صفحه اصلی/آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی), حدنصاب تراز مصاحبه دکتری/حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری آب و هواشناسی (کد 2107)