتصادی کسی هست در مورد سطح سوالات و درصد احتمالیش بگه

 4. ... گفت:

  سلام… بچه های زمین کجایین؟ امتحان چطور بود؟ از سطح سوالات راضی بودین؟

 5. ارزو گفت:

  سلام من ترم ۵ ژئوشیمی هستم و واقعا عاشق رشته ام هستم پارسال مجبور شدم اقتصادی شرکت کنم و رتبه ام زییر صد شد چند جا دعوت شدم نرفتم به عشق دانشگاه شیراز موندم شیراز و امسال دوتا مقاله isi نوشتم از تهران خوشم نمیاد وگرنه برای ارشدم میرفتم از طرفی رشته اقتصادی اشباع شده و من واقعا نمیخام برم تهرانو دانشگاه شیراز هم که امسال اقتصادی نمیگیره من واقعا نمیدونم چکار کنم همش تقصیر مسولین مملکت هست که ژئوشیمی دکترا نداره

  • sida گفت:

   سلام دوستان کسی میدونه واس دکتری اقتصادی چه کتابایی واس ارشد رو میخواد بخونیم اون دوستمون که ژیوهستی واقعا حق داری اگر میشه درصدات بگو و رتبه دکتری اقتصاد مرسی

 6. فاطمه گفت:

  سلام من کارشناس ارشد علوم خاک هستم،، می تونم دکتری زمین شناسی نفت یا زیست محیطی بخونم

 7. ابراهیم گفت:

  سلام دوستان زمین شناسی کسی تو سایت هست؟

 8. یوسف گفت:

  بچه های زمین شناسی
  همتون قبول شدید رفتید؟
  هیچکی برای سال بعد نمونده؟
  با این وجود یعنی من سال دیگه نفر اول دکتری هستم

 9. @ گفت:

  پس ثبت نام دانشگاه تربیت مدرس کی هست؟

 10. هستی گفت:

  سلام کسی برای گرایش آب رتبه آورده ؟چه منابعی خوبند ؟

 11. منتظر گفت:

  سلام.
  یه توصیه برای کسایی که می خوان سال دیگه شرکت کنند. از همین الان رزومه تون رو تقویت کنید با اساتید دانشگاه و یا دانشگاه های مد نظرتون ارتباط بگیرید و خودتون رو بهشون بشناسونید. بع من که با دو سال شرکت در کنکور ثابت شد که رزومه و شناخت اساتید ۷۰ درصد کار و رتبه تنها ۳۰ درصده.
  موفق و پیروز باشید.

 12. چگیزخان گفت:

  رسوب بندرعباس کی قبول شده؟؟

 13. مریم به پی اچ دی تست گفت:

  از سایت پی اچ دی تست سپاسگذارم

  همیشه به موقع اطلاع رسانی کرد و مشاوره و راهنمایی های خوبی بهم میداد
  هر وقت روحیه ام رو از دست میدادم تو این سایت خودم رو بازیابی میکردم

  واقعا سپاسگذارم

 14. بیخیال پی اچ دی گفت:

  جالبه مدرس تو مصاحبه به من گفتن قبولی اما قبول نشدم..عجبببب..نمیدونم چی بگم.

 15. دکتری96 گفت:

  نتایج کجایی دقیقا کجایی
  کجایی تو بی من تو بی من کجایی

 16. منتظر گفت:

  چهارم شهریور هم رسید و هنوز خبری نیست!
  الهی و ربی من لی غیرک

 17. ب امید خدا گفت:

  سلام دوستان لطفا کسانی ک قبول میشن فردا بیان و اعلام کنن رشته ، رتبه و دانشگاه قبولیشون
  با تشمر

 18. مريم گفت:

  وای فردا نتایج میاد و من امشب بیدارم

 19. منتظر گفت:

  اول شهریور هم اومد و نتایج نیومد

 20. م گفت:

  دقیقا درسته.مگه زمین شناسی چی از پزشکی کم داره خانم زهرا!!تو این کشور هیچ چیز بی ارزش نیست.

  • مینا گفت:

   هر رشته بنظر من ارزش خواص خودشو داره اما بهر حال دوستانی که دکترا شرکت میکنند دیگه نباید مثل قبولی در کارشناسی رفتار کنن چون همه سن و تجربه شون بالاتر رفته و باید همگی قبول کنیم که با قبولی در دکترا هم فقط صرفا چند سال خودمان را سر گرم میکنیم همین.

