صفحه اصلی/حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, سنجش از دور/حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور (کد 2319)