صفحه اصلی/آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی), مصاحبه دکتری/مصاحبه دکتری آب و هواشناسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)