صفحه اصلی/مجموعه علوم اجتماعی, مصاحبه دکتری/مصاحبه دکتری علوم اجتماعی (راهنما + سؤالات مصاحبه)