 21. مریم گفت:

  دارم دیوونه میشم چرا اینقدر با اعصابمون بازی میکنن

 22. ایوب گفت:

  با سلام
  از دوستان پترولوژیست ممنون میشم که درباره منابعی که مفید هست برای آزمون معرفی نمایند بنده امسال آزمون شرکت می کنم.اگه کسی از دوستان گرامی هم جزوه داشتند از دروس پترولوژی آذرین و دگرگونی و زمین شناسی ایران خواهشمندم اگه می تونه در اختیار افرادی مثل بنده قرار بدهند .
  با سپاس و آرزوی قبولی برای همگی

  • پترولوژی گفت:

   ژئوکرونولوژی: زمین شناسی ایزوتوپی ترجمه دکتر قاسمی
   سنگ آذرین:دکتر همام.دکتر قربانی.
   پترو آذرین: دکتر قربانی.دکتر قاسمی
   سنگ دگرگون: پیام نور
   پترو دگرگون: دکتر قاسمی
   ایران:درویش زاده. آقانباتی. مجموعه کتب دکتر قربانی
   جزوات دروس ارشد دانشگاه تهران

 23. نسیم گفت:

  چه دیرررر.اخه این چه وضعشه.غز اسفند ماه درگیریممم

 24. پیچ واپیچ گفت:

  نتایج آزمون دقیقا کی میاد؟

 25. مینا گفت:

  بچه ها کسی از رسوب فردوسی خبر داره کیارو برداشتن؟

 26. سمانه گفت:

  آیا دانشگاه امام حسین برای گرایش تکتونیک مناسب است؟ از نظر اساتید و امکانات چگونه است؟
  اگر کسی اطلاع دارد خواهشمند است که اطلاع رسانی فرمائید

 27. نادر گفت:

  آیا دانشگاه امام حسین برای گرایش تکتونیک مناسب است؟ از نظر اساتید و امکانات چگونه است؟
  اگر کسی اطلاع دارد خواهشمند است که اطلاع رسانی فرمائید

 28. دکتری اقتصادی گفت:

  دوستان کسی از قبولی های اقتصادی بهشتی خبری نداره ؟ باکسی تماس نگرفتن

 29. # گفت:

  چه خبر از دانشگاه تربیت مدرس؟

 30. to @ گفت:

  میتونید مقاله هاشونو گیر بیارید یا ایمیل بزنید به نویسنده رساله.

 31. @ گفت:

  سلام دوستان
  یه پایان نامه دکتری در دانشگاه کرمان هستش که بهش احتیاج دارم اما من تهرانم
  آیا راهی بغیر از مراجعه حضوری به اونجا برای دریافت پایان نامه وجود دارد؟

 32. پونه گفت:

  من با کلی استرس و نگرانی پا شدم تو این گرما رفتم دانشگاه شهید بهشتی
  از اساتید پرسیدم که شما به قبولیا زنگ زدید
  همشون میگند نه همچین چیزی نبوده و سازمان سنجش نتایجو اعلام میکند اینقدر از این و اون سوال کردم تا مطمئن بشم
  واقعا داشتم سکته میزدم
  من با رتبه خوب و معدل کارشناسی و ارشد خوب و با مدرک زبان و مقاله خارجی را چطور ردکردند داشتم با این فکردیوونه میشدم
  تو را خدا اینقدر شایعه نسازید
  من واقعا اذیت شدم

 33. به دکتری مهندسی گفت:

  سلام مهندس
  در هر گرایش؛ آن داوطلبی که به همه سوالات آزمون کتبی کنکور آن گرایش پاسخ درست داده باشد؛ نمره ۵۰ از ۵۰ را میگیرد.
  اگر چنین داوطلبی موجود نبود (که غالباً چنین داوطلبی موجود نیست) اوّلین نفری که بیشترین سوالات را پاسخ صحیح داده باشد؛ بیشترین نمره را میگیرد, مثلاً: ۴۲٫۰۹ از ۵۰ را میگیرد.
  نفر بعدی که بیشترین سوالات را نسبت به بقیّه پاسخ درست داده باشد؛ نمره مثلاً: ۴۱٫۹۹ از ۵۰ میگیرد.
  و به همین ترتیب الی آخر.
  البته ساز و کار سنجش در نمره دهی بر اساس تراز است که کمی متفاوت با این است. ولی فکر کنم تقریباً نحوه نمره دهی دستتان آمده باشد.
  موفق باشید